Xem mẫu

  1. Xóa hoặc thay thế một tập tin hệ thống trong Vista Đôi khi bạn cần xóa hoặc thay thế một tập tin hệ thống. Nhưng điều này không dễ thực hiện trong Windows Vista vì những tập tin hệ thống của nó được bảo vệ tốt hơn những tập tin hệ thống trong XP. Hai bước bạn cần làm để có thể thay thế hoặc xóa một tập tin hệ thống là: 1. Ở lệnh Run (Windows + R), gõ: takeown /f “đường dẫn tới tập tin cần thay thế” để chiếm quyền sở hữu tập tin từ dòng lệnh. 2. Tiếp theo, bạn cần cấp quền kiểm soát đầy đủ để thao tác trên tập. Gõ từ dòng lệnh: cacls “đường dẫn” /G : Giờ thì bạn đã có thể xóa tập tin một cách thoải mái  
nguon tai.lieu . vn