Xem mẫu

  1. XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Mẫu: 01/SBH-XN Họ và tên: ................................................................ Số sổ BHXH: .......................................................... Tỷ lệ đóng Tiền lương Các khoản Người Từ Đến tháng Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên, tháng làm căn cứ Người Tổng số tiền phụ cấp sử dụng tháng năm năm địa chỉ cơ quan - đơn vị) đóng BHXH, lao đóng 1 tháng (nếu có) lao BHTN động động 1 2 3 4 5 6 7 8 Thời gian đóng BHXH từ :………………….đến ……..…….…….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………………..….……….. ) Thời gian đóng BHTN từ :………………….đến …..…….……….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………..………….……….. ) …………………. ngày…..…tháng …...năm…….. Người sử dụng lao động Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn