Xem mẫu

 1. Chất thải của ngành công nghiệp thuộc da và tác động của nó với môi trường nh ó m  1 4 16/10/2010,Tp.Hcm city Lớp 09090101 Trường Đại học TĐT
 2. Các nội dung chính • Phần 1:Giới thiệu thuộc da là gì? • Phần 2:Sơ lược quá trình làm thuộc da. • Phần 3:Chất thải ra khi làm thuộc da. • Phần 4:Tác động tới môi trường. • Phần 5:Xử lý chất thải thuộc da.
 3. Phần 1:giới thiệu ngành thuộc  da. • Khái niệm thuộc da. – Thuộc da là một quá trình chế biến da và da lông  bằng hoá chất để nâng cao chất lượng của da sống  và da lông.
 4. Mục đích quá trình thuộc da: • Chống lại sự phân huỷ của da động vật trong  quá trình chế biến   • Nhằm nâng cao chất lượng của da, lông.
 5. Phần 2: sơ lược quá trình làm  thuộc da • Nguyên liệu:da thú con(voi,hải cẩu, …)da cừu ,da hươu nai,…..
 6. Quá trình thuộc da • Bước 1 – ngâm • Bước 2 – tẩy lông • Bước 3 - Deliming và Bateing  • Bước 4 - Chế phẩm làm sạch • Bước 5 - Tanning (th uộ c  d a ) • Bước 6 - nhuộm   • Bước 7 - sấy  •  Bước 8 - Kết thúc 
 7. P h ầ n 3 : c á c  c h ấ t th ải ra   tro ng  q uá  trình  th uộ c  d a C á c  c h ấ t đ ó  nh ư là : S S ,BO D,Dầ u  m ỡ,C O D,C ro m ,vô i,………
 8. • Bảng: Theå hiện noàng ñộ chất thải chính qua caùc giai ñoaïn sản xuaát Coâng ñoaïn Q (m3/ngñ) pH BOD SS (mg/l) (mg/l) Hoài töôi 126 6,8 3216 1320 Taåy loâng 47 11,5 5127 2540 Ngaâm voâi 47 11,7 2320 1450 Taåy voâi 30,5 9,5 1943 1200 Ngaâm axit 16,8 2 1300 940 Thuoäc 15,3 3,6 1543 950 Thuoäc laïi 8,7 3,6 1053 500 laàn 1 Thuoäc laïi 8,7 3,7 1023 750 laàn 2
 9. P h ầ n 4 : tá c  đ ộ ng  tới m ô i  trường • Nước  th ải th uộ c  d a  c ó  rấ t nh iề u c h ấ t  đ ộ c  g â y  ô  nh iễ m   m ô i  trường , là m  c h ế t  th ủy  s inh , g â y  b ệ nh  lở lo é t c h o  d a , g â y   ung  th ư, q u á i th a i.
 10. P h ầ n 5 : x ử lí c h ấ t th ải  th uộ c  d a • T h e o  th ố ng  kê , m ỗ i nă m  ng à nh  th u ộ c   d a  Việ t Na m  th ải ra  4 .0 0 0  tấ n c h ấ t th ải  rắ n.
 11. S ơ đồ xử lý