Xem mẫu

  1. 54T. Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức 12/08/2009 54.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại Sở Xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - Sở Xây dựng xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; Tổ chức nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào số đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng. 54.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 54.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 54.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 54.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 54.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 54.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 54.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với tổ chức - Mức lệ phí: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) 54.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  2. - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (đính kèm theo thủ tục) 54.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 54.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ v/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn