Xem mẫu

  1. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 Baøi 3: Xaùc ñònh haøm löôïng tinh boät baèng phöông phaùp hoaù hoïc Tinh boät laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa nhieàu loaïi cuû vaø haït, vieäc xaùc ñònh ñuùng seõ giuùp ta döï kieán chính xaùc löôïng saûn phaåm thu ñöôïc cuõng nhö toån thaát trong quaù trình saûn xuaát. Phöông phaùp xaùc ñònh haøm löôïng tinh boät coù nhieàu nhöng coù theå chia laøm 3 nhoùm: Phöông phