Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 Kính gửi: Giám đốc ………………… Tôi ký tên dưới đây là:............................................................Số CMND:......................... Hiện là:....................................................................................Sổ BHXH:.......................... Có quá trình công tác và tham gia BHXH tại đơn vị như sau: Thời gian Cấp bậc, chức vụ Mức lương Từ tháng/năm Đến tháng/năm Đề nghị công ty xác nhận để tôi bổ sung hồ sơ cá nhân theo quy định tại điểm 1.5/III/Phần II Quy định về quản lý thu BHXH-BHYT bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH Việt Nam. Xác nhận của đơn vị Người đề nghị (Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) Xác nhận của BHXH .................................................... Ông (bà).......................................................................... Số sổ BHXH.................................................................. Đang tham gia BHXH tại đơn vị................................... Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC BHXH
nguon tai.lieu . vn