Xem mẫu

 1. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC Chương 19: Veõ maïch khí neùn Tröôøng hôïp xilanh taùc duïng keùp. Tröôøng hôïp xialnh taùc duïng ñôn Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 1
 2. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC  Veõ maïch ñieän khí neùn:  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0(PB1) : taét heä thoáng. I0.1(PB2) : cho heä thoáng hoaït ñoäng . Q0.0(CR1) : ngoõ ra ñieàu khieån SOL-A, L1. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 2
 3. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC Baøi soá 7:  Veõ maïch khí neùn: Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 3
 4. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 4
 5. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC  Veõ maïch ñieän khí neùn:  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0 (LS1, LS2): coâng taéc haønh trình thöôøng môû. I0.1(PB1): nuùt nhaán khôûi ñoäng. I0.2(PX1): coâng taéc tieáp xuùc töø. Q0.0: ngoõ ra ñieàu khieån DV1-SOL-A. Q0.1: ngoõ ra ñieàu khieån DV2-SOL-A. Q0.2: ngoõ ra ñieàu khieån DV2-SOL-B. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 5
 6. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC 2. Khi coâng taéc PX1 ñöôïc taùc ñoäng xilanh seõ giaûm vaän toác xuoáng chaäm chaäm. Luùc ñoù aùp löïc khí ôû ngoõ ra taïi rod end cuûa xilanh ñöôïc haïn cheá bôûi van FCV1 vaø laøm vaän toác ñaåy ra giaûm ñi. 3. Xilanh thuït luøi vôùi toác ñoä cao do doøng khí ñi van kieåm tra cuûa FCV1. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 6
 7. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC BAØI SOÁ 8:  Veõ maïch khí neùn.  Veõ maïch ñieän khí neùn. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 7
 8. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. I0.0(PB1): nuùt khôûi ñoäng I0.1(PB2): nuùt döøng I0.2( PB3): nuùt thaéng I0.3(PB4): nuùt ñaët laïi chu kyø hoaït ñoäng. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 8
 9. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC 3. Khi maïch ñang hoaït ñoäng ta nhaán nuùt nhaán PB2, cuoän CR1 maát naêng löôïng vaø loõi van DV1 trôû veà vò trí trung taâm. Laøm cho motor ngöøng quay. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 9
 10. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC BAØI SOÁ 9:  Veõ maïch khí neùn.  Veõ maïch ñieän khí neùn. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 10
 11. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 11
 12. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC 3. Coâng taéc haønh trình LS2 coù taùc duïng kích hoaït cho reley thôøi gian hoaït ñoäng. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 12
 13. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC BAØI SOÁ 10: Veõ maïch khí neùn. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 13
 14. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC  Veõ maïch ñieän khí neùn.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. I0.0: reset caùc ngoõ ra ñieàu khieån van. I0.2: hoaït ñoäng ôû aùp suaát 300kPa. I0.3: hoaït ñoäng ôû aùp suaát 400kPa. I0.4(PS1): coâng taéc aùp suaát. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 14
 15. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC 2. Khi ta taêng aùp suaát treân van kieåm tra aùp suaát ñeán moät möùc lôùn hôn aùp suaát taùc ñoäng treân coâng taéc aùp suaát thì tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa coâng taéc aùp suaát seõ ñoùng laïi, cung caáp naêng löôïng cho DV4-SOL-A vaø khoâng khí ñöôïc thaõi ra ngoaøi. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 15
 16. Ñoà aùn toát nghieäp: Xaây döïng caùc baøi thöïc taäp Khí neùn keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC 3. Hai van CV1 vaø CV2 coù nhieäm vuï khoùa ñöôøng daãn khí ñi ngöôïc veà van DV1. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN MINH CHAÙNH 16