Xem mẫu

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chủ trương phương pháp, tìm và lựa chọn những giải pháp mới có tính linh hoạt sáng tạo, phải nắm bắt cái mới tận dụng thời cơ khắc phục sự trì trệ để làm chuyển biến tình hình . Th ứ ba:Xây dựng CNH-HĐH vừa phải dựa vào sức mạnh dân tộc và phải lợi dụng sức mạnh thời đại .Vì trên th ế giới đ ang diễn ra sự phát triển khoa học kỹ thuật như vũ bao và quá trình toàn cầu hoá kinh tế vừa tạo ra những cơ hội và thách thức cho mọi quốc gia.Vì vậy tận dụng được sức mạnh thời đại sẽ tại cho chúng ta cơ hội đ ẩy nhanh quá trình CNH-HĐH nư ớc nhà. Th ứ tư:Đường lối đúng đắn của Đảng quyết định tới sự nghiệp CNH-HĐH nước ta.Đảng càng phát huy đư ợc vai trò lanh đạo của mình thì quá trình CNH- HĐH nước ta càng thu được nhiều thắng lợi to lớn. Th ứ năm:chúng ta phải gắn khoa học kỹ thuật với sản xuất . Xây dựng cơ sở h ạ tầng cho CNH-HĐH nhất là hệ thống giao thông , hệ thống năng lượng , giáo dục đào tạo... sẽ tạo cơ sở cho CNH-HĐH đẩy nhanh h ơn . III.Giải pháp vĩ mô cho quá trình CNH-HĐH nước ta 1 . Nâng cao năng lực lanh đ ạo của Đảng và quản lý nhà nước. Sự nghiệp CNH-HĐH của nước ta bản thân nó là một cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân ta.Đặt trong sự nghiệp của to àn Đảng, toàn dân trong cuộc cách m ạng mới ,đấu tranh trên tất cả các mặt: kinh tế ,chính trị ,văn hoá, xa hội... cho độc lập dân tộc và Chủ Nghĩa Xa Hội .Mặc dù CNH-HĐH là sự ngghiệp của toàn d ân nhưng nó cũng mang tính tự giác ,sự nghiệp đó phải do một Đảng lanh đạo có d ày d ặn kinh nghiệm chiến đấu, biết tự đổi mới không ngừng nâng cao năng lực
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lanh đạo .Và m ột nh à nước của dân, vì dân do dân,trong sạch vững mạnh ,có hiệu lực quản lý thì CNH-HĐH của n ước ta mới có thể hoàn thành. Để tăng cường năng lực lanh đạo của đ ảng đối với sự nghiệp CNH-HDH .Trước hết phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị , Đảng Cộng SảnViệt Nam phải là người l•nh đ ạo duy nhất trực tiếp mọi hoạt động của xa hội Việt Nam . Th ứ hai : CNH-HĐH phải tiến hành theo đường lối, quan điểm của Đảng. Th ứ ba: Đảng phải không ngừng đổi mới về lý luận cho vững chắc, đẩy m ạnh công tác ch ỉnh đốn Đảng, phát triển Đảng, nâng cao trình độ của Đảng viên, đ ào tạo và bồi dư ỡng những thành viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Th ứ tư: phải xây dựng Đảng sao có sự thống nhất về ý trí , quan điểm , hành động trong Đảng. Đối với nh à n ứơc thì phải đẩy mạnh quá trình cải cách h ành chính, làm cho bộ máy hành chính gọn nhẹ có năng lực quản lý cao . Không ngừng làm trong sạch bộ máy .Và cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ của công chức và ph ải chuẩn bị nguồn lực con người cho bộ máy. Nhanh chóng đưa các chính sách của Đảng vào đ ời sống. Có thể nói sự th ành công của CNH-HĐH phụ thuộc trực tiếp vào vai trò quản lý kinh tế xa hội của nhà nước. 2 .Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều th ành ph ần tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển Do quá trình thực hiện CNH-HĐH đất nước xây dựng cơ sở vật chất cho CNH-HĐH đò i hỏi nhà nước phải có nguồn lực rất mạnh . Nh ưng thực tế nước ta n gân sách h ạn hẹp ,thu nhập quốc dân còn thấp. Nêú chỉ trông chờ vào nhà nước thì
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CNH-HĐH sẽ không thể đ ẩy nhanh được . Chính vì vậy chúng ta cần sử dụng sức m ạnh tổng hợp của tất cả các thành phần kinh tế. Thành tựu trong những năm đổi mới đã ch ứng minh việc thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành ph ần là đúng đắn .Thể hiện ở những mặt cơ bản sau: Th ứ nhất : phát triển kinh tế nhiều th ành ph ần phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thấp kém của nư ớc ta .Vì vậy nó đã làm cho nền kinh tế phát triển . Th ứ hai: nó làm cho kinh tế hàng hoá phát triển ,đ ời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, mọi mặt của đời sống kinh tế, xa hội phát triển. Th ứ ba: nó khắc phục đự ơc tình trạng độc quyền, tạo ra động lực phát triển kinh tế xa hội. Vì vậy trong nhưng năm tới chúng ta cần ho àn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát triển kinh tế nhiều th ành ph ần để cho công dân,các thành phần kinh tế khác yên tâm đ ầu tư vào sản xuất . Cần phát huy vai trò chủ đ ạo của nền kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tập thể , hợp tác xa. Thúc đ ẩy kinh tế tư nhân và kinh tế có nguồn vốn nước ngoài phát triển. 3 .Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quá trình CNH-HĐH không chỉ đòi hỏi phải có vốn ,kỹ thuật , tài n guyên...mà còn ph ải phát triển một cách tương xứng năng lực của con người đ ể có th ể làm chủ các ph ương tiện hiện đại đó. Nguồn lực con người cho CNH-HĐH ph ải đ áp ứng được những yêu cầu: con người có tài ,ham học hỏi ,sáng tạo ,làm việc quên mình vì nền độc lập của dân tộc và sự tôn vinh của Tổ quốc ,được chuẩn bị tốt về kiến thức văn hoá,được đào tạo thành thạo về nghề nghiệp , về sản xuất kinh doanh , về quản lý kinh tế x• hội
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để có nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu đó , thì trước hết ta phải coi việc đ ầu tư cho giáo dục, đ ào tạo là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển, giáo dục đào tạo phải là nhiệm vụ h àng đầu . Phải tạo ra một cơ cấu nhân lực đồng bộ về tất cả các mặt .việc xây dựng nguồn nhân lực cho quá trình CNH-HĐH ph ải tiến hành theo tốc độ và quy mô thích h ợp cho từng thời kỳ. Đi đ ôi với việc đào tạo n guồn nhân lực là phải bố trí và sử dụng tốt nguuồn nhân lực đã đào tạo . Phải phát hu y đ ược đầy đủ khả năng sáng tạo của từng ngư ời để họ có thể sáng tạo ra năng suất ,chất lượng và hiệu quả kinh tế cao , đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp CNH- HĐH đ ất nước. Trong đào tạo nguồn nhân lực mới ấy thì nhiệm vụ xây dựng một giai cấp công nhân có trình độ chính trị , có trình độ tổ chức kỷ luật , có trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật là nhiệm vụ chính. Xây dựng liên minh công -nông-trí thức vứng chắc và đoàn kết các thành phần khác. 4 .Đẩy mạnh đổi mới phát triển khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ được xác định là đông lực của CNH-HĐH .Khoa học công nghệ có vai trò quyết đ ịnh lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triền kinh tế nói chung và CNH-HĐH nói riêng nên tiềm lực khoa học công nghệ nước ta còn yếu. Trình độ khoa học công nghiệp trong nước lạc hậu so với thế giới . Vì vậy muốn đ ẩy nhanh quá trình CNH-HĐH ở nứơc ta thì phải đ ẩy nhanh quá trình dổi mới công nghệ và phát triển nghiên cứu khoa học: Để phát triển được khoa học_công nghệ ở nước ta hiện nay thì cần làm theo các hư ớng sau đây:
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Th ứ nhất :Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đ ánh giá chính xác tài nguyên quốc gia , nắm bắt công nghệ cao cùng với thành tựu khoa học và công nghệ mới để từ đó có chính sách , chiến lược đúng đắn cho việc ứng dụng vào các ngành kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và khai thác sử dụng , hợp lý bảo vệ tài nguyên quốc gia. Th ứ hai:Chú trọng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn , khoa học tự nhiên để làm chỗ dựa lâu dài cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai và tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới . Th ứ ba:Mở rộng công tác khoa học công nghệ với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tiếp cận kế thừa những th ành tựu mới của thế giới, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế. Th ứ tư :Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển một nền khoa học tiên tiến , bao gồm các hình thức đ ào tạo và sử dụng cán bộ khoa học ,chú trọng đ ào tạo chuyên gia , tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành khoa và công ngh ệ . Muốn làm được các đ iều trên ta cần phải xây dựng và th ực hiện tốt cơ ch ế chính sách đồng bộ cho phát triển khoa học công nghệ .Nhanh chóng hình thành thị trường khoa học công nghệ .Gắn nhà sản xuất với nhà nghiên cứu. 5 .Đẩy mạnh công tác huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả Sự nghiệp CNH-HĐH đò i hỏi nguồn vốn rất to lớn .Do đó m ở rộng quy mô huy đ ộng vốn và sử dụng vốn có hiệu qủa các nguồn vốn là một đ iều kiện, tiền đ ề quan trọng đ ể CNH-HĐH được th ành công. Vốn cho quá trình CNH-HĐH có hai nguồn gồm có vốn tích luỹ trong nước và vốn từ nước ngoài . Do n ền kinh tế n ước ta còn kém nên vốn trong nư ớc không
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhiều vì vậy muốn đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH thì chúng ta phải huy động cả vốn nước ngoài. Để huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả các nguồn vốn thị trường vốn là giải pháp có ý nghĩa quan trọng. Nhờ có thị trường vốn mà người sở hữu vốn nhượng quyền sử vốn cho ngư ời khác sẽ có thu nhập . Đồng thời khi có thị trường vốn đ ồng vốn sẽ chuyển từ nơi có hiệu quả thấp đến nơi có hiệu quả cao. Do đó đáp ứng nhu cầu cho CNH-HĐH. Quy mô huy động và hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc vào môi trường vĩ mô. Môi trường vĩ mô càng thu ận lợi th ì quy mô và hiệu quả sử dụng vốn càng cao . Do đó tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho các hoạt động đầu tư cũng là giải pháp kinh tế quan trọng . Xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi tức là giữa ổn đ ịnh về chính trị ,tăng cường n ăng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng cơ sở cho nền kinh tế, xây dựng chính sách cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Vấn đề của nước ta hiện nay là phải nỗ lực sản xuất cho hiệu quả ,khắc phục tình trạng yếu kém và gây thất thoát ,lãng phí tiền của đ ất nước và nhân dân, tập trung vốn cho đ ầu tư phát triển kinh tế. 6 .Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại . Trong th ời đại ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên th ế giới . Nên nó cũng tạo cho chúng ta những cơ hội cũng như nh ững thách thức đối với nền kinh tế của nước ta và sự n ghiệp CNH-HĐH đ ất n ước . Nếu chúng ta tận dụng tốt sức mạnh của thời đại thì chúng ta sẽ đẩy nhanh và rút ngắn quá trình CNH-HĐH đất nư ớc.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để tận dụng được sức mạnh của thời đại thì chúng ta phải mở cửa nền kinh tế,thực hiện đa dạng và đ a phương hoá quan h ệ kinh tế quốc tế . Nhằm thu hút các n guồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy các lợi thế trong nư ớc để làm thay đổi m ạnh mẽ công nghệ ,cơ cấu các ngành và sản phẩm. Mở rộng phân công lao động quốc tế ,tăng cường liên doanh , liên kết hợp tác là cơ sở đ ể tạo đ iều kiện và kích thích sản xuất trong nước phát triển ,vươn lên bắt kịp trình độ sản xuất thế giới . Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế theo nguyên tắc b ình đẳng cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau . Chúng ta phải tích cực khai thác thị trường thế giới, tối ưu hoá cơ cấu xuất- nhập khẩu, tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực và h ệ thống mậu dịch thế giới, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với đ ộc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh quốc gia. 7 .Giữ gìn sự ổn định chính trị ,ho àn thiện hệ thống pháp luật Sự ổn định chính trị bao giờ cũng là nhân tố quan trọngđầu tiên để phát triển .Nó là đ iều kiện để các nhà sản xuất kinh doanh trong nư ớc và nước ngoài yên tâm đ ầu tư .Muốn giữ vững sự ổn định chính trị trong nước hiện nay cần phải tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của nh à nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân . Hệ thống pháp luật đồng bộ là công cụ quan trọng để nh à n ước quản lý kinh tế. Và nó tạo ra h ành lang pháp luật cho hoạt động sản xuất kinh doanh, buộc các doanh nghiệp phải chịu sự điều tiết của nhà nư ớc. c. kết luận
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CNH-HĐH đ ất n ước là quyết định phù h ợp với lí luận và thực tiễn của Đảng và nhà nước ta. Những kết quả do CNH-HĐH mang lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần tăng cư ờng cơ sở vật chất cho Chủ Nghĩa Xã Hội, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, ho àn thiện quan hệ sản xuất Xã Hội Chủ Nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những th ành tựu đã đạt được, quá trình CNH-HĐH vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đưa ra được giải pháp thích h ợp đ ang là vấn đề được Đảng và nhân dân ta quan tâm thực hiện nhằm nâng cao h ơn n ữa hiệu quả của quá trình CNH-HĐH. CNH-HĐH đ ất n ước là nhiệm vụ của cả dân tộc. Mỗi người dân phải tự biết m ình phải làm gì trong quá trình này thì n ước ta mới có thể sớm hoàn thành sự n ghiệp CNH-HĐH, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đ ại có n ền sản xuất tiên tiến trên thế giới. tài liệu tham khảo 1 .C.Mac-Angghen toàn tập 2 .V.ILêNin toàn tập 3 .Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn tập 4 .Văn kiện nghị quyết đại hội Đảng VIII, IX, X 5 .Tạp chí triết học 6 .Tạp chí cộng sản 7 .Tạp chí kinh tế 8 .Vũ Huy Ch ương: “ Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tiến hành CNH-HĐH” 9 .PGS. Đỗ Đức Định :”CNH-HĐH phát huy lợi thế so sánh kinh nghiệm của các n ền kinh tế đang phát triển ở Châu á”
nguon tai.lieu . vn