Xem mẫu

  1. Chương 14: Giaûm toác ñoä cho xilanh khí neùn I. Muïc ñích yeâu caàu: Nhieàu maùy coâng cuï coù xilanh ñaåy ra ñeå gia coâng chi tieát vôùi vaän toác cao. Tuy nhieân khi chuyeån ñoäng noù seõ va chaïm vaøo chi tieát gia coâng cuõng nhö va chaïm chính noù. Söï va chaïm naøy coù theå gaây ra hö hoûng ñeán chi tieát gia coâng, ñeå giaûm toái thieåu ñieàu naøy chuùng ta phaûi giaûm toác cho thanh truyeàn xilanh tröôùc khi noù tieáp xuùc vôùi chi tieát gia coâng. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Moät nuùt nhaán thöôøng môû.  Hai coâng taéc giôùi haïn. Thöôøng môû Thöôøng ñoùng  Moät coâng taéc tieáp xuùc baèng töø tính
  2.  Moät xilanh taùc duïng keùp.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo.  Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa.  Moät van 5/2 ñieàu khieån baèng khí neùn.  Hai rôle ñieän töø.
  3.  Moät van tieát löu moät chieàu.  Moät van moät chieàu khoâng coù loø xo.  Boä thí nghieäm PLC. III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán nuùt start xilanh chaïy ra, cuoái haønh trình duoãi ra coâng taéc töø taùc ñoäng xilanh quay veà chaïm coâng taéc haønh trình xilanh ngöøng hoaït ñoäng. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  4. 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................
  5. ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................
  6. 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. Khi naøo thì coâng taéc LS1 taùc ñoäng? Khi naøo coâng taéc LS2 taùc ñoäng? ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................
  7. ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................
  8. 2. Thanh truyeàn cuûa xilanh coù ñöôïc giaûm toác khi coâng taéc PX1 ñöôïc taùc ñoäng? Taïi sao? ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 3. Taïi sao xilanh thuït luøi vôùi toác ñoä cao? ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................
  9. ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................