Xem mẫu

  1. Chương 17: Ñieàu khieån heä thoáng nhaân aùp suaát I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa coâng taéc aùp suaát. Söû duïng van ñònh höôùng ñeå choïn löïa giöõa hai aùp suaát caàn thieát ñeå hoaït ñoäng. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Hai nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät nuùt nhaán thöôøng ñoùng.  Moät coâng taéc aùp suaát.  Moät xilanh taùc duïng keùp.
  2.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo.  Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa.  Moät van 5/2 ñieàu khieån baèng khí neùn.  Moät ñoàng hoà ño aùp suaát.
  3.  Hai van 3/2 phuïc hoài baèng loø xo  Hai van moät chieàu khoâng coù loø xo.  Boä thí nghieäm PLC. III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Cho maïch hoaït ñoäng ôû caùc caáp aùp suaát: 400kPa(60psi), 300kPa(40psi). ño löïc taùc ñoäng bôûi xilanh. Taêng aùp suaát heä thoáng leân töø töø cho ñeán khi khí ôû van DV4 thoaùt ra. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn.
  4. 2. Veõ maïch ñieän khí neùn. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
  5. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 4. Vieát chöông trình PLC keát hôïp ñieàu khieån ñieän khí neùn. 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Tieán trình thöïc hieän:  Treân boä phaän kieåm tra aùp suaát chuùng ta ñieàu chænh sao cho ñoàng hoà ño aùp suaát chuaån chæ ôû möùc 400kPa(60psi).
  6.  Aán nuùt PB1 vaø ñieàu chænh aùp suaát qua PR2 sao cho ñoàng hoà ño aùp suaát PG2 ôû möùc 300kPa(40psi).  Aán nuùt ñieàu khieån van DV2.  Ghi laïi löïc ño ñöôïc.  Aán nuùt reset, sau ñoù nhaán nuùt PB2. maïch laøm vieäc taïi aùp suaát 400kPa(60psi).  Ghi laïi löïc ño ñöôïc.  Treân boä phaän kieåm tra aùp suaát chuùng ta taêng aùp suaát heä thoáng töø töø cho ñeán khi khí ôû van DV4 thoaùt ra. 7. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 8. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. So saùnh löïc ño ñöôïc khi ta nhaán nuùt PB1 vôùi aùp suaát 300kPa, vaø khi ta nhaán nuùt PB2 vôùi aùp suaát 400kPa. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. 2. Taïi sao khi taêng aùp suaát treân van kieåm tra aùp suaát ñeán moät möùc naøo ñoù seõ laøm cho van DV4 taùc ñoäng. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................
  7. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. 3. Hai van kieåm tra CV1, CV2 coù nhieäm vuï gì? ................................................................ ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................