Xem mẫu

  1. Xem m t “b t” s c kh e nam gi i 1. N p nhăn trên trán t nhiên tăng lên. Khi xu t hi n d u hi u như th ch ng t gan ang ph i “gánh” trách nhi m quá l n. Lúc này, nên h n ch ăn các lo i th t gia súc. Gương m t th hi n s c kh e c a b n r t rõ r t. nh: 2. S c m t t i, qu ng thâm m t
  2. Bu i sáng th c d y, n u phát hi n mình có nh ng tri u ch ng này ch ng t th n ang “lao l c” vì làm vi c quá nhi u. B n c n ph i gi m b t lư ng mu i và ư ng n p vào cơ th . Dùng các món ăn như th t v t h m h t d , c i th o xào hay canh th t n u v i cà r t u là li u pháp m th c r t t t ch a tr các tri u ch ng này. Ngoài ra canh c t l n cũng có hi u qu r t t t. 3. Mũi “cà chua” Chóp mũi, u mũi là nơi th hi n “tình tr ng” c a tim. Chóp mũi có màu ho c màu tím có th là do huy t áp hơi cao ho c h p th quá nhi u mu i, rư u, c n. 4. Sưng môi trên i u này có th là do d dày co rút gây ra. B n nên ăn nhi u th c ph m làm m d dày như u ph , khoai lang, khoai s , c sen, h t d . N u da c a b n quá khô, quá “thô ráp” b n có th th dùng măng, h i sâm, th t l n n c h m canh ăn. 5. Da quá tr ng, b ch t ng
  3. i u này có th là do thi u khí huy t gây ra. B n có th ngâm táo và l c tr n v i nhau, sau ó h m chin b ng l a nh và l y ra “thư ng th c” ch a tri u ch ng này. 6. M t có nhi u n t M t có nhi u n t là hi n tư ng cao huy t áp. B n c n chú ý gi m b t hút thu c và nên cai rư u, ngoài ra b n cũng nên thư ng xuyên o huy t áp. 7. tai Tai i di n cho th n. Hai vành tai có màu h ng ho c màu tím ch ng t tu n hoàn không t t. B n nên h n ch u ng rư u, ít ăn th c ph m tinh ch , ít dùng ư ng, nên v n ng nhi u thúc y ch c năng tu n hoàn.
nguon tai.lieu . vn