Xem mẫu

  1. Xem mã th HTML và các th khác k t h p trong Firefox Công vi c c a b n th ng xuyên ph i xem, ki m tra các th html mà không c n tr c ti p xem mã ngu n trên 1 c a s riêng bi t? Trong bài vi t sau, chúng tôi s gi i thi u v i các b n ti n ích X-Ray c a Firefox. ng d n X-Ray Extension Thông th ng khi mu n xem mã ngu n c a 1 trang web b t k , b n ph i xem b ng 1 c a s riêng r . Trong Firefox, kích chu t ph i và ch n View Page Source: V i ti n ích h tr X-Ray, b n có th d dàng xem các th khác nhau (bao g m các l p và tên theo ID) song song v i v i trang web trong cùng 1 c a s , kích chu t ph i và ch n X-Ray:
  2. D i ây là nh ch p màn hình sau khi ch n l nh X-Ray, n u không quen thì nhi u ng i s th y khá l n x n và hoàn toàn không hi u gì. N u mu n tr l i c a s bình th ng thì ch n l nh X-Ray 1 l n n a ho c Refresh trang web ó:
  3. Ho c o n mã c a 1 ph n sidebar trên trang web ó:
  4. Nh ng liên k t phía cu i trang:
  5. N u b n là ng i thi t k ho c ki m tra giao di n có liên quan n mã thì X-Ray qu th!c là ti n ích không th thi u.
nguon tai.lieu . vn