Tài liệu miễn phí Kinh Tế - Quản Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh Tế - Quản Lý:Quản lý dự án, Quản lý Nhà nước, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Kinh tế học, Luật học, Quy hoạch - Đô thị, Hoá học, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc - Xây dựng

QCVN 12:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BGTVT VỀ SAI SỐ CHO PHÉP VÀ LÀM TRÒN SỐ ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on permitted tolerance and rounding of vehicle dimension and mass Lời nói đầu QCVN 12 :2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 12:2011/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIM LOẠI National technical regulation on state reserve of metal HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 12: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính. ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 13:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG National technical regulation on quality, safety and environmental protection for construction machinery Lời nói đầu QCVN 13 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở 22TCN 287-01 theo Quyết định số 4386/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 13:2011/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE VÀ MÁY CHUYÊN DÙNG National technical regulation on state reserve of automobiles, Special machinery and equipments HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 13: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 03/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính. ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 14:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 14:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on safety and environmental protection for motorcycles and mopeds Lời nói đầu QCVN 14 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/ 2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam số hiệu TCVN 5929:2005 được ban...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 14:2011/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 14:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÓC National technical regulation on state reserve of paddy HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 14:2011/BTC thay thế QCVN 1:2008/BTC và QCVN 11:2010/BTC; QCVN 14: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính. ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 15:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 15:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection of railway vehicles for periodical inspection Lời nói đầu QCVN 15 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 tháng...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 16:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐẦU MÁY ĐIÊZEN KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on technical requirements and inspection methods for newly manufactured, assembled and imported Diesel locomotives Lời nói đầu QCVN 16 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn. Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 tháng...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 16 : 2012/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16 : 2012/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ PENTRIT (TEN) National technical regulation on state reserve of industrial explosive - PENTRIT (TEN) Lời nói đầu QCVN 16 : 2012/BTC được biên soạn theo Quyết định đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 số 2594/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 87/2012/TT-BTC ngày 25...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 17:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 17:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA National technical regulation on Rules for Pollution Prevention of inland waterway ships LỜI NÓI ĐẦU QCVN 17:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ Bộ GTVT trình duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011. QCVN 17:2011/BGTVT xây dựng trên cơ sở chuyển đổi chuẩn ngành 22TCN 264-06....

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 18:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 18:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on acceptance test of newly manufactured, assembled and imported railway cars Lời nói đầu QCVN 18:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2011. ...

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 23:2011/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 23:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỀU CHẾ GÓC BĂNG TẦN DÂN DỤNG 27 MHZ National technical regulation on angle-modulated 27 MHz citizen’s band radio equipment

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 24:2011/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 24:2011/BTTTT THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN VHF CỦA CÁC TRẠM VEN BIỂN THUỘC HỆ THỐNG GMDSS National technical regulation on VHF transmitter as coast station for GMDSS

8/30/2018 1:40:11 AM +00:00

QCVN 4-21:2011/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-21:2011/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT LÀM DÀY National technical regulation on Food Additive – Thickener HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 4-21:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT LÀM DÀY National technical...

8/30/2018 1:40:10 AM +00:00

BÀI KIỂM TRA_MÔN : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra_môn : quản lý nhà nước về kinh tế', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

LNN đối với các ập đoàn kinh tế nhà nước (Phần 2)

II. Thực trạng hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở nước ta hiện nay 1. Sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nayTheo số liệu của Bộ Tài chính, 12 tập đoàn kinh tế cùng với 96 tổng công ty, công ty lớn của Nhà nước sở hữu gần 400.000 tỉ đồng.

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

LNN đối với các ập đoàn kinh tế nhà nước (Phần 1)

I. Giới thiệu chung Tập đoàn kinh tế là một hình thức nhóm công ty ,có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế công nghiệp ,thị trường các dịch vụ kinh doanh khác. Ở Việt Nam, hiện vẫn chưa có định nghĩa chính xác về tập đoàn kinh tế, mà thực chất xung quanh vấn đề này còn rất nhiều tranh cãi. “Tập đoàn kinh tế là một thực thể pháp lí, mà trong khi được sở hữu chung bởi một số người tự nhiên hoặc những thực thể pháp lí khác có thể tồn tại hoàn...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

LNN đối với các ập đoàn kinh tế nhà nước (Phần 3)

III. Sự quản lý của nhà nước đối với tập đoàn kinh tế 1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế a. Tập đoàn hóa sản xuất kinh doanh là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia vì mục tiêu hoạt đông của các tập đoàn mang rất nhiều ý nghĩa chính trị xã hội .Điều này xuất phát từ vai trò của các tập đoàn kinh tế.Nhà nước cần có sự quản lý và định hướng để các tập đoàn kinh tế đi theo đúng mục tiêu đề rab....

