Tài liệu miễn phí Kinh Tế - Quản Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh Tế - Quản Lý:Quản lý dự án, Quản lý Nhà nước, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Kinh tế học, Luật học, Quy hoạch - Đô thị, Hoá học, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc - Xây dựng

Lecture Economics (19/e) - Chapter 18: Antitrust policy and regulation

In this chapter, students will be able to understand: List and explain the core elements of the major antitrust (antimonopoly) laws in the United States, describe some of the key issues relating to the interpretation and application of antitrust laws, identify and explain the economic principles and difficulties relating to the setting of prices (rates) charged by so-called natural monopolies, discuss the nature of social regulation, its benefits and costs, and its optimal level.

8/30/2018 5:25:01 AM +00:00

Lecture Economics (19/e) - Chapter 19: Agriculture: Economics and policy

After reading this chapter, you should be able to: Explain why agricultural prices and farm income are unstable, discuss why there has been a huge employment exodus from agriculture to other U.S. industries over the past several decades, relate the rationale for farm subsidies and the economics and politics of price supports (price floors), describe major criticisms of the price-support system in agriculture, list the main elements of existing Federal farm policy.

8/30/2018 5:25:01 AM +00:00

Lecture Economics (19/e) - Chapter 20: Income inequality, poverty, and discrimination

Chapter 20 explores the causes of income inequality, its measurement, and means by which government redistributes income to reduce poverty. The Lorenz Curve (numerically, a Gini ratio) illustrates the degree of income inequality in a country. Income inequality is caused by differences in ability, education and training, discrimination, preferences and willingness to take risks, wealth, market power, luck, connections, and misfortune.

8/30/2018 5:25:01 AM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Th.S TS. Trường

Mục tiêu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung QTNNL; trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức; trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

8/30/2018 5:24:49 AM +00:00

Toàn cầu hóa kinh tế: Tác động đối với nghèo đói và bất bình đẳng

Bài viết Toàn cầu hóa kinh tế: Tác động đối với nghèo đói và bất bình đẳng phân tích tác động toàn cầu hóa kinh tế với nghèo đói và bất bình đẳng ở VN đến trước năm 2010, đồng thời đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.

8/30/2018 5:23:28 AM +00:00

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam: Hiện trạng và triển vọng

Bài viết Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam: Hiện trạng và triển vọng giới thiệu về ngành công nghiệp hỗ trợ; vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam; hiện trạng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại nước ta.

8/30/2018 5:20:26 AM +00:00

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế - TS. Nguyễn Bích Lâm

Lạm phát và thất nghiệp là những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có tính nhạy cảm cao. Bài viết Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế giới thiệu lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng, kiểm chứng về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng. Mời các bạn tham khảo/

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Bài tập Thương mại

Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài tập Thương mại sau đây. Bài tập có bài giải chi tiết kèm theo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học môn học này. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:32 AM +00:00

Bài giảng Cân bằng tiết kiệm – đầu tư

Bài giảng Cân bằng tiết kiệm – đầu tư tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về Việt Nam: Tiết kiệm và đầu tư 2008; Trung Quốc: tiết kiệm và đầu tư 2008; lãi suất giảm khi cung tiết kiệm tăng; lãi suất tăng khi cầu đầu tư tăng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:11:23 AM +00:00

Bài giảng Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro

Bài giảng Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:09:32 AM +00:00

Bài giảng Tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính

Bài giảng Tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) giới thiệu tới các bạn những nội dung về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; nội dung hoạt động kiểm soát TTHC; vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia KS TTHC; yêu cầu của kiểm soát TTHC.

8/30/2018 4:58:53 AM +00:00

Bài giảng Sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao trong mối quan hệ với doanh nghiệp

Bài giảng Sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao trong mối quan hệ với doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như: Tổng quan về cung – cầu của nguồn nhân lực kỹ thuật; tổng quan về Dự án HaUI-JICA về Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật; những điển hình về xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp;...

8/30/2018 4:58:34 AM +00:00

Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh: Bài 2(B) - Dương Thị Hoài Nhung

Bài 2 của bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các phân tích môi trường vĩ mô (trong môi trường quốc tế). Trong bài giảng này sẽ tập trung phân tích môi trường văn hóa-xã hội và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh: Bài 2(C) - Dương Thị Hoài Nhung

Trong phần C của bài 2 sẽ trình bày về vấn đề toàn cầu hóa. Bài này sẽ tập trung tìm hiểu 3 nội dung sau đây: Định nghĩa về toàn cầu hóa, yếu tố thúc đẩy toàn cầu hóa, những tranh luận về toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh: Bài 2(D) - Dương Thị Hoài Nhung

Phần D của bài 2 giới thiệu các công cụ phân tích môi trường vĩ mô. Bài này sẽ trình bày 3 mô hình dùng để phân tích môi trường kinh doanh (môi trường vĩ mô), đó là: Mô hình PEST (EL), mô hình SWOT, mô hình kim cương của Porter. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh: Bài 3 - Dương Thị Hoài Nhung

Bài 3 cung cấp cho người học các nội dung về phân tích môi trường ngành trong môi trường kinh doanh như: Các khái niệm cơ bản trong môi trường ngành, phân tích các giai đoạn phát triển của ngành, phân tích 5 lực lượng cạnh tranh trong ngành, phân tích yếu tố tạo nên thành công trong ngành (KFS). Mời tham khảo.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh: Bài 4 - Dương Thị Hoài Nhung

Bài 4 của bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh sẽ trình bày về phân tích đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Bài 4 giúp người học nắm được phương pháp phân tích đối thủ cạnh tranh, phương pháp phân tích khách hàng và phân đoạn ngành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Ra quyết định trong quản trị

Bài giảng Quản trị học chương 4 trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động ra quyết định trong quản trị như: Khái niệm và quy trình ra quyết định, phân loại vấn đề và quyết định, hành vi ra quyết định, các điều kiện ra quyết định, phong cách ra quyết định, ra quyết định nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Bài giảng Chương II: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp

Bài giảng Chương II: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp sẽ giới thiệu tới các bạn những doanh nghiệp có địa vị pháp lý như: Doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp các tổ chức chính trị; hợp tác xã; công ty cổ phần; công ty hợp danh;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

Hợp đồng kinh doanh, thương mại là thỏa thuận giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại và vì mục đích lợi nhuận. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô II - ThS. Hoàng Xuân Bình

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô II do ThS.Hoàng Xuân Bình biên soạn gồm 8 chuyên đề với nội dung: Ôn tập kinh tế vĩ mô I và giới thiệu Kinh tế vĩ mô II, tổng cầu trong nền kinh tế đóng và mô hình IS-LM, tổng cầu trong nền kinh tế mở và mô hình Mundell-Fleming, tổng cung và mô hình đường Phillips,...và các nội dung khác. Hy vọng bài giảng này sẽ hữu ích cho quá trình học tập của các bạn, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng môn Kinh tế học đại cương: Bài 2 - Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại

Bài giảng môn Kinh tế học đại cương: Bài 2 - Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại với các vấn đề chính hướng đến trình bày như sau: Lợi ích thứ nhất của thương mại: được tiêu dùng nhiều loại hàng hoá hơn; Đường giới hạn khả năng sản xuất: khả năng sản xuất tối đa; nếu không có thương mại => khả năng tiêu dùng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Minh Hằng

Chương 2 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về hợp đồng kinh doanh quốc tế (HĐKDQT). Chương này gồm có các nội dung cụ thể như sau: Tổng quan về HĐKDQT, giao kết HĐKDQT, điều kiện hiệu lực của HĐKDQT và vấn đề hợp đồng vô hiệu, thực hiện HĐKDQT, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:45 AM +00:00

Tác động của suy thoái kinh tế đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc

Nghiên cứu nhằm mục đích phân tích, đánh giá những tác động của suy thoái kinh tế (STKT) đến các doanh nghiệp (DN) đại diện trên địa bàn nghiên cứu cũng như các biện pháp, chiến lược của DN trước tác động của STKT. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực và nâng cao khả năng thích ứng của các DN trong điều kiện STKT.

8/30/2018 4:54:46 AM +00:00

Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean 2015: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam

Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean 2015: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức nhằm xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh thời gian tới. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean - góc nhìn từ ngành dịch vụ Logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển Logistics tại Việt Nam

Phát triển dịch vụ Logistics luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài viết Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean - góc nhìn từ ngành dịch vụ Logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển Logistics tại Việt Nam này phân tích vai trò của ngành dịch vụ Logistics tại Thái Lan trong quá trình xây dựng AEC 2015 và vận dụng kinh nghiệm phát triển ngành này tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế Asean năm 2015

Bài viết Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế Asean năm 2015 đi sâu phân tích những cam kết của Việt Nam về tự do hóa thương mại dịch vụ trong ASEAN, đồng thời làm rõ kết quả của quá trình thực hiện những cam kết đó tính đến thời điểm hiện nay. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Giáo trình công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu và an toàn hàng hải

Giáo trình công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu và an toàn hàng hải thông qua tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổ chức hàng hải quốc tế, chương 2 các công ước liên quan đến đóng tàu và an toàn hàng hải của IMO, chương 3 Solas 74-công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974, chương 4 Marpol 73/78-công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu năm 1973 sửa đổi bổ sung năm 1978, chương 5 công ước quốc tế về mạn khô tàu biển 1966, chương 6 công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển 1969, chương 7 công ước quốc tế về phòng ngừa và chạm tàu thuyền trên biển.

8/30/2018 4:08:59 AM +00:00

Sách Giới quan chức trong kinh doanh

Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Đông Á. Qua đó, đưa ra những phân tích về các vấn đề thương mại và cạnh tranh, xã hội, môi trường... Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm giúp các nuớc trong khu vực thoát khỏi khủng hoảng và phục hồi sự tăng trưởng kinh tế.

8/30/2018 2:48:18 AM +00:00

Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries

In Question 6, of the 69 interviewees, 28 (29%) agree that everyone in the project should participate in the decision-making process. On a team project, it is necessary and important for everyone to participate in the process. However, a large number, 41%, of respondents disagree with this question; identifying the reason for this level of disagreement is relevant to this research. Therefore, some telephone interviews are conducted to clarify this phenomenon. Respondents stated they considered time as an important factor in determining whether decisions should be made as a team or by the project manager....

8/30/2018 2:27:25 AM +00:00