Xem mẫu

  1. Chương 15: Giaûm toác cho motor khí neùn I. Muïc ñích yeâu caàu: Ñeå ñieàu khieån motor khí neùn chuùng ta thöôøng söû duïng van tieát löu ñeå ñieàu chænh löu löôïng khí qua motor. Ñieàu khieån motor theo moät höôùng nhaát ñònh, höôùng doøng chaûy seõ laøm thay ñoåi vaän toác cuûa motor. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Hai nuùt nhaán thöôøng môû.  Hai nuùt nhaán thöôøng ñoùng.  Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa.
  2.  Hai rôle ñieän töø.  Moät van tieát löu moät chieàu.  Moät van moät chieàu khoâng coù loø xo.  Boä thí nghieäm PLC. III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán PB1 motor quay. Nhaán PB3 motor döøng. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn:
  3. 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  4. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................
  5. ............................................................................ 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1) Motor khí neùn trong tröôøng hôïp naøy hoaït ñoäng moät chieàu phaûi khoâng ? giaûi thích? ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  6. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 2) Nuùt nhaán PB4 coù nhieäm vuï gì? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3) Khi maïch ñang hoaït ñoäng nhaán nuùt nhaán PB2 maïch seõ nhö theá naøo? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................