Xem mẫu

  1. Xoá Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn; 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển; 2. Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam; Văn bản đồng ý xoá thế chấp tàu biển của người nhận thế chấp tàu 3. biển. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu Nghị định số 29/2009/NĐ-CP 1. biển. ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không Phụ lục IX MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness .................Ngày .......tháng ......... năm ........ Date TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN APPLICATION FORM FOR SHIP MORTGAGE DEREGISTRY Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký) To: (Name of the Registrar of ship)
  5. Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:...............đã được ký kết ngày ……tháng .. năm …… giữa..........................................với......................................................... đề nghị xoá đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày…… Based on the Mortgage Contract No......signed betwen …. and …. dated........................, hereby request to deregister the mortgage of following ship from the Vietnam National Ship Registration Book from the date of............... Tên tàu (Name of ship):.................................. Hô hiệu (Callsign).......................... Loại tàu (Type of ship):......................................................................................... Chủ tàu (Shipowner) :........................................................................................... Số đăng ký (Number of registration):................... Ngày đăng ký (Date of registration).......... Người thế chấp (Mortgagor):.......................................................................................................... Người nhận thế chấp (Mortgagee):.................................................................................................. Ngày xóa thế chấp :................................................................................................................ Date of deregistry of mortgage NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Applicant (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and seal) ư