Xem mẫu

  1. Vieát chöông trình Chương 11: PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá 1. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 2. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 3. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. Baïn hieåu nhö theá naøo veà caùch hoaït ñoäng cuûa van logic “OR”? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
  2. 2. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maïch sau ñaây vaø so saùnh giöõa ñieàu khieån baèng khí neùn vaø ñieàu khieån baèng PLC trong tröôøng hôïp naøy? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 3. Khi nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán PB1, PB2 thì coù aùp suaát ôû ngoõ ra khoâng?
  3. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Baøi soá 4 Ñieàu khieån xilanh söû duïng van logic “AND” I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van logic “AND”. Chæ ñieàu khieån ñöôïc xilanh khi taùc ñoäng cuøng luùc hai nuùt nhaán. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Hai nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät xilanh taùc duïng keùp.
  4.  Moät van logic “AND”. III. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán thì xilanh duoãi ra. Nhaán moät nuùt nhaán thì xilanh khoâng hoaït ñoäng. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  5. DV1 SOL-A 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  6. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................