Xem mẫu

  1. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối thành phố và của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. - Các đơn vị gởi dự toán về Sở Tài chính – phòng Hành chính sự nghiệp trước ngày 15/7 hàng năm. - Phòng HCSN tổng hợp gởi phòng Ngân sách trước ngày 23/7 hàng năm. - Sở Tài chính tổng hợp trình UBND TP trước ngày 30/10 hàng năm Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Các đơn vị dự toán chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ gởi dự 2. Bước 2 toán thu chi ngân sách về phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai Q3, sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h đến 17h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
  3. Tên bước Mô tả bước - Phòng HCSN nhận hồ sơ dự toán sau khi kiểm tra và tổng hợp gởi phòng Ngân sách. - Tùy theo tính chất, quy mô hoạt động của các đơn vị mà có kế hoạch tổ chức thảo luận với đơn vị về dự toán thu, chi ngân sách. 3. Bước 3 - Sau khi thảo luận xong, phòng HCSN tổng hợp gởi phòng ngân sách để trình UBND TP và HĐND TP xem xét quyết định. - UBND TP trả lời bằng đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH & dự toán NSNN; Thông tư Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN; Văn bản chỉ đạo của UBND TP về triển khai xây dựng dự toán ngân sách 1. năm; công văn hướng dẫn và thông báo số dự kiến giao thu, chi NSNN của Sở Tài chính gởi các đơn vị dự toán để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm.
  4. Thành phần hồ sơ Dự toán của các đơn vị (kèm các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 2. 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003- phụ lục số 2 của Bộ Tài chính). Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền như: tổ chức đại hội, hội 3. nghị, hội chợ, đi công tác nước ngoài . . . Các quyết định giao chỉ tiêu như: biên chế, số học sinh, số giường bệnh, số 4. trại viên . . . Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ như: Định mức khoán chi hành chính, định 5. mức chi giường bệnh, định mức chi học sinh, định mức trang bị phương tiện làm việc, xe ô tô công tác . . . Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 1. Biểu số 01, 03, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 20, 21 (Phụ 59/2003/TT-BTC ng... lục số 02 – Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 23/6/2003 của Bộ Tài chính). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn