Xem mẫu

  1. Bài 5 XSL Style Sheets (phần II) Các lệnh về điều kiện Giống như trong ngôn ngữ lập trình thông thường ta có các instructions về điều kiện như IF, SELECT CASE, ELSE .v.v.. để lựa chọn, trong XSL ta có các lệnh về điều kiện như xsl:if, xsl:choose, xsl:when, và xsl:otherwise. Khi expression của Element xsl:if, xsl:when, hay xsl:otherwise có trị số true, thì cái Template nằm bên trong nó sẽ được tạo ra (instantiated). Thường thường, nếu công việc thử tính đơn giản ta dùng xsl:if. Nếu nó hơi rắc rối vì tùy theo trường hợp ta phải làm những công tác khác nhau thì ta dùng choose/when/otherwise. Trị số của Attribute test của xsl:if và xsl:when là một expression để tính. Expression nầy có thể là một so sánh hay một expression loại XPath. Kết quả việc tính nầy sẽ là true nếu nó trả về một trong các trị số sau đây: • Một bộ node có ít nhất một node • Một con số khác zero • Một mảnh (fragment) Tree • Một text string không phải là trống rỗng (non-empty) Để minh họa cách dùng các lệnh XSL về điều kiện ta sẽ dùng hồ sơ nguồn tên catalog.xml sau đây: Ralls, Kim Midnight Rain Fantasy 5.95 2000-12-16 A former architect battles corporate zombies, an evil sorceress, and her own childhood to become queen of the world. Thurman, Paula Splish Splash Romance
  2. 4.95 2000-11-02 A deep sea diver finds true love twenty thousand leagues beneath the sea. Knorr, Stefan Creepy Crawlies Horror 4.95 2000-12-06 An anthology of horror stories about roaches, centipedes, scorpions and other insects. Kress, Peter Paradox Lost Science Fiction 6.95 2000-11-02 After an inadvertant trip through a Heisenberg Uncertainty Device, James Salway discovers the problems of being quantum. O'Brien, Tim Microsoft .NET: The Programming Bible Computer 36.95 2000-12-09 Microsoft's .NET initiative is explored in detail in this deep programmer's reference. Dưới đây là một thí dụ dùng xsl:if:
  3. cyan Trong thí dụ trên, Attribute bgcolor chỉ được tạo ra với trị số cyan khi price của book lớn hơn 6. Mục đích của ta là dùng màu xanh da trời nhạt để làm nền cho sách nào có giá (price) cao hơn 6. Dưới đây là một thí dụ dùng xsl:choose: background-color: pink background-color: lightblue background-color: lightgreen Trong thí dụ trên Attribute style của Cascading Style Sheet sẽ có những trị số cho background-color khác nhau tùy theo loại sách. Nếu là Romance thì pink, Fantasy thì lightblue, còn nếu không phải là Romance hay Fantasy (tức là xsl:otherwise) thì lightgreen. Màu nầy sẽ được dùng làm nền cho đề mục (title) của sách. Để ý là cặp Tags , được dùng để gói các xsl:when, và xsl:otherwise bên trong. Sau đây là listing của một catalog.xsl style sheet đầy đủ, trong đó có cả hai cách dùng xsl:if và xsl:when nói trên:
  4. Book Lovers' Catalog Book Lovers' Catalog ID Author Title Genre Price Published Date Description background-color: pink
  5. background-color: lightblue background-color: lightgreen cyan Sau khi thêm câu: vào đầu hồ sơ catalog.xml, double click lên tên file catalog.xml, Internet Explorer sẽ hiển thị kết quả sau: Book Lovers' Catalog
  6. Published ID Author Title Genre Price Description Date A former architect battles corporate zombies, an evil Ralls, 2000-12- bk102 Midnight Rain Fantasy 5.95 sorceress, and her Kim 16 own childhood to become queen of the world. A deep sea diver finds true love Thurman, 2000-11- bk107 Splish Splash Romance 4.95 twenty thousand Paula 02 leagues beneath the sea. An anthology of horror stories Knorr, Creepy 2000-12- about roaches, bk108 Horror 4.95 Stefan Crawlies 06 centipedes, scorpions and other insects. After an inadvertant trip through a Heisenberg Kress, Science 2000-11- bk109 Paradox Lost 6.95 Uncertainty Peter Fiction 02 Device, James Salway discovers the problems of being quantum. Microsoft's .NET Microsoft initiative is O'Brien, .NET: The 2000-12- explored in detail bk110 Computer 36.95 Tim Programming 09 in this deep Bible programmer's reference. Bạn có thể tải về catalog.xml và catalog.xsl tại đây.
  7. Dùng nhiều Templates trong một Style Sheet
nguon tai.lieu . vn