Xem mẫu

  1. 16H. Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân 12/08/2009 16.1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi tại UBND cấp xã (khu vực nông thôn), tại UBND cấp huyện (khu vực đô thị). Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; cá nhân nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào số đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng. 16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 16.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 16.4 Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã 16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 16.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân - Mức lệ phí: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) 16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  2. Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (đính kèm theo thủ tục) 16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ v/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn