Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Khoa học và Công nghệ
  2. Tên thủ tục : Xác nhận đồng bộ cho hệ thống thiết bị nhập khẩu Cơ quan thực hiện : Vụ Khoa học và Công nghệ Nội dung : Thủ tục Xác nhận đồng bộ cho hệ thống thiết bị nhập khẩu - Doanh nghiệp nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Trình tự thực hiện: thẩm tra hồ sơ, yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có). - Khi hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản xác nhận gửi Hải quan và doanh nghiệp - Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ - Cách thức thực hiện; - Hồ sơ chuyển qua hệ thống bưu chính 1, Công văn đề nghị Bộ TTTT xác nhận tính đồng bộ cho hệ thống thiết bị nhập khẩu 2, Danh mục thiết bị nhập khẩu (có xác định thiết bị chính và phụ kiện, phần mềm, thiết bị dự phòng) 3, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư - Thành phần, số lượng hồ sơ: 4, Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 5, Quyết định phê duyệt kết quả đàm phán hợp đồng 6, Hợp đồng nhập khẩu 7, Các giấy tờ khác có liên quan (giấy ủy quyền, hợp đồng ủy thác, dự án đầu tư, hồ sơ kỹ thuật thiết bị...) - Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính, đóng dấu giáp lai) - Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định về thời hạn giải quyết - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục hành Văn bản xác nhận chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có Không và đề nghị đính kèm): - Các nội dung trong hồ sơ phải được khai đầy đủ, thống nhất, - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ trung thực. tục hành chính (nếu có): - Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ. - Nghị định 123/2008/NĐ-CP Ngày 08 /12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng - Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi - Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, chính: Biểu thuế xuất khẩu - Thông tư 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
nguon tai.lieu . vn