Xem mẫu

  1. Xem xét hi u qu kinh doanh H u như b t kỳ nhà u tư nào cũng c n có thông tin ánh giá m t cách khách quan và chuyên nghi p v tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính cũng như có m t cái nhìn t ng quát v công ty trư c trong quá trình hoat ng. Vì th , vi c ánh giá phân tích t ra các yêu c u nghiêm ng t v tính công khai và trung th c trong thông tin cũng như òi h i trình chuyên môn c a nhà phân tích. ây là vi c làm r t c n thi t b n có th n m rõ tình hình hi n t i c a công ty và nh hư ng nh ng bư c phát tri n ti p theo. 1. Cơ s nhà xư ng - Th i h n b n mu n g n bó v i a i m công ty này là bao lâu? - Thu n l i và khó khăn c a v trí hi n t i? - B n có không gian phát tri n hay kh năng linh ho t c t gi m khi c n thi t? - N u b n di d i các cơ s v t ch t hi n có, chi phí là bao nhiêu? 2. Trang thi t b - N u công ty b n s n xu t các m t hàng, trang thi t b hi n i nm c nào? - Năng l c c a h th ng trang thi t b ó có th áp ng nhu c u hi n t i và tương lai? - B n s chi tr cho các s a ch a, nâng c p như th nào?
  2. 3. Công ngh thông tin - B n ã có nh ng h th ng qu n lý IT nào? - Chúng s m b o áp ng ư c b t c yêu c u nào c a vi c m r ng kinh doanh? - Chúng có s n sàng t o ra s khác bi t trong ch t lư ng s n ph m và d ch v công ty b n cung c p? N u không, b n có th thay i và nâng c p? - B n có t n d ng công ngh giúp làm linh ho t hơn quá trình làm vi c? 4. Nhân s và k năng - B n ã có nh ng nhân viên úng như mong mu n? - Các nhân viên c a b n có bi t rõ nh ng gì b n trông i h ? - B n có lên k ho ch ào t o và nâng cao trình nhân viên? - Nhân s công ty b n hay thay i? Các nhân viên có nhi t tình và trách nhi m khi làm vi c? 5. K năng chuyên môn - B n có i ngũ qu n lý chuyên nghi p? - B n tìm th y các nhân viên các k năng c n thi t trong nh ng lĩnh v c như nhân s , kinh doanh và IT? - B n c m th y c n ph i b sung thêm nh ng nhân t m i, k năng m i?
nguon tai.lieu . vn