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Kiểm tra môn Kinh tế Vĩ Mô

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ

Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây.  1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006?   a. Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006.   b. Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006.   c. Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006.   d. Một  căn  hộ  được  xây  dựng  năm  2005  và  được  bán  lần  đầu  tiên  trong  năm  2006 ...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM_Kinh tế

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm_kinh tế', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Bài tập thực hành1Mô hình AD-AS

Câu 1: Phương trình của đường tổng cung ngắn hạn SRAS có dạng như thế nào? Ba đặc tính của phương trình này là gì? Giải thích vì sao đường tổng cung SRAS trong mô hình tiền lương cứng nhắc có độ dốc thấp hơn so với đường tổng cung trong mô hình nhận thức nhầm của công nhân? Gợi ý: Y = Y +  (P – Pe) : phương trình SRAS, đường tổng cung AS ngắn hạn. Từ phương trình này ta thấy Y ,  , và Pe là cho trước và xác định, P tăng thì...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Bài tập thực hành_Mô hình Mundell-Fleming

Câu 1: Trong bài thi môn kinh tế vĩ mô, một học viên viết về mô hình Mundell-Fleming cho một nền kinh tế mở và nhỏ như sau: “Các tác động của một chính sách ổn định hóa kinh tế không tùy thuộc vào mức độ chuyển động của dòng vốn và vai trò của hệ thống tỷ giá hối đoái.

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Kinh tế Vĩ môBài tập ứng dụng – Mô hình IS-LM

1. Các thành phần chủ yếu của tổng chi tiêu hay tổng cầu (AE hay AD) là gì? 2. Giải thích các từ “Tiêu dùng tự định” và “Khuynh hướng tiêu dùng biên, MPC”? 3. Các thành phần chủ yếu của chi tiêu đầu tư (I)? 4. Giải thích sự khác nhau giữa chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (G) với các khoản chuyển nhượng của chính phủ (Tr)? 5. Giải thích “Số nhân chi tiêu”, “Khoản bơm vào” và “Khoản rò rỉ”? 6. Xem xét mô hình kinh tế vĩ mô sau: AE = C...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Bài tập thực hành1Mô hình Mundell-Fleming

Câu 1: Trong bài thi môn kinh tế vĩ mô, một học viên viết về mô hình Mundell-Fleming cho một nền kinh tế mở và nhỏ như sau: “Các tác động của một chính sách ổn định hóa kinh tế không tùy thuộc vào mức độ chuyển động của dòng vốn và vai trò của hệ thống tỷ giá hối đoái. Đối với trường hợp vốn di chuyển hoàn tự do, hệ thống tiền tệ mà tỷ giá được thả nổi theo thị trường, các công cụ tài khoá là một chính sách hữu hiệu nhất để xử lý các...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Bài giảng 2:Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô

1. Một nền kinh tế đơn giản có số liệu thông kê sau: Ngành Giá năm Lượng năm 2000 2000 Sữa $ 50 10.000 kg TV $500 1.500 đv Điện năng $1 20.000 kwh Bài gải Ngành Sữa Tivi Điện GDP danh nghĩa GDPthực GDPdeflator CPI Giá 50 500 1 2000 Lượng 10.000 1.500 20.000 1.270.000 1.270.000 100% 100% Giá năm 2005 $60 $ 400 $2 Lượng năm 2005 9.000 kg 5.000 đv 100.000kwh Giá 60 400 2 2005 Lượng 9.000 5.000 100.000 2.740.000 3.050.000 90% 98% Như vậy, giá cả tổng quát năm 2005 giảm 10% so với năm 2000 nếu tính theo GDPdeflator và...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Sự cần thiết và cấp bách trong việc cổ phần hóa DNNN

Từ cuối thế kỷ XIX, trong lòng CNTB với chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất đang thống trị đã bắt đầu xuất hiện 1 loại hình xí nghiệp mới – xí nghiệp cổ phần hay công ty cổ phần, mà sở hữu trong đó là các cổ đông. Trong Bộ “Tự bản” Mác và Ăngghen đã tiên đoán hai khuynh hướng quan trọng của sự xuất hiện các công ty cổ phần (CTCP) xã hội tư sản: 1/ CTCP ra đời là sự manh nha của một hình thức sản xuất mới sẽ đưa đến chế độ...

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Tổng hợp đề thi hết môn QLNN về kinh tế

Đề thi số 01 Câu01: Trình bày cơ sở khoa học và phương hướng thực hiện nguyên tắc Tập trung dân chủ trong tổ chức QLNN về KT? Trên thực tế, NN ta đã thực hiện tốt nguyên tắc này chưa? Cho ví dụ minh họa? Câu 02: Trình bảy khái niệm doanh nghiệp? Các cách phân loại doanh nghiệp? ý nghĩa của việc phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu?

8/30/2018 12:56:01 AM +00:00

Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Một doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường thay đổi gồm những thay đổi trong: công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các điều kiện kinh tế, các chinh sách và thậm chí trong các chuẩn mực về ô nhiễm môi trường thì có thể gặp những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội lớn. Bài viết này trình bày lý do và quá trình hoạch định...

8/30/2018 12:48:21 AM +00:00

KIEN_ÁH

DANH MỤC MÔN HỌC SỞ GD  &  ĐT TP ĐÀ NẴNG TT TIN HỌC & NGHIỆP VỤ ĐÀ NẴNG CTT ­­­O0O­­­ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghỉa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

8/30/2018 12:40:12 AM +00:00