Xem mẫu

  1. Chương 10: Ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van 5/2. 2. Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa xylanh taùc duïng keùp. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  Moät nuùt nhaán thöôøng môû  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loø xo.  Moät xilanh taùc duïng keùp.
  2. III. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Khi nhaán vaøo nuùt nhaán, xilanh taùc duïng keùp di chuyeån ñi ra. Khi nhaû nuùt nhaán, xilanh giöõ nguyeân vò trí. Khi nhaán nuùt Stop xilanh thuït luøi veà vò trí ban ñaàu. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn: DV1 SOL-A 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  3. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá:
  4. 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. Heä thoáng hoaït ñoäng coù ñuùng vôùi yeâu caàu ñeà ra khoâng? ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 2. Caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa xilanh taùc duïng keùp. ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
  5. ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 3. Khi nhaán nuùt PB2 maïch hoaït ñoäng nhö theá naøo? ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 4. Nhaán nuùt PB1 xilanh coù duoãi ra khoâng ? Taïi sao? ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
  6. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
  7. Baøi soá 3 Ñieàu khieån xilanh söû duïng van logic “OR” I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van logic “OR”. 2. Xy lanh ñöôïc ñieàu khieån ôû hai ñieåm khaùc nhau. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Boä thí nghieäm PLC.  Hai nuùt nhaán ñoùng môû.  Moät xilanh taùc duïng ñôn.  Moät van logic OR.  Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loø xo
  8. III. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Ôû hai nôi khaùc nhau chuùng ta coù theå ñieàu khieån chuyeån ñoäng cuûa xilanh. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn: DV1 SOL-A
  9. 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: