Xem mẫu

  1. Chương 9: Leänh nhaûy vaø goïi chöông trình con LAD STL MOÂ TAÛ n JMP Leänh nhaûy thöïc hieän vieäc Kn chuyeån ñieàu khieån ñeán n nhaõn n trong moät chöông trình. n: töø 0 ñeán LBL Leänh khai baùo nhaõn n 2 trong moät chöông trình. 5 5 n CALL Leänh goïi chöông trình con, thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con coù nhaõn laø n. n SBR Leänh gaùn nhaõn cho moät chuông trình con. RET Leänh trôû veà chöông trình Khoâng coù chính khoâng ñieàu kieän. Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt: TOAÙN LAD STL MOÂ TAÛ HA ÏN G
  2. Leänh keát thuùc END chöông trình chính Khoâng coù hieän haønh coù ñieàu kieän. Keát thuùc chöông STOP trình hieän haønh vaø n chuyeån sang cheá ñoä Stop. Leänh roãng, khoâng n: töø 0 ñeán NOP n coù hieäu löïc trong 25 chöông trình hieän 5 haønh. a. Caùc leänh ñieàu khieån Timer:
  3. LAD MOÂ TAÛ TOAÙN H AÏ N G Khai baùo timer xx kieåu TON deå Txx: CPU taïo thôøi gian treã tính töø khi bit 212 32 – Tx ñaàu trong ngaên xeáp coù giaù trò 63 x logic 1. Neáu giaù trò ñeám töùc thôøi CPU lôùn hôn hoaêc baèng giaù trò ñaët 214 32 – 63 tröôùc n thì T-bit coù giaù trò logic 96 – 27 =1. Coù theå reset timer baèng leänh PT: VW, T, Reset hoaëc baèng giaù trò ogic 0 ôû C, IW, QW, ñaàu vaøo. MW, SMW, CPU 212 – 214 AC, IAW, CPU 214 VD, *AC, 1ms T32 CONST. T96 10ms T33 ñeán T36 T97 ñeán T100 100ms T37 ñeán T63 T101 ñeán T127 Khai baùo Timer xx kieåu TONR. Txx: 0 – 31 Tx x Chæ coù theå reset timer 64 - 95. kieåu TONR baèng leänh PT: VW. T, R. C, IW, CPU 212-214 CPU QW, MW, 214 SMW, AC, 1ms T0 AIW, VD,
  4. T64 *AC, 10ms T1 ñeán T4 T65 CONST. ñeán T68 100ms T5 ñeán T31 T69 ñeán T95 b. Caùc leänh ñieàu khieån Counter: Duøng ñeå ñeám söôøn xung : STL MOÂ TAÛ TOAÙN H A Ï N G Cxx: Cxx Töø 0 – 47 CTU Cxx Khai baùo boä ñeám leân vaø n theo söôøn leân. Khi giaù 80 – 127 trò töùc thôøi C-word >= n:VW, T, C, giaù trò ñaët tröôùc n, C- IW, QW, bit coù giaù trò logic =1. MW, SMW, Boä ñeám seõ ngöøng khi AC, AIW, : C-word = CONST, 32767. *VD, *AC. (Word).
  5. Cxx CTUD Khai baùo boä ñeám leân Cxx: 48 – C xuoáng, khi giaù trò C- 7 x word >= n thì C-bit coù 9 x giaù trò baèng 1. (word) n C-wordmax = 32767 n: VW, T, C-wordmin = - 32768 C, IW, MW, CTUD reset khi bit SMW, QW, ñaàu cuûa ngaên xeáp coù AC, AIW, giaù trò logic =1. CONST, *VD, *AC.