Xem mẫu

  1. Vieát chöông trình PLC Chương 12: döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá 1. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 2. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 3. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1) Anh (chò ) hieåu nhö theá naøo veà hoaït ñoäng cuûa van logic “AND” ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  2. ................................................................... ................................................................... 2) Khi nhaán moät nuùt nhaán PB2 hoaëc PB1 thì xilanh coù chuyeån ñoäng duoãi ra khoâng? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3) Trong tröôøng hôïp naøy maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  3. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  4. Baøi soá 5 Ñieàu chænh toác ñoä cho xi lanh taùc duïng keùp söû duïng van tieát löu moät chieàu I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van tieát löu moät chieàu. 2. Ñieàu chænh toác ñoä xilanh ñoái vôùi chuyeån ñoäng duoãi ra, thuït luøi II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  Moät nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo.  Moät xilanh taùc duïng ñoâi.
  5.  Hai van tieát löu moät chieàu. A   B III. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Khi taùc duïng vaøo nuùt nhaán , xilanh seõ chuyeån ñoäng duoãi ra Chuù yù ñeán toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh. Khi nhaû nuùt nhaán , xilanh seõ chuyeån ñoäng thuït luøi. Chuù yù ñeán toác ñoä thuït luøi cuûa xilanh. Ñieàu chænh löu löôïng khí neùn ôû van tieát löu . IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  6. FCV 1 FCV 2 DV1 SOL-A 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  7. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá:
  8. 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1) Qua baøi thöïc taäp naøy Anh(chò) hoïc taäp ñöôïc nhöõng ñieàu gì? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 2) Taïi sao chuùng ta ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh? ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  9. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3) Taïi sao chuùng ta ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä thuït luøi cuûa xilanh? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 4) Neáu maïch coù daïng:
  10. maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? Van tieát löu naøo seõ ñieàu khieån toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................