Xem mẫu

  1. Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp và tiếp - Đối tượng nộp đơn xin xác nhận đến Ủy ban nhân dân xã 1. nhận đơn - Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn - Những đối tượng đủ căn cứ thì Ủy ban nhân dân xã xác nhận ngay vào đơn. - Đối với hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người Xác nhận 2. trên chuẩn nghèo và bằng tối đa 150% chuẩn nghèo thì Ủy ban của xã nhân dân xã tổ chức tổ chức khảo sát thu nhập của hộ gia đình và tổ chức bình xét ở hội nghị thôn bản ấp để lập danh sách đối tượng thuộc diện được vay vốn 3. Trả kết quả Đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin vay vốn
  3. Thành phần hồ sơ 2. Hộ khẩu thường trú 3. Giấy chứng nhận hộ nghèo Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 27/2007/TT- 1. Mẫu 1: Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình BLĐTBX... Mẫu số 2: Danh sách hộ đề nghị xác nhận Thông tư số 27/2007/TT- 2. vay vốn BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định 1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ Quyết định số 1. mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có 157/2007/QĐ-TTg... khả năng lao động. 2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: - Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định số 2. - Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người 157/2007/QĐ-TTg... tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. 3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, Quyết định số 3. dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của 157/2007/QĐ-TTg... Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.