Xem mẫu

 1. Chương 8: Taäp leänh S7-200 Taäp leänh trong S7-200 ñöôïc bieåu dieãn döôùi hai daïng: LAD vaø STL: _ LAD – Ladder logic – Goïi laø phöông phaùp hình thang: laø moät ngoân ngöõ vieát döôùi daïng ñoà hoïa, deã quan saùt, deã kieåm tra. _ STL – Statement list – Phöông phaùp lieät keâ: Ngoân ngöõ theå hieän döôùi daïng nhöõng caâu leänh. Phaàn lôùn nhöõng caâu leänh döôùi daïng LAD ñeàu coù theå chuyeån sang STL vaø ngöôïc laïi. Caùc leänh xuaát/nhaäp: Leänh nhaäp: Naïp giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp.
 2. DAÏNG MOÂ TAÛ TOAÙN L HAÏNG A D n Tieáp ñieåm thöôøng môû – seõ ñöôïc ñoùng khi n=1 n (bit): I, n Q, M, SM, Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng – seõ ñöôïc T, C, V. môû khi n=1 n Tieáp dieåm thöôøng môû – seõ ñöôïc ñoùng töùc thôøi khi n=1 n n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng – seõ ñöôïc ( môû khi n=1. b i t ) : I DAÏNG MOÂ TAÛ TOAÙN S H T AÏ L N G LD Naïp giaù trò logic cuûa n vaøo bit n ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n(bit): I, Q,
 3. LDN Naïp giaù trò nghòch ñaûo cuûa n vaøo M, SM, T, n bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. C, V. LDI n Naïp töùc thôøi giaù trò logic cuûa n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n(bit): I. LDNI Naïp töùc thôøi giaù trò nghòch ñaûo cuûa n vaøo bit daàu tieân trong ngaên xeáp. Leänh xuaát: Sao cheùp noäi dung cuûa bit ñaàuø tieân trong ngaên xeáp vaøo bit ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. LAD MOÂ TAÛ TOAÙN H AÏ N G Cuoän daây ñaàu ra ôû traïng thaùi n(bit): I, Q, kích thích khi coù doøng ñieàu khieån M, SM, T, ñi qua. C, V,. Cuoän daây ñaàu ra ñöôïc kích thích n(bit): Q. töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua . STL MOÂ TAÛ TOAÙN H AÏ N G = n Leänh =sao cheùp giaù trò cuûa ñænh n(bit): I, Q,
 4. ngaên xeáp tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ M, SM, T, C, daãn trong leänh. V. =I n Leänh =I sao cheùp töùc thôøi giaù trò n(bit): Q. cuaû ñænh ngaên xeáp tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh. a. Caùc leänh ghi – xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm: Caùc leänh naøy duøng ñeå ghi xoùa caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. LAD MOÂ TAÛ TOAÙN H AÏ N G S bit S-bit: I, Q, Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp M, SM, T, n ñieåm keå töø S-bit. C, V. n(Byte): IB, Ngaét moät maûng goàm n caùc tieáp QB, MB, S bit ñieåm keå töø S-bit. Neáu S-bit laïi chæ SMB, VB, n vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ AC, Haèng xoùa bit ñaàu ra cuûa timer hoaëc soá, *VD, couter ñoù. *AC. S bit Ñoùng töùc thôøi moät maûng goàm n caùc S-bit: Q n tieáp ñieåm keå töø S-bit. ( S bit b n
 5. Ngaét töùc thôøi moät maûng goàm caùc it tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-BIT. ) n: IB, `QB, MB, SMB, VB, AC, Haèng soá, *VD, *AC. STL MOÂ TAÛ TOAÙN H AÏ N G S S_BIT Ghi giaù trò logic vaùo moät maûng S_BIT: I, Q, n goàm n bit keå töø ñiaï chi M, SM, T, S_BIT. C, V. (Bit). Xoaù moät maûng goàm n bit keå töø ñiaï n: IB, QB, chæ S_BIT. Neáu S_BIT laïi chæ vaøo MB, SMB, R R_BIT Timer hoaêc Counter thì leänh seõ VB, AC, n xoùa bit ñaàu ra cuûa Timer hoaëc Haèng soá, counter ñoù. *VD, *AC. (Byte). SI S_BIT Ghi töùc thôøi gaù trò logic 1 vaøo moät S_BIT: Q. n maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ (Bit) S_BIT. n: IB, QB, RI S_BIT Xoùa töùc thôøi moät maûng goàm n bit MB, SMB, n keå töø ñòa chæ S_BIT VB, AC, Haèng soá, *vd, *AC. (Byte).
