Xem mẫu

 1. Chương 18: Traû lôøi moät soá caâu hoûi  Maïch khí neùn:  Maïch ñieän khí neùn:
 2.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC I0.0 : nuùt nhaán thöôøng môû (PB1) Q0.0: ngoõ ra ñieàu khieån DV1-SOL-A vaø ñeøn L1 1) Khi nhaán nuùt PB1 xi lanh seõ chuyeån ñoäng duoãi ra. Luùc ñoù coù doøng ñieän chaïy qua SOL-A laøm van taùc ñoäng, doøng khí qua van leân xilanh laøm xilanh duoãi ra. 2) Xilanh taùc duïng ñôn hoaït ñoäng theo nguyeân taéc khoâng khí ñöôïc neùn vaøo noøng xilanh laøm cho thanh piston
 3. duoãi ra. Khi khoâng khí neùn trong xilanh ñöôïc xaû ra ngoaøi caùc loø xo seõ ñaåy piston trôû veà vò trí ban ñaàu. 3) Khi thaû nuùt PB1 ra khoâng coù doøng ñieän qua SOL-A nöõa, luùc ñoù van DV1 seõ trôû veà vò trí ban ñaàu( xaû khí ra ngoaøi) xilanh seõ chuyeån ñoäng thuït luøi nhôø loø xo.
 4. BAØI SOÁ2:  Veõ maïch khí neùn:  Veõ maïch ñieän khí neùn:
 5.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0 (PB1): nuùt nhaán thöôøng ñoùng. I0.1 (PB2): nuùt nhaán thöôøng môû. Q0.0 (CR1): ngoõ ra ñieàu khieån van DV1, ñeøn L1 2. Neáu khí neùn ñaët vaøo moät ñaàu cuûa xilanh thì piston seõ duoãi ra. Neáu doøng khí naøy bò ngaét vaø cung caáp doøng khí neùn vaøo ñaàu ngöôïc laïi thì piston seõ thuït luøi.
 6. 3. Khi nhaán PB2, CR1 coù ñieän tieáp ñieåm thöôøng môû CR1-A ñoùng laïi duy trì cho CR1. Ñoàng thôøi cung caáp cho SOL-A cuûa van DV1 taùc ñoäng. 4. Nhaán nuùt PB2 xilanh khoâng duoãi ra vì khoâng coù doøng ñieän taùc ñoäng vaøo SOL-A cuûa van DV1.
 7. BAØI SOÁ 3:  Veõ maïch khí neùn:  Veõ maïch ñieän khí neùn.
 8.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC I0.0(PB1): nuùt nhaán thöôøng môû duøng cho van DV1. I0.1(PB2): nuùt nhaán thöôøng môû duøng cho van DV1. Q0.0 : ngoõ ra ñieàu khieån DV1- SOL-A.
 9. BAØI SOÁ 4:  Veõ maïch khí neùn:  Veõ maïch ñieän khí neùn:
 10.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: 3. Neáu maéc hai van 3/2 noái tieáp nhau thì xilanh chæ duoãi ra khi ta taùc taùc ñoäng vaøo van DV1 vaø van DV2 .
 11. BAØI SOÁ 5:  Veõ maïch khí neùn:  Veõ maïch ñieän khí neùn:
 12.  Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC 4. Neáu ta maéc hai van tieát löu ngöôïc nhau thì cuõng ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä duoãi ra hay thuït vaøo cuûa xilanh. Trong tröôøng hôïp naøy thì van tieát löu FCV1 seõ ñieàu khieån toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh.