Xem mẫu

  1. Xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu biển thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí kiểm định được tính theo Biểu phí tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC. Quyết định số Phí kiểm Chương II, phần C Phí kiểm định an 1. 184/2003/QĐ- định toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển BTC... đang khai thác, Mục VII : Phí thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu biển Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề - Chủ tàu nộp hồ sơ tại Phòng Tàu biển thuộc Cục Đăng 1. nghị kiểm Việt Nam - Phòng Tàu biển tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ và Giải quyết 2. trình Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam cấp văn bản thủ tục xác nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị (bản chính) 2. Hồ sơ giám định kỹ thuật tàu (bản chính) .
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nếu hồ sơ giám định được thực hiện bởi tổ chức hoặc giám định viên độc lập nước ngoài thì tổ chức hoặc giám định viên độc lập đó phải là tổ chức hoặc giám định viên độc lập được Đăng Nghị định số 1. kiểm Việt Nam thừa nhận hoặc công nhận có 29/2009/NĐ-CP năng lực phù hợp cho việc giám định tàu. Các tổ ng... chức đã được đăng kiểm Việt Nam thừa nhận : các thành viên của hiệp hội tổ chức đăng kiểm Quốc tế IACS
  5. Nội dung Văn bản qui định Tàu biển phải thoả mãn các yêu cầu về an toàn Quyết định số kỹ thuật theo hệ thống Quy phạm Việt Nam: 2. 41/2003/QĐ- TCVN6259-1:2003 đến TCVN6259-12:2003 và BKHC... TCVN6272:2003 đến TCVN6282:2003 Tàu biển phải thoả mãn các Công ước Quốc tế 3. liên quan mà Việt Nam tham gia:SOLAS 74, MARPOL 73/78, LOADLINE 66, COLREG 72