Xem mẫu

  1. Xoa d u nhanh các b nh thông thư ng - Ph n 2 S t, viêm h ng, t tay hay ng c th c ph m là nh ng v n r t thư ng g p trong cu c s ng hàng ngày và chúng gây nh hư ng ít nhi u n sinh ho t cũng như tâm tr ng c a ngư i b nh. H u h t nh ng tri u ch ng này m c nh và m i phát có th ư c x lý và sơ c u ơn gi n t i ch . Sau ây là nh ng cách ơn gi n và hi u qu b n có th nhanh chóng làm d u các tri u ch ng khó ch u c a mình. Ng c th c ph m
  2. Nên… - H p vài ng m nư c g ng (cách làm: hãm vài lát g ng tươi vào m t tách nư c nóng). - Gi nư c b ng cách u ng nhi u nư c, trà th o dư c ho c các th c u ng th thao. Nôn m a ho c tiêu ch y có th d n n tình tr ng m t nư c gây nh hư ng n kh năng v n chuy n máu n các cơ quan tr ng y u trong cơ th . - Ăn các th c ăn l t như bánh l t d tiêu hóa, bánh mì nư ng, ho c ngũ c c khô. Khi b n th y hơn, có th th ăn tr ng lòng ào ho c tr ng bác, ho c là s a chua nguyên ch t. Không nên… - U ng nư c trái cây ho c café vì n ng axit trong chúng có th khi n tình hình thêm t . - Ăn th c ăn giàu m vì m khó tiêu hóa hơn
  3. carbonhydrate. Tương t tránh ăn sa-lát và trái cây. Và n g p bác sĩ n u… - Tri u ch ng c a b n tr n ng và kéo dài hơn 24 gi . au d dày c p, nôn m a ho c tiêu ch y có th là d u hi u c a s i m t ho c viêm ru t th a. V t thương h và xây xư c Nên… - R a s ch v i nư c xà phòng loãng m lo i b vi trùng và d v t. - Gi m v t thương h , ây là v n m u ch t tái t o nhanh các t bào bi u bì m i. Bôi m t l p m ng thu c m kháng sinh; n u v t thương nơi mà thu c m có th d b chùi i ho c v y b n, hãy che ch n cho nó b ng băng dính cá nhân.
  4. Không nên… - Sát trùng b ng ôxy già ho c c n, chúng làm khô da và ngăn quá trình làm lành. - S mó v t thương ho c l p mày làm tăng kích thích lên v t thương và làm ch m quá trình làm lành v t thương, m t khác có th khi n vi khu n xâm nh p vào v t thương. Ngoài ra, s mó v t thương cũng góp ph n cho v t thương làm s o sau khi lành. Và n g p bác sĩ n u… - V t thương quá sâu (trong trư ng h p b n không th c nh các mép l i v i nhau theo cách thông thư ng) ho c ph n da quanh v t thương c n ph i ư c khâu l i. - Có mưng m ho c rát quanh v t thương cho th y d u hi u c a s nhi m trùng và b n s c n n kháng sinh. B ng (ph ng)
  5. Nên… - Ngay l p t c chư m l nh ho c x i nư c l nh lên vùng b b ng làm gi m nhi t trên da. - Bôi thu c m g c d u m gi m cho vùng da thương t n, sau ó che ch n b ng băng dính cá nhân. - R a vùng da b ng v i nư c mát 2 l n / ngày, th m khô và bôi l i thu c m . Không nên… - Xát bơ nên v t b ng có th d n n nhi m trùng. - Dùng ôxy già, c n, hay d u ph vì t t c các ch t này gây khô da và làm ch m quá trình t o thành t bào bi u bì m i. Và n g p bác sĩ n u… - Cơn au tr nên t hơn, sưng t y, ch y máu ho c mưng
  6. m ; ho c vùng da b ng không ti n tri n sau vài ngày. B n có th b b ng 2 ho c 3 (B ng 1 gây ra v t b ng gi p, b ng 2 và 3 gây ra v t loét sâu hơn). Hai b ng sau u gia tăng nguy cơ nhi m trùng và làm s o và có th c n ph i dùng n kháng sinh, băng bó c bi t, th m chí là ph i ghép da. Căng và au cơ Nên… - Th c hi n tu n t theo nguyên t c: ngh , chư m á, ép ch t, nâng. - Nh nhàng kéo giãn khi cơn au d t nh m duy trì trư ng c ng và ngăn ng a xơ c ng. - Dùng thu c kháng viêm gi m au và sưng t y trong vòng 2-5 ngày sau thương tích. - Th kem bôi gi m au làm d u cơn au. - T m b n v i nư c nóng trong kho ng 3-4 ngày sau
  7. thương tích. Hơi nóng s cung c p oxy cho mô và giúp n i l ng cơ b p. Không nên… - Áp nóng cơ b p ngay khi thương tích. S c nóng có th giúp b n th y hơn nhưng trong 24-48 gi u á l nh s giúp gi m viêm. - Ch u ng m t cu c xoa bóp nghiêm ng t; trong trư ng h p không may, b n có th còn c m th y t hơn. Và n g p bác sĩ n u… - au n khi i l i ho c cơn au không ư c c i thi n trong vòng 1 tu n. B n có th b t máu b p th t ho c bong hay rách gân.