Xem mẫu

  1. Xoá hoặc tạm ngừng đăng ký tàu biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn; 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai tạm ngừng hoặc xoá đăng ký tàu biển; Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam; trường hợp không còn 2. giấy chứng nhận đanưg ký tàu biển Việt Nam phải nêu rõ lý do. Giấy chấp thuận cho phép tạm ngừng hoặc xóa đăng ký của người nhận 3. thế chấp tàu biển đó. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai tạm ngừng hoặc xoá đăng ký tàu Nghị định số 29/2009/NĐ- 1. biển Việt Nam. CP ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không Phụ lục II MẪU TỜ KHAI TẠM NGỪNG HOẶC XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ..............Ngày .......tháng ......... năm ........ Date TỜ KHAI TẠM NGỪNG HOẶC XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM APPLICATION FOR TEMPORARY SUSPENSION OF REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF VIETNAM SHIP Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển) To: (Name of the Registrar of ship )
  5. Đề nghị tạm ngừng hoặc xoá đăng ký tàu biển Việt Nam với các thông số dưới đây: Kindly temporary suspend the registration or deregister the Vietnamese ship with the following particulars: Tên tàu: .......................................... Hô hiệu/Số IMO:..................................... Ship’s name Call sign/IMO Number Chủ tàu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu tàu):...…………….……………….…………...... Shipowner (name, address and ratio of ownership) Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ):............................................................... Applicant (name, address) Cảng đăng ký:.................................................................................................. Port of registry Ngày đăng ký:.................................................. Số đăng ký: ........................... Date of registration Number of registration Cơ quan đăng ký:..................................................................................................... The Registrar of ship Lý do xin tạm ngừng hoặc xoá đăng ký:.......................................................... Reasons to suspend or deregister ...........................................................................................................................................................
  6. CHỦ TÀU Shipowner (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and seal)
nguon tai.lieu . vn