Xem mẫu

  1. Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh 1. Bước 1 giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được) Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên Sở Lao động - Thương 2. Bước 2 binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 3. Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ 4. Bước 4 Xem xét, thẩm định và giải quyết Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị xếp hạng của trường
  3. Thành phần hồ sơ Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường theo tiêu chí tại Phụ lục số 2 2. ban hành kèm theo Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 3. Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bảng tự đánh giá, chấm điểm Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số Thông tư số 14/2007/TT- 1. điểm đạt được BLĐTBX...
  4. Nội dung Văn bản qui định Áp dụng với trường trung cấp nghề Thông tư số 14/2007/TT- 2. công lập BLĐTBX...
nguon tai.lieu . vn