Xem mẫu

  1. Chương 16: Ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo thôøi gian I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van delay thôøi gian khí neùn. Öùng duïng chuùng vaøo PLC. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  1 nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät xilanh taùc duïng keùp.  2 coâng taéc giôùi haïn.
  2.  Hai reley ñieàu khieån.  Moät van 5/3 ñoùng vò trí giöõa III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán nuùt PB1 xilanh duoãi ra. Sau moät thôøi gian chænh ñònh xilanh seõ töï ñoäng thuït luøi. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  3. 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  4. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ........................................................................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................
  5. ............................................................................ 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. Taùc duïng cuûa relay thôøi gian? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  6. ................................................................... ................................................................... 2. Khi nhaán nuùt PB1 maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3. Coâng taéc haønh trình LS2 coù taùc duïng gì? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................