Xem mẫu

  1. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng CHÖÔNG 6 XE TROÄN BEÂ TOÂNG I. COÂN G DUÏNG – YEÂU CAÀU – PHAÂN LOAÏI: 1.1 Coâng duïng: Xe boàân troän vaø vaän chuyeån beâ toâng (goïi taét laø xe troän beâ toâng) duøng ñeå vaän chuyeån beâ toâng töø nhaø maùy/xí nghieäp/traïm saûn xuaát beâ toâng ñeán caùc coâng trình xaây döïng vôùi cöï ly töø vaøi ñeán vaøi chuïc km, nhaèm giaûm bôùt soá löôïng traïm troän beâ toâng, ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng taïi nôi thi coâng. Trong quaù trình vaän chuyeån, boàn chöùa beâ toâng phaûi ñöôïc quay ñeå ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng. Khi vaän chuyeån beâ toâng ôû cöï ly ngaén, ta ñoå beâ toâng ñaõ troän vaøo thuøng vaø cho thuøng quay vôùi vaän toác nhoû ñeå baûo ñaûm beâ toâng khoâng bò phaân taàng vaø ñoâng keát. Khi caàn vaän chuyeån beâ toâng ñi xa, ta ñoå hoãn hôïp beâ toâng khoâ chöa troän nhöng ñaõ ñöôïc ñònh löôïng vaøo thuøn g troän. Trong quaù trình di chuyeån, thuøng troän seõ tieán haønh troän vaät lieäu vôùi nöôùc. Nhö vaäy xe vöøa laøm nhieäm vuï troän, vöøa vaän chuyeån. 1.2 Yeâu caàu: Hình 6.1 – Toång theå xe troän beâ toâng - Phaûi thoûa maõn caùc tieâu chuaån veà an toaøn kyõ thuaät vaø baûo veä moâi tröôøng (TCN 224-2000). Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 68
  2. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng - Boàn coù kích thöôùc vaø hình daùng phuø hôïp ñeå chöùa vaø troän beâ toâng töông öùng vôùi taûi troïng cho pheùp cuûa xe neàn. Coù theå ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä quay boàn theo yeâu caàu. - Cho pheùp xaû saïch beâ toâng vaø veä sinh boàn deã daøng. - Deã cheá taïo, giaù thaønh thaáp. - Deã vaän haønh thao taùc, chaêm soùc baûo döôõng. 1.3 Phaân loaïi: Xe troän beâ toâng coù theå phaân loaïi theo: - Taûi troïng ; - Phöông phaùp daãn ñoäng quay thuøng: . Truyeàn ñoäng cô khí . Truyeàn ñoäng thuyû löïc . Truyeàn ñoäng thuûy cô. II. KEÁT CAÁU VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG: Sô ñoà keát caáu : Xe troän beâ toâng = Xe neàn + Thuøng troän beâ toâng + Truyeàn ñoäng quay thuøn g Hình 6.2 – Caùc chi tieát xe troän beâ toâng Hình daïng toång theå xe theå hieän treân hình 6.1 vaø 6.2. Ngoaøi thuøng troän, treân xe coøn boá trí cô caáu naïp lieäu, xaû lieäu, heä thoáng cung caáp nöôùc cho thuøng troän. 2.1 Thuøng troän beâ toâng (hình 6.3): Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 69
  3. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Thuøng troän thöôøng coù daïng quaû traùm, nhaèm thoûa maõn toát nhaát yeâu caàu vöøa troän, vöøa vaän chuyeån beâ toâng. Dung tích thuøng troän luoân luoân lôùn hôn dung tích beâ toâng ñöôïc troän , thöôøng coù tyû leä 1,5 – 2 laàn. Caùc xe troän beâ toâng hieän nay coù dung tích töø 2,6 – 3,2; 4,0 – 7,0 vaø 8m 3 tuøy thuoäc vaøo xe cô sôû. Thuøng ñöôïc ñaët nghieâng goùc 15-16o, vaø khi quay seõ tyø leân ba ñieåm: Moät oã ñôõ phía tröôùc vaø vaønh ñai tyø leân hai con laên phía sau. Phía trong thuøng troän coù gaén caùc caùnh troän kieåu vít xoaén ñeå thöïc hieän quaù trình troän vaø xaû beâ toâng (hình 6.4). Hình 6.3 - Caáu taïo thuøng troän Ñeå laøm veä sinh trong thuøng, ngöôøi ta boá trí cöûa thaêm beân hoâng thuøng, cöûa ñöôïc laép vôùi thuøng qua bu loâng vaø ñeäm cao su laøm kín. Phaàn mieäng thuøng coù boá trí pheãu naïp lieäu, coøn beân döôùi coù pheãu xaû lieäu. Pheãu xaû lieäu coù theå thay ñoåi goùc nghieâng cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc. (Hình 6.5 vaø 6.6) Hình 6.4 – Vít xoaén thuøng troän 2.2 Truyeàn ñoäng quay thuøng: Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 70
  4. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Trong quaù trình vaän chuyeån beâ toâng treân ñöôøng, thuøng phaûi ñöôïc quay lieân tuïc ñeå baûo ñaûm chaát löôïng beâ toâng. Soá voøng quay thuøng phaûi thay ñoåi tuøy ñieàu kieän laøm vieäc : - Khi naïp lieäu: 1- 10 v/p - Khuaáy troän : 2-4 v/p - Troän: 8-12 v/p - Xaû: 1-10 v/p, quay ngöôïc chieàu Hình 6.5 – Pheãu naïp lieäu Hình 6.6 – Cô caáu xaû lieäu Ña soá caùc xe troän beâ toâng hieän ñaïi ñeàu söû duïng truyeàn ñoäng thuûy löïc do caùc öu ñieåm nhö keát caáu goïn nheï, tính thaåm myõ cao, laøm vieäc eâm dòu, ñoä tin caäy cao, khaû naêng vöôït taûi Hình 6.7 – Sô ñoà truyeàn ñoäng thuûy cô 1. Ñoäng cô 7. Van tieát löu 13. Van moät chieàu 2. Ly hôïp 8. Van phaân phoái 14. Van an toaøn 3. Hoäp soá 9. Ñoäng cô thuûy löïc 15. Ñoàng hoà aùp suaát Boä moân OÂ trích coâhoïc suaát khoa TPHCM p giaûm toác 4. Hoäp toâ – Ñaïi ng Baùch 10. Hoä 16. Loïc daàu 71 5. Truyeàn ñoäng caùc ñaêng 11. Truyeàn ñoäng xích 17. Thuøng daàu 6. Bôm thuûy löïc 12. Thuøng troän
  5. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng lôùn. Sô ñoà truyeàn ñoäng theå hieän treân hình 6.7. ÔÛ nöôùc ta vaãn duøng xe boàn vôùi truyeàn ñoäng quay thuøng cô khí. Coù theå söû duïng truyeàn ñoäng tröïc tieáp qua hoäp giaûm toác, hoaëc duøng truyeàn ñoäng xích. Nguoàn ñoäng löïc ñöôïc trích töø ñoäng cô xe neàn hoaëc coù theå söû duïng ñoäng cô rieâng. Sô ñoà truyeàn ñoäng cô khí (hình 6.8) Hình 6.8 – Sô ñoà truyeàn ñoäng cô khí 1. Ñoäng cô ñieän 6. Thuøng troän 11. Bôm nöôùc 2. Cô caáu ñaûo chieàu 7. Pheãu naïp lieäu 12. Oáng nöôùc vaøo 3. Hoäp giaûm toác 8. Pheãu xaû lieäu 13. Oáng nöôùc ra 4, 5. Caëp baùnh raêng quay thuøng 9. Baùnh ñai 14. Thuøng nöôùc 10. Boä truyeàn ñai 15. Thuøng nöôùc röûa Trong tröôøng hôïp ñoäng cô xe neàn quay vôùi toác ñoä cao, truï c trích coâng suaát cuõng taêng toác. Ñeå ñaûm baûo soá voøng quay cuûa boàn troän ñöôïc oån ñònh, ta coù theå ñieàu chænh vaän toác quay boàn baèng caùch: - Söû duïng caùc boä phaän giaûm toác; - Thay ñoåi söùc caûn treân ñöôøng oáng daãn daàu baèng caùc van tieát löu; - Ñaët van an toaøn cho daàu traû veà thuøng chöùa, giôùi haïn aùp suaát cung caáp cho ñoäng cô thuûy löïc. 2.3 Daãn ñoäng bôm nöôùc: Trong tröôøng hôïp vaän chuyeån beâ toâng ñi xa, thöôøng beâ toâng khoâng ñöôïc hoaø troän vôùi nöôùc tröôùc, maø quaù trình troän naøy thöïc hieän khi di chuyeån treân ñöôøng. Hình 6.9 laø sô ñoà heä thoáng caáp nöôùc cho thuøng troän , goàm: Thuøng nöôùc, bôm nöôùc, caù c ñöôøng oáng , van ñieàu khieån, coâng taéc ñieàu khieån . Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 72
  6. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Hình 6.9 – Sô ñoà heä thoáng caáp nöôùc thuøng troän beâ toâng III. QUY TAÉC AN TOAØN SÖÛ DUÏNG XE TROÄN BEÂ TOÂN G: 1. Khi coù coâng nhaân laøm vieäc beân trong thuøng troän, moïi khaû naêng coù theå taïo chuyeån ñoäng quay cuûa thuøng phaûi ñöôïc ngaên ngöøa: - Coâng taéc xe phaûi ñöôïc ruùt caát, khoaù cöûa cabin; - Keùo thaéng tay; - Keâ cheøn caùc baùnh xe; - Ñaët baûng baùo hieäu “coù ngöôøi laøm vieäc trong thuøng” ôû nôi deã thaáy nhaát Hình 6.10 – Löu yù khi coù ngöôøi laøm vieäc trong thuøng 2. Khi söû duïng caùc thieát bò chieáu saùng, thieát bò ñieän söûa chöõa trong thuøng, chaéc chaén chæ duøng ñieän aùp thaáp. 3. Khi xe döøng taïi choã nhöng thuøng troän vaãn quay, phaûi coù ngöôøi caûnh baùo, ñeà phoøng caùc chi tieát quay (thuøng troän, hoäp giaûm toác, con laên…) hay baát kyø chi tieát chuyeån ñoäng naøo coù theå va chaïm vaøo ngöôøi qua ñöôøng, treû con. Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 73
  7. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng 4. Baûo ñaûm ñuû khí saïch cho coâng nhaân laøm vieäc trong thuøng baèng caùch môû cöûa thaêm hoaøn toaøn. Hình 6.11 – Söû duïng ñieän aùp thaáp Hình 6.12 – Chuù yù treû em, ngöôøi qua laïi 5. Sau khi xaû beâ toâng, phaûi gaøi cöùng oáng xaû lieäu. 6. Sau khi xaû beâ toâng, cho khoaûng 150-200 lít nöôùc vaøo thuøng troän. Treân ñöôøng trôû veà traïm, cho thuøng quay deå töï röûa saïch beâ toâng. Keát thuùc ngaøy laøm vieäc, phaûi cho thuøng quay töø 5 – 10 phuùt vôùi vaän toác cöïc ñaïi theo chieàu troän, sau ñoù chuyeån sang chieàu xaû ñeå xaû saïch ra ngoaøi. Hình 6.13 – Chuù yù thoâng khí thuøng Hình 6.14 – Khoùa cöùng pheãu xaû lieäu IV. GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ XE TROÄN BEÂ TOÂNG: 1. Xe troän beâ toâng HYUNDAI HD270, HD380: Toång theå xe theå hieän ôû hình 6.15, 6.16. Thoâng soá kyõ thuaät xe xem baûng 6.1 Hình 6.17 laø sô ñoà heä thoáng thuûy löïc treân xe. Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 74
  8. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Hình 6.15 – Sô ñoà boá trí chung xe HYUNDAI HD270 Hình 6.16 - Sô ñoà boá trí chung xe HYUNDAI – HD380 Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 75
  9. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 76
  10. Baøi giaûng Kyõ thuaät OÂ toâ chuyeân duøng Chöông 6 – Xe troän beâ toâng Hình 6.17 – Caùc chi tieát thuûy löïc treân xe HYUNDAI HD 270 Hình 6.18 – Sô ñoà maïch thuûy löïc xe HYUNDAI HD 270 Boä moân OÂ toâ – Ñaïi hoïc Baùch khoa TPHCM 77