Xem mẫu

  1. Xóa tên, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam. Thời hạn giải quyết:Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xoá tên trong hồ sơ đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ sở hữu phương tiện nộp hồ sơ làm thủ tục xoá tên, thu hồi 1. đăng ký phương tiện giao thông đường sắt tại Cục Đường sắt Việt Nam Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra, thẩm định hồ sơ và xóa tên, 2. thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường sắt theo đề nghị của chủ sở hữu phương tiện Cục Đường sắt Việt Nam.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xoá, thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường sắt Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ đã được cơ quan đăng ký phương tiện 2. cấp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị xóa, thu hồi đăng ký phương tiện Quyết định số 1. giao thông đường sắt. 55/2005/QĐ-BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục số 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Dùng cho phương tiện xóa tên đăng ký) Kính gửi :...................................................................................……………………………… Tên chủ phương tiện ..................................................................…………………………… Địa chỉ.......................................................................................……………………………… Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng) ......................................... Nhãn hiệu .................................................................................... Phương tiện này đã đăng ký tại ......................................Giấy chứng nhận đăng ký số .................Ngày ..............tháng............. năm.............. Lý do xóa đăng ký............................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….. Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xóa tên đăng ký phương tiện trên Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kể trên. ................ Ngày ........ tháng...........năm..............
  5. Xác nhận của chính quyền địa phương Chủ phương tiện Cấp phường xã nơi chủ phương tiện (Ký tên đóng dấu) thường trú (nếu chủ phương tiện là cá nhân) (Ký tên, đóng dấ