Xem mẫu

  1. Chương 13: Taêng toác ñoä cuûa xilanh baèng caùch duøng van xaû khí nhanh I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng thuït luøi cuûa xilanh taùc duïng ñôn. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng duoãi ra cuûa xilanh taùc duïng keùp. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  Moät nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät xilanh taùc duïng keùp.  Moät xilanh taùc duïng ñôn.
  2.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo.  Moät van xaû khí nhanh. A  P  R III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Ñoái vôùi xilanh taùc duïng keùp, khi nhaán nuùt xilanh seõ duoãi ra nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. Ñoái vôùi xilanh taùc duïng ñôn, khi nhaû nuùt xilanh seõ thuït vaøo nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  3. 1. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: QUICK EXHAUST VALVE FCV1 FCV2 DV1 SOL-A
  4. 2. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  5. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: 1. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 2. Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5.
  6. 6. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 7. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 8. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: a) Anh(chò) haõy cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  7. ................................................................... ................................................................... b) Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng keùp? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... c) Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng ñôn? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................