Xem mẫu

  1. Ý nghĩa màu
  2. TÂM LÝ Đ là nóng.Đó là m t màu m nh toátlên m t lo t nh ng c m xúc dư ng như mâu thu n nhau t tình yêu n ng nàn đ n b o l c và chi n tranh. B N CH T M t ch t kích thích, màu đ là nóng nh t c a các màu m áp. Nghiên c u cho th y màu đ có th có m t hi u ng v t lý, tăng t l hô h p và nâng cao huy t áp. Nh ng bi u hi n th y màu đ cho th y s t c gi n và có th không ch xu t phát t nh ng kích thích v màu s c, nhưng t đ t nhiên (tuôn) c a má, m t ph n ng v t ch t đ t c gi n, tăng huy t áp, ho c n l c th ch t. VĂN HÓA Màu đ là s c m nh, vì th mà có tie đi n đ cho doanh nghi p c a ngư i dân và th m đ cho các nhân v t n i ti ng và VIP . Ng ng và d u hi u d ng đèn đ đ có đư c s chú ý c a các lái xe và c nh báo h vào nguy hi m c a các giao l . Trong m t s n n văn hóa, màu đ bi u th s tinh khi t, ni m vui, và l k ni m. Màu đ là màu c a h nh phúc và th nh vư ng Trung Qu c và có th đư c s d ng đ thu hút may m n. Màu đ thư ng là màu c a cô dâu phía Đông trong khi nó là màu tang t i Nam Phi. T i Nga các Bolshevik đư c s d ng m t lá c đ khi h l t đ Sa hoàng, do đó đã tr thành màu đ g n li n v i ch nghĩa c ng
  3. s n. Nhi u qu c gia s d ng lá c màu đ . Các Ruby màu đ là fortieth truy n th ng cư i món quà k ni m. S D NG S d ng màu đ đ l y s chú ý và đ có đư c nh ng ngư i ph i hành đ ng. S d ng màu đ khi b n không mu n chìm vào n n. S d ng màu đ đ đ ngh t c đ k t h p v i s t tin và th m chí m t tí nguy hi m. M t chút màu đ đi m t ch ng đư ng dài. Li u nh có th thư ng đư c hi u qu hơn m t lư ng l n màu này m nh m . Nhi u s c thái c a màu đ và th m chí là màu h ng ho c màu cam có th k t h p v i m t b ng màu vui v . Xem xét vi c s d ng màu đ trên Web đ tìm đư c nh ng màu s c có tên trong gia đình màu đ đư c s chú ý nh t-grabbing, bí n, thân thi n, tinh vi, ho c tâm th n kích thích. M c dù thư ng không đư c coi là m t kh p n i lý tư ng, k t h p v i màu xanh, đ là m t màu Giáng sinh - m t mùa vui tươi. Cung c p tương ph n và tông xu ng nhi t c a màu đ . Ánh sáng h ng và vàng là màu s c hài hoà, có th làm vi c t t v i màu đ n u không quá g n giá tr như màu đ s m v i m t màu vàng nh t ho c vàng. Hãy c n th n b ng cách s d ng màu tím. Nó có th là m t s k th p thanh l ch nhưng quá nhi u có th đư c overpowering. Thêm m t g ch ngang màu đ c a m t combo m m m i nhưng tinh vi màu h ng và màu xám. Đ i v i m t s nư c, trong đó có M , đ , tr ng, và màu xanh là m t b ba r t yêu nư c ngay c khi các s c thái c a màu đ và màu xanh khác bi t v i nh ng ngư i s d ng trong c .
  4. NGÔN NG Vi c s d ng màu đ trong các c m t quen thu c có th giúp m t nhà thi t k xem như th nào màu s c c a h v s l a ch n có th là c m nh n c a ngư i khác - c hai m t tích c c và tiêu c c. T tđ Màu đ b c thư ngày - quan tr ng ho c có ý nghĩa nhân d p Th m đ đi u tr - làm cho ngư i khác c m th y đ c bi t, x lý chúng như th chúng là m t ngư i n i ti ng Đ b u tr i vào bu i sáng, th y th c a c nh báo; đ b u tr i vào ban đêm, th y th c a th a thích - chú ý đ n d u hi u c nh báo t t và x u Sơn th tr n màu đ - k ni m, đi ra ngoài ti c tùng M t đ - m t chuy n bay đêm Tình tr ng đ
  5. Nhìn th y màu đ - đư c gi n Cá trích đ - cái gì đó đánh l a ho c s chú ý distracts t s th t Trong màu đ - đang đư c overdrawn t i ngân hàng ho c m t ti n Lá c màu đ - ký hi u nguy hi m, c nh báo, ho c m t tr n chi n s p x y ra H ng : Nh ng t này là đ ng nghĩa v i màu đ ho c đ i di n cho s c thái khác nhau c a màu đ . Đ tươi, đ th m, son, thoa son, maroon, burgundy, h ng ng c, h ng, madder, rouge, g ch, đ ng máu,, đ ng cơ cháy đ , cinnabar, russet, ch t t y r a, đ , ng n l a, n Đ màu đ , cà chua. PHONG TH Y Phong th y màu s c, khi đư c s d ng đúng cách, s mang l i năng lư ng th y mong mu n nhà c a b n.Màu đ mang năng lư ng c a nguyên t l a Phong th y. Cháy luôn luôn là m t bi u tư ng c a năng lư ng thiêng liêng và có th h y ho i c hai và sáng t o. Đ i di n cho năng lư ng m t tr i và cu c s ng. M t y u t cân b ng Phong th y cháy trong nhà c a b n s mang l i ni m vui, h ng thú và ham mu n tình d c m nh m . Phong th y năng lư ng c a màu đ là năng lư ng c a kích thích. Đam mê, phong phú và ăn m ng. Phong Th y-khôn ngoan, hãy s d ng màu đ v i ki m duy t nh t đ nh trong phòng c a tr em, t do trong phòng khách, phòng ăn và nhà b p c a. Màu đ là màu s c c a Trung Qu c may m n và h nh phúc, màu
  6. hôn nhân n Đ , và màu s c bi u tư ng c a tình yêu và lãng m n, can đ m và ni m đam mê phương Tây. Trong Phong th y màu đ trang trí luôn signifies phong phú và sang tr ng. N u s d ng quá nhi u, tuy nhiên, nó có th mang l i b n ch n, t c gi n và kích thích hơn. T t hơn s d ng nó m t cách th n tr ng, luôn luôn d dàng hơn đ mang l i màu đ trong trí c a b n v i các chi ti t và các ph ki n, hơn là v i đ n i th t hay màu tư ng.