 6. b. Caùc leänh logic: Caùc leänh naøy cho pheùp taïo laäp ñöôïc caùc maïch logic.  Daïng LAD: Trong LAD, caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caùch maéc maïch noái tieáp (Logic AND) hay song song (Logic OR) caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû. Daïng STL: LEÄN MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG H O n Leänh thöïc hieän toaùn töû AND va OR A n giöõa caùc giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo bit ñaàu n: I, Q, M, SM, T, C, V. trong ngaên xeáp. (Bit). AN Leänh thöïc hieän toaùn töû AND vaø OR n giöõa caùc giaù trò nghòch ñaûo cuûa tieáp ON ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong n ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû AI n AND va OR giöõa giaù trò logic cuûa OI n tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi n: I . (Bit). laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp.
 7. ANI Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû n AND vaø OR giuõa giaù trò logic ONI nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù n trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu cuûa ngaên xeáp. Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh ñaêc bieät duøng cho ngaên xeáp: LEÄN MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG H ALD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø thöù hai trong ngaên xeáp baèng pheùp logic AND. Keát quaû ghi laïi trong bit ñaàu cuûa ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân 1 bit. OLD Leänh toå hôïp giaù trò bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp baèng pheùp logic OR. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeùp. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp Khoâng coù. ñöôïc keùo leân 1 bit. LSP Leänh Push sao chuïp giaù trò bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi bò ñaåy xuoáng 1 bit. Bit cuoái cuøng bò ñaåy ra ngoaøi. LRD Leänh sao cheùp giaù tròcuûa bit thöù hai vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp . Caùc giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí.
 8. LPP Leänh keùo ngaên xeáp leân 1 bit. Giaù trò cuûa bit sau ñöôïc keùo leân bit tröôùc. c. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät: LAD STL MOÂ TAÛ NOT Phuû ñònh EU Taùc ñoäng söôøn leân EO Taùc ñoäng söôøn xuoáng d. Caùc leänh so saùnh: LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG Tieáp ñieåm ñoùng khi n1, n2: VB, IB, n1 n2 n1= n2. QB, MB, SMB, X X: B = byte AC, Const, I = integer *VD, AC. D = double integer R = real Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 n1 n2 lôùn hôn hoaëc baèng n2. n1, n2: VW, T, X X: B = byte C, IW, QW, I = integer MW, SMW, D = double integer AC, const, R = real AIW*VD,*AC. Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 n1 n2 nhoû hôn hoaëc baèng n2 n1,n2: VD, ID, X
 9. X: B = byte QD, MD, SMD, I = integer AC, HC.const, D = double integer *VD, *AC. R = real ST MOÂ TAÛ TOAÙN L H AÏ N G LDB= n1 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic n2 Load, AND hoaëc OR giöõa giaù AB= n1 trò 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh ngaên n1, n2: VB, n2 xeáp khi n1 = n2 IB, QB, OB= n1 MB, SMB, n2 AC, LDB>= n1 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic CONST, n2 Load, AND, Or giöõa giaù trò *VD, *AC. AB>= n1 logic 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh (byte) n2 ngaên xeáp khi n1 = n2 OB>= n1 n2 LDB
 10. LDW= n1 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic n2 Load, AND, OR giöõ giaù trò AW= n1 logic 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh n2 ngaên xeáp khi n1 = n2 n1, n2 :VW, OW= n1 T, C, TW, n2 QW, MW, LDW>= n1 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic SMW, AC, n2 Load, ANDm OR giöõa giaù trò CONST, AW>= n1 logic 1 vaø noäi dung cuûa ñænh n2 ngaên xeáp khi n1 lôùn hôn hoaëc *VD OW>= n1 baèng n2. n2 LDW= n1 baèng n2 n2
 11. LDD
nguon tai.lieu . vn