Xem mẫu

  1. X lý khi nh b ch trích • (S có lúc b n trong tình tr ng b i r i, nh t chí vì nh ưa lên di n àn b các thành viên ch trích th m t hay th m chí không có l y m t l i khen. • Lúc m i ch p nh, sau khi y nh lên m t trang web hay di n àn nào ó, i u mong mu n nh t c a b n lúc này h n là nh n ư c nhi u comment h c h i nhi u hơn. Nhưng s có trư ng h p b c nh c a b n không h có m t l i khen, khi n b n c m th y b i r i, nh t chí, hay th m chí y b n v phía c c oan: cãi nhau v i các thành viên khác và không ti p nh n gì c .
  2. • Trang web Digital Photography School ưa ra m t s phân tích v cách ti p nh n và ph n h i comment trên các di n àn nh ngư i ch p mang tính h c h i và tích c c hơn. • Ng m l i Khi post nh lên di n àn, i u mong m i nh t là nh n ư c nhi u comment. nh: About. Trư c tiên, có th nh ng ngư i comment không hay, không ch trích cá nhân b n. K c khi l i chê hơi khi m nhã, thì cũng nên nh r ng khó có th hi u úng m c c a nh ng l i chê bai này n u ch nhìn vào câu ch mà không ti p xúc th c t . Ngoài ra, nhi p nh v n mang tính ch quan. M t ngư i không thích th gì ó trong b c nh thì không có nghĩa là b c nh ó t i. R t
  3. có th có hãng trăm ngư i khác l i thích chính cái i u mà m t ngư i ghét. Luôn ghi nh r ng, dù là m t nhi p nh gia t t n âu, ch c b n cũng chưa tr thành nhi p nh gia hoàn h o nh t th gi i ư c. Hãy h c l y i u ó th y r ng t t c chúng ta u ph i b t ut m t âu ó, r i b n s th y mình s ti p t c hoàn thi n hơn sau m i l n th c hành. Ai bình lu n Nhi u khi nh ng l i ch trích không mong mu n l i n t nh ng ngư i ít hi u bi t v nhi p nh. M t nhi p nh gia t ng chia s r ng anh ta có m t ngư i b n r t thân, ch bao gi ch p nh ngo i tr nh ng l n ti c tùng v i m t chi c máy du l ch bé xíu. Th nhưng sau khi ư c cho xem nh, anh ta l i th n nhiên nh n xét r ng b c nh s t t hơn n n như ng kính ư c l p thêm hood. Nhi p nh gia này ã r t băn khoăn không hi u t i sau l i ph i l p hood và b c nh s t t hơn như th nào. Nhưng sau ó nhi p nh gia này nh n th y r ng anh b n cũng nói ch mà nói ch không quá quan tâm nv n này. T ó v sau, khi nghe nh ng l i nói t nh ng ngư i không hi u bi t v nhi p nh, anh ch cư i, g t u r i nhanh chóng quên i.
  4. Tuy nhiên, n u g p nh ng ngư i th c s có ki n th c v cái p và nhi p nh, ch m t l i ch trích c a h cũng khi n b n ph i suy nghĩ. Nhưng ng sa à trong suy nghĩ là ta còn kém c i hay ta còn lâu m i b ng h , mà hãy nghĩ r ng h ang mu n ch cho ta ch p ngày m t p lên. ng "b t" l i Khi g p nh ng ngư i không hi u bi t v nhi p nh mà v n bình lu n, c g t u và m m cư i. M c dù ôi lúc th t khó còn th kìm gi vi c nói ra cho ngư i ó bi t r ng nh n xét c a anh ta hoàn toàn sai l m. Nhưng hãy nghĩ l i, thái "b t" l i ó c a mình em l i ư c cái gì? Luôn nh r ng, nhi p nh mang tính ch quan, b n không th ch ng t v i m i ngư i r ng cách b n ch p nh và l y khuôn hình là t t nh t, b i l không có cách nào là t t nh t c . N u b n c mu n c ch ng t là mình úng và gi i thích h t th này n th kia, m i ngư i s không bình lu n nh c a b n n a b i h nghĩ b n không m ón nh n nó. Dù gì, b n v n luôn c n nh ng l i ch trích hay bình lu n tr thành m t tay máy chuyên nghi p hơn.
  5. H ch i Nh ng l i ch trích thư ng liên quan n cách b c c, li u có nên cho cây vào nh không, hay ch th xu t hi n th nào cho p. nh: Leetsoftware. H u h t nh ng l i ch trích thư ng liên quan n b c c: cách l y ư ng chân tr i, cho cây vào hay không, ph n ch th xu t hi n trong nh bao nhiêu là v a... M c dù khá là m t m i vì ph i nghe i nghe l i, nhưng b n s th y theo th i gian nó s ng m d n và b n nhìn nh v i b c c ch t ch hơn.
  6. Bình lu n chi ti t hơn N u b n cũng hay bình lu n nh ngư i khác, hãy c g ng chi ti t hơn m t chút. Nh ng l i bình lu n chung chung, ki u như " nh này không hay l m", "b c c không h p lý l m"… thư ng không m y giúp ích ngư i ch p. Hãy bình lu n ch ti t hơn, ki u như, nh không hay do i tư ng làm sao, b c c c n ph i i như th nào nh p hơn… Thêm vào ó, c g ng dùng nh ng t mang tính khích l , như "l n sau b n hãy th ch p theo ki u…" hay "n u tôi là b n, tôi s ch p…" thay vì "b n ph i làm th này thì m i t t hơn…" hay "tôi ch bao gi ch p ki u ó"… M c dù v th c t , không khác nhau nhi u, nhưng nói ki u th nh t khi n ngư i nghe c m th y b c nh ã t t r i, và ngư i bình lu n ưa ra thêm cách nhìn m i tham kh o, trong khi nói ki u th hai khi n ngư i nghe nghĩ r ng cách c a h không hay b ng cách c a ngư i kia. Cách này s l i y ngư i ch p tr nên ch ng i và t cho r ng nhi p nh mang tính ch quan, t ó b ngoài tai m i l i bình lu n.
  7. úng là không có cách ch p nh nào là t t nh t, b c c ch là do ý thích m i ngư i, nhưng không ph i ch p nh p là không c n h c h i.
nguon tai.lieu . vn