Xem mẫu

  1. Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần, trừ ngày lễ. - Khi nhận hồ sơ xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với 2. Bước 2 đất hình thành trong tương lai, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chứng kiến các bên ký vào Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ 3. Bước 3 Nhận Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình
  3. Tên bước Mô tả bước thành trong tương lai tại Phòng quản lý doanh nghiệp của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu Ban quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản. 1. (theo mẫu); Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng 2. minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện) của các bên ký hợp đồng; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 3. Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
  4. Thành phần hồ sơ 4. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có 5. thẩm quyền phê duyệt mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư; Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh), Quyết định của chủ Công ty (đối với Công ty 6. TNHH một thành viên), Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với Công ty Cổ phần) đối với các trường hợp quy định tại các Điều 47, 64, 108, 135 Luật Doanh nghiệp 2005. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản Thông tư liên tịch 1. (Mẫu số 62/PYC) 04/2006/TT...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế 1. sử dụng đất trong khu công nghiệp. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ng... Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT... Nghị định số 2. Thông báo về tài sản thế chấp đang cho thuê. 163/2006/NĐ-CP n... Người đại diện của pháp nhân phải có năng lực 3. hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Luật doanh nghiệp số 60/2005/... 4. Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng
  6. Nội dung Văn bản qui định không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 5. Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận. Luật Công chứng Thông tư liên tịch 04/2006/TT...
nguon tai.lieu . vn