Xem mẫu

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tài có tác dụng lớn trong việc phát triển kinh tế xa hội . Số lượng đội ngũ nhà khoa học gia tăng nhanh. Các hoạt động văn hoá ngh ệ thuật báo chí xuất bản phát triển Nhu cầu cần thiết của nhân dân về ăn mặc ở ,chăm sóc sức khoẻ, nước sạch ,đ iện sinh hoạt, học tập ,giải trí được đáp ứng . Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động .Công tác xoá đói giảm n ghèo đ a đ ạt đ ược kết quả nổi bật .Tỷ lệ hộ nghèo giảm .Các hoạt động đền ơn đáp n ghĩa,lá lành dùm lá rách ... được mở rộng -Quốc phòng và an ninh được tăng cường .Vì kinh tế phát triển làm cho ta có cơ hội ổn định xa hội .Quốc phòng được tăng cường về trang thiết bị vũ khí hiện đ ại . -Quan h ệ đối ngoại đ ược mở rộng: Chúng ta đ a chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ra nhập khối các nước Đông Nam á ASEAN, ra nhập khối diễn d àn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương APEC, trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO .Tăng cư ờng quan h ệ với các nư ớc đ ang phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực .Có quan hệ thương m ại với hơn 140 quốc gia trên thế giới, có quan hệ đầu tư với 70 quốc gia và vùng lanh thổ.Thu hút được nhiều vốn n ước ngoài đầu tư vào nước ta. -Nông thôn có sự thay đ ổi rõ rệt về bộ mặt. -Thành thị ngày càng mở rộng và rất hiện đại . 2 . Nguyên nhân để Việt Nam thu được những thành tựu to lớn trong quá trình CNH-HĐH
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Những thành công đ a đ ạt được trong quá trình CNH-HĐH đ a từng bước làm đổi thay bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ Xa Hội Chủ Nghĩa, nâng cao vị th ế của đất nước ta trên thị trường quốc tế. Nguyên nhân chính để chúng ta có được điều trên là: -Do Đảng ta không ngừng nâng cao n ăng lực lanh đạo của đ ảng .Do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng,đường lối hoạch định chính sách phát triển kinh tế xa hội đúng đắn.Từ đó làm cho nhân dân tin tưởng vào đương lối lanh đạo của Đảng n ên chúng ta mới có thể thu được những kết quả to lớn trên. -Do nhà nước đa không ngừng nâng cao năng lực điều hành qu ản lý. Nó thể h iện nhà nước đa đẩy nhanh quá trình cải cách h ành chính, làm cho bộ máy trong sạch vững mạnh .Từ đó làm cho chính sách phát triển kinh tế đi vào thực tế nhanh h ơn. -Do toàn dân, toàn quân đa phát huy được tinh thần yêu nước dũng cảm đoàn kết nhất trí, cần cù n ăng động sáng tạo tiếp tục thực hiện đổi mới ra sức xây dựng và b ảo vệ Tổ quốc. -Do đ ất n ước ta có một số cơsở hạ tầng như (hệ thống cầu đường, bến cảng, h ệ thống ngân h àng, b ảo hiểm, hệ thống điện,...). Đây là một số cơ sở hạ tầng thúc đ ẩy sản xuất phát triển. -Do chính sách mở cửa cho tất cả các thành ph ần kinh tế phát triển.Từ đ ó làm cho tất cả thành ph ần kinh tế phát huy đư ợc thế mạnh của mình trong sản xuất .Và tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các th ành ph ần kinh tế tạo ra động lực phát triển kinh tế. -Do h ệ thống trao đổi h àng hoá trong nứơc và nứ ơc ngoài phát triển .
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Do chúng ta đa huy đ ộng được vốn và sử dụng vốn có hiệu qủa trong sản xuất .Thể hiện chúng ta đa huy động được vốn nư ớc ngo ài và trong nư ớc. -Do chúng ta đa ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào đ ời sống ,đ a đẩy m ạnh đổi mới công nghệ sản xuất .Gắn liền nghiên cứu khoa học với sản xuất . -Do chúng ta đa tận dụng được lợi thế về điều kiện tự nhiên , khí h ậu, các mỏ khoáng sản , sông ngòi, đầm hồ đ ể tận dụng vào sản xuất. 3 .Những mặt hạn chế và yếu kém trong quá trình CNH-HĐH ở n ước ta. Trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta đ a thu được rất nhiều thành công to lớn .Nhưng cũng không thể tránh khỏi những mặt hạn chế và yếu kém.Sau đ ây là một số những mặt yếu kém và hạn chế lớn: -Thứ nhất: Đánh giá chung nền kinh tế phát triển chư a vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp , công nghiệp thiếu thị thường tiêu thụ cả trong nước lẫn ngoài n ước. Đối với ngành nông-lâm-ngư n ghiệp nhìn chung m ặt yếu kém nhất là chưa ứng dụng được nhiều thành tựu khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất , sản xuất vẫn mang tính thủ công là chính, máy móc vẫn chưa thay thế được cơ bản sức lao động, hiệu quả sức cạnh tranh còn thấp .Rừng bị tàn phá n ặng nề, đánh cá thì còn trên quy mô nhỏ, nuôi trồng thuỷ hải sản vẫn mang tính tự phát ,vẫn chư a liên kết được thị trường-nhà ch ế biến-nhà sản xuất và nhà n ghiên cứu. Trong công nghiệp đầu tư dàn trải nhà máy công nghiệp phân bố chưa tập trung , ch ưa đ ổi mới được công ngh ệ , chư a có mối liên h ệ vững chắc giữa các nhà
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com m áy và xí nghiệp. Các công tuy nh à máy xí nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp . Hơn nữa các ngành công nghiệp phát triển chưa bền vững chư a gắn kết được tiến bộ của khoa học kỹ thuật với sản xuất. Các ngành dịch vụ phát triển chậm và thiếu lành m ạnh , nạn buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại còn nhiếu làm tác động xấu đ ến nền kinh tế, xa hội .Hệ thống phân phối sản phẩm chưa mạnh , trong nước chủ yếu là h ệ thống bán lẻ hộ gia đ ình ,ngoài nước vẫn chưa phát triển rõ ràng. Hệ thống ngân hàng tài chính còn yếu kém và thiếu lành mạnh . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cơ cấu đầu tư chư a h ợp lý , cơ cấu đầu tư còn phân tán gây lang phí và thất thoát nhiều. Nhịp độ đầu tư trực tiếp của nước n goài giảm, công tác quản lý điều h ành lĩnh vực n ày còn nhiều vướng mắc và thiếu sót. -Thứ hai: một số vấn đề văn hoá xa hội bức xúc và gay gắt chậm giải quyết. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành th ị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao đ ang là một trong những vấn đề nổi cộm nhất của xa hội . Chất lư ợng giáo dục và đ ào tạo thấp so với yêu cầu. Nội dung , mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy và học, sách giáo khoa , thi cử, cơ cấu đào tạo, có những hiện tư ợng tiêu cực đáng lo n gại. Đào tạo chưa gắn với sử dụng gây lang phí. Chi phí học tập cao so với khả n ăng thu nhập của dân, nhất là của người nghèo. Giáo dục và đào tạo ở miền núi ,vùng sâu vùng xa còn thiếu nhiều khó kh ăn . Các hoạt động khoa học và công ngh ệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và b ảo vệ tổ quốc. Môi trường đô thị, nơi công nghiệp tập trung và một số vùng nông thôn b ị ô nhiễm ngày càng nặng.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công tác qu ản lý báo chí ,văn hoá ,xuất bản nhiều mặt buông lỏng đ ể nảy sinh những khuynh hướng không lành mạnh Một số giá trị văn hoá và đạo đức xa hội suy giảm, mê tín hủ tục phát triển . Cơ sở vật chất của ngành y tế còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu , nhất là ở tuyến huyện xa. Việc khám và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là cho đồng b ào nghèo, còn phiền và nhiều tiêu cực. Mức sống nhân dân , nhất là nông dân ở một số vùng quá thấp. Chính sách tiền lương và phân bố trong xa hội còn nhiều bất hợp lý. Sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng , giữa thành thị và nông thôn, giữa tầng lớp dân cư tăng nhanh chóng. Tình trạng khiếu kiện của nhân dân kéo dài và phức tạp chưa được các cấp các ngành giải quyết kịp thời.Các loại tệ nạn xa hội nhất là tệ nạn ma tuý và tệ nạn m ại dâm lan rộng .Số ngưới nhiễm HIV và AIDS tăng, trật tự an toàn xa hội ch ưa được đảm bảo vững chắc. 4 . Nguyên nhân của những hạn chế và yếu kém trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam . Sở dĩ có tình trạng yếu kém và hạn chế đó là do nh ững nguyên nhân chủ quan và khách quan : -Các nguyên nhân chủ quan chính là: Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của đ ảng chưa tốt k ỷ luật kỷ cương chư a nghiêm. Tình trạng tuỳ tiện , t hiếu tổ chức kỷ luật và tinh th ần trách nhiệm còn nhiều, không chấp h ành chỉ thị nghị quyết của Đảng ,pháp luật chính sách của nhà nước vẫn còn phổ biến .Tình trạng báo cáo không trung thực còn nhiều .Từ đó làm cho các chủ trương khó đ i vào cuộc sống.Công tác chỉ đạo điều
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ành ở các cấp ,các ngành còn nhiều bất cập vẫn chư a kiểm tra đôn đốc kịp thời ,vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện n ên kết quả chưa n ghiêm. Nhiều nhiệm vụ công tác lớn đã được đễ ra nh ưng thực hiện chư a đ ến nơi đ ến chốn, chỉ nói mà không làm. Nhiều cán bộ Đảng viên, công chức vi phạm pháp lu ật xử lý chưa thật kiên quyết. Một số quan điểm chủ trương chư a có sự nhận thức thống nhất và chưa được thông suốt giữa các cấp các ngành. Trong cán bộ Đảng viên có cách hiểu, cách làm không thống nhất về nội dung và các bước đi trong quá trình CNH-HĐH nước nhà. Cải cách hành chính tiến hành còn chậm thiếu kiên quyết, hiệu quả thấp gây cản trở CNH-HĐH. Th ể hiện bộ máy cồng kềnh với chức năng trùng lặp . Không ít trường hợp trên trung ương và đ ịa phương hành động không thống nhất gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế xã hội và làm giảm động lực phát triển một số n gành và cơ quan do lợi ích cá nhân cục bộ n ên không muốn đẩy mạnh cải cách h ành chính , cải cách bộ máy tổ chức nhà nước . Không ít cán bộ công chức vừa kém về trình độ đạo đức ,vừa yếu về n ăng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm cản trở cho CNH-HĐH đất nước Vốn cho sản xuất huy động chưa đủ và sử dụng chưa có hiệu quả . Quá trình CNH-HĐH cần rất nhiều vốn đầu tư vào sản xuất và đổi mới công nghệ, công tác kêu gọi vốn trong nước và nước ngo ài vẫn chưa mạnh . Các chính sách kêu gọi chưa thích h ợp.ở trong nước các kênh huy động vốn còn ít và kém hiệu quả khiến thiếu vốn trong sản xuất trong khi vốn dư thừa trong dân còn nhiều bất cập gây ra lãng phí làm cho nơi cần vốn thì không có , nơi không cần thì lại thừa .
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trình độ tay nghề của ngươi lao động còn thấp chư a đáp ứng nhu cầu hiện n ay .Trong quá trình CNH-HĐH nhiều máy móc hiện đại đòi hỏi ngư ời lao động phải có tay nghề cao để làm chủ máy móc nhưng do hệ thống đ ào tạo người lao động còn nhiều bất cập gây tình trạng nhà máy,xí nghiệp thiếu lao động trong khi th ất nghiệp vẫn nhiều . Thành tựu khoa học ứng dụng vào trong sản xuất còn ch ậm công tác đổi mới công nghệ còn ch ậm .Công tác nghiên cứu khoa học cơ bản vẫn chưa gắn với sản xuất nhiều đề tài có tác dụng lớn trong sản xuất nhưng việc ứng dụng vào trong thực tế còn chậm . Nguyên nhân chủ yếu là do nhà sản xuất chưa trực tiếp tìm tới nh à khoa học ,ch ưa thấy đ ược tác dụng của việc chạy đua về khoa học công nghệ . Công tác nghiên cứu trị thường , công tác phân phối sản phẩm còn ở trình độ th ấp . Nhiều khi sản phẩm sản xuất ra không bán được vì khi sản xuất nhà sản xuất không tính được xã hội có cần sản phẩm đó không . Nhiều khi thị trư ờng rất cần nhưng sản xuất chưa kịp .Các kênh phân phối hàng trong nước chủ yếu nhỏ mang tính hộ gia đình, chưa có tính liên kết giữa lớn giữa các nh à phân phối .Thị trường n goài nước vẫn ch ưa có tìm hiểu kỹ càng cho nên gây ra nhiều rủi ro cho sản xuất, h ệ thống phân phối sản phẩm của nư ớc ta ra nước ngoài chưa m ạnh nh ưng cạnh tranh tốt Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp của ta còn thấp .Vì quy mô doanh n ghiệp của ta nhỏ, công nghệ lạc hậu, giá thành sản xuất đ ắt nên chúng ta gặp bất lợi trong cạnh tranh . Làm cho sản xuất phát triển chậm. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn ch ậm khiến cho CNH-HĐH bị cản trở. -Những nguyên nhân khách quan chính là:
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Do những biến động về chính trị ở Liên Xô và các nước Đông Nam á làm ảnh hưởng tới chúng ta phần nào. Nhất là thị trường tiêu thụ của chúng ta bị khủng hoảng và mất sự giúp đ ỡ của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em . Do khủng hoảng kinh tế trong khu vực ảnh hưởng đ ến nước ta. Mặc dù sự ảnh hưởng của nó đối với nước ta không nặng nề, nhưng nó cũng làm cản trở lại sự phát triển công nghiệp hoá ở n ước ta trong một số n ăm. Do những n ăm qua đ ất nước ta gặp rất nhiều thiên tai 5 . Những b ài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện CNH-HĐH ở nước ta Quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong những n ăm qua để lại những bài học quý báu có giá trị lớn sau Th ứ nhất :Quá trình xây dựng CNH-HĐH phải đ ảm bảo mục tiêu độc lập dân tộc, lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Đứng trước những biến động, khó khăn thách thức, những biến động phức tạp của tình hình th ế giới, Đảng ta luôn kiên định và xây dựng thực hiện chủ trương chính sách một cách đúng đắn, phát huy được truyền thống quý báu của dân tộc, vững b ước đi lên một nước XHCN với nền sản xuất tiên tiến hiện đại Th ứ hai :Xây dựng CNH-HĐH ph ải vì lợi ích của nhân dân , phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo .Quá trình xây d ưng CNH-HĐH đất nước không những phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống xã h ội ở Việt Nam mà còn ph ải tham khảo những kinh nghiệm quý báu của thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình sẵn có n ào . Xây dựng CNH-HĐH trên tất cả mọi mặt đồng bộ mọi mặt với những bước đi ,hình thức và cách làm phù hợp . Có điều chỉnh bổ sung và phát triển cần thiết về
nguon tai.lieu . vn