Xem mẫu

  1. Chương 6: Phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu Phaàn töû chuyeån ñoåi p(bar) tín hieäu khí neùn – ñieän: 1 Pñoùng Nguyeân lyù hoïat Pmôû B ñoäng cuûa phaàn töû ° Z t ° chuyeån ñoåi tín hieäu khí 1 2 neùn ñieän: aùp suaát p vaøo 0 Tín hieäu ñieän cöûa Z seõ ñieàu khieån ñoùng môû coâng taéc ñeå ñieàu khieån tieáp ñieåm 1 noái vôùi tieáp ñieåm 2. Trong ñieàu khieån, tín hieäu ñieàu khieån (aùp X suaát khí neùn) coù theå taùc X P ñoäng tröïc tieáp leân maøng ñeå ñoùng môû tieáp ñieåm. Tín hieäu khí neùn X taùc ñoäng leân maøng laøm thay ñoåi tieáp ñieåm. Hay keát hôïp vôùi
  2. phaàn töû khueách ñaïi ñeå thay ñoåi tieáp ñieåm. Phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän – khí neùn: Nguyeân lyù cô baûn cuûa chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän khí neùn laø nam chaâm ñieän. Khi caáp ñieän cho cuoän daây nam chaâm, loõi töø dòch chuyeån seõ laøm thay ñoåi vò trí cuûa noøng van, thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. I. THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑIEÄN KHÍ NEÙN: 1) Nguyeân taéc thieát keá: Moät sô ñoà ñieàu khieån ñieän - khí neùn bao goàm 2 phaàn: _ Sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån. _ Sô ñoà maïch khí neùn.
  3. Khi bieåu dieãn treân sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån, caùc phaàn töû phaûi ôû traïng thaùi chöa coù tín hieäu taùc ñoäng vaøo.  Söï lieân heä giöõa 2 sô ñoà: Treân sô ñoà maïch ñieän vaø sô ñoà maïch khí neùn ñöôïc ghi chuù baèng caùc kyù hieäu soá töông öùng cuûa rôle trong maïch ñieàu khieån vaø nam chaâm ñieän cuûa van ñaûo chieàu hoaëc rôle aùp suaát ñieän trong maïch khí neùn. 2) Sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån: 2 . 1. Maïch ñieàu khieån ñieän - khí neùn vôùi moät xi lanh: a/ Ñoái vôùi nhöõng maïch khí neùn söû duïng van ñieän töø khoâng coù vò trí ‘khoâng’, ta söû duïng maïch ñieàu khieån vôùi tieáp ñieåm khoâng caàn duy trì.  b2 K  Khi nhaán b2 cuoän K coù ñieän, khi nhaû b2 cuoän K maát ñieän nhöng traïng thaùi cuûa van vaãn ñöôïc nhôù. b/ Ñoái vôùi nhöõng maïch khí neùn söû duïng van ñieän töø coù vò trí ‘khoâng’, ngöôøi ta söû duïng maïch ñieàu khieån vôùi tieáp ñieåm töï duy trì. Bao goàm 2 loaïi:  Maïch töï duy trì coù Reset troäi hôn:  b1 b2 K1 K1 
  4. Khi taùc ñoäng b2 , cuoän K1 coù ñieän laøm tieáp ñieåm K1 ñoùng, khi ngöøng taùc ñoäng b2, maïch vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì nhôø K1. Khi taùc ñoäng b1, cuoän K1 bò maát ñieän ñoàng thôøi tieáp ñieåm K1 cuõng hôû ra, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu caû b1 vaø b2 cuøng bò taùc ñoäng thì cuoän K1 khoâng coù ñieän. Maïch töï duy trì coù Set troäi hôn:  b1 b2 K1 K1  Khi taùc ñoäng b2, cuoän K1 coù ñieän laøm tieáp ñieåm K1 ñoùng, khi ngöøng taùc ñoäng b2, maïch vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì nhôø K1. Khi taùc ñoäng b1, cuoän K1 bò maát ñieän ñoàng thôøi tieáp ñieåm K1 cuõng hôû ra, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu caû b1 vaø b2 cuøng bò taùc ñoäng thì cuoän K1 coù ñieän. 2 .2. Maïch ñieàu khieån ñieän - khí neùn vôùi nhieàu xi lanh: Ñoái vôùi maïch ñieän khí neùn coù töø 2 xilanh trôû leân, ngöôøi ta thöôøng söû duïng maïch ñieàu khieån theo nhòp. Caùc böôùc thöïc hieän
  5. xaûy ra tuaàn töï. Coù nghóa laø khi caùc leänh trong moät nhòp thöïc hieän xong thì seõ baùo cho nhòp tieáp theo ñoàng thôøi xoùa leänh nhòp thöïc hieän tröôùc ñoù.  Neáu duøng van ñieän töø coù vò trí ‘khoâng’ thì ta duøng maïch ñieàu khieån theo nhòp, trong moãi nhòp coù maïch töï duy trì. Sau khi nhaán nuùt khôûi ñoäng, caùc tieáp ñieåm töø nhòp 1 ñeán nhòp cuoái cuøng seõ ñoùng maïch. Nhö vaäy, taïi caùc tieáp ñieåm chính, ta söû duïng maïch khoùa laãn ñeå nhòp sau Reset nhòp tröôùc ñoàng thôøi baùo cho nhòp keá tieáp.  Ngöôïc laïi, neáu duøng van ñieän töø khoâng coù vò trí ‘khoâng’, ta söû duïng caùc maïch khoùa laãn taïi caùc tieáp ñieåm phuï (tieáp ñieåm ñoùng môû maïch ñieàu khieån). Maët khaùc, trong sô ñoà ñieän cuûa moät heä thoáng, coù khi bao goàm ñeán haøng traêm boä phaän khaùc nhau. Do ñoù khoâng nhöõng coù nhieàu khoù khaên trong vieäc boá trí sô ñoà, maø coøn khoù khaên trong vieäc ñoïc vaø tìm hieåu sô ñoà. Vì theá ñeå deã daøng cho vieäc thaønh laäp vaø ñoïc moät sô ñoà ñieän, caàn phaûi tieán haønh theo caùc nguyeân taéc sau ñaây:  Taát caû caùc boä phaän cuûa khí cuï ñieän, ví duï nhö: cuoän daây, ñieän trôû, tieáp ñieåm … caàn ñöôïc bieåu thò trong daïng sô ñoà, kyù hieäu:  Caùc thaønh phaàn cuûa thieát bò vaø khí cuï ñieän ñaët trong sô ñoà ñieän, caàn phaûi theå hieän roõ raøng nhaát chöùc naêng vaø tuaàn töï taùc ñoäng. Sô ñoà caàn coù soá löôïng daây daãn caét cheùo nhau ít nhaát.  Taát caû caùc tieáp ñieåm cuûa caùc khí cuï ñieän ñeàu phaûi theå hieän treân sô ñoà ôû traïng thaùi bình thöôøng, khoâng coù tín hieäu taùc ñoäng beân ngoaøi.
  6.  Cuøng moät boä phaän cuûa moät thieát bò nhöng phaûi theå hieän ôû nhieàu vò trí khaùc nhau treân sô ñoà, thì boä phaän ñoù caàn phaûi kyù hieäu cuøng moät chöõ soá hay chæ soá. 3) Sô ñoà maïch ñieän khí neùn: a./ Phaàn maïch khí neùn:  Trình baøy maïch theo doøng tín hieäu töø döôùi leân treân.  Caùc xilanh vaø caùc van seõ ñöôïc veõ naèm ngang.  Xilanh thöïc hieän haønh trình töø traùi sang phaûi. b./ Phaàn maïch ñieän:  Trình baøy maïch ñieän theo doøng tín hieäu töø traùi qua phaûi.  Maïch ñieän ñöôïc giôùi haïn baèng 2 ñöôøng thaúng song song ñaëc tröng cho nguoàn, caùc phaàn töû, caùc khí cuï ñieän ñöôïc bieåu dieãn beân trong 2 ñöôøng ñöôøng naøy.  Phaàn maïch ñieän ñöôïc chia laøm 2 phaàn: phaàn beân traùi bieåu dieãn maïch ñieàu khieån (control section), phaàn beân phaûi bieåu dieãn maïch ñoäng löïc (power section). c./ Caáu truùc chung cuûa moät sô ñoà maïch ñieän khí neùn:  Phaàn maïch ñieàu khieån, phaàn maïch ñoäng löïc ñöôïc trình baøy thaønh caùc nhoùm phaân bieät nhöng coù quan heä vôùi nhau.  Phaàn khí neùn ñöôïc trình baøy theo doøng tín hieäu töø döôùi leân treân.  Phaàn ñieän ñöôïc trình baøy theo doøng tín hieäu töø treân xuoáng döôùi.  Ñöôøng naèm ngang beân treân cuûa phaàn maïch ñieän ñaëc tröng cho cöïc 24VDC ñöôïc ñaùnh soá töø traùi sang phaûi cho caùc ñieåm noái.
  7.  Söï giao tieáp giöõa caùc phaàn maïch ñieän vaø phaàn maïch khí neùn ñöôïc theå hieän ôû caùc phaàn töû chung nhö caùc cuoän daây ñieän töø, caùc coâng taéc haønh trình.