Xem mẫu

  1. Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người đề nghị hoặc thân nhân lập bản khai cá nhân và bản 1. Bước 1 khai của thân nhân theo mẫu gửi Ủy ban nhân dân xã 2. Bước 2 Uỷ ban nhân dân xã xác nhận bản khai cá nhân, thân nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 1. cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 1A - Bản khai cá nhân Thông tư Liên tịch số 191/200... 2. Mẫu số 1B - Bản khai thân nhân Thông tư Liên tịch số 191/200... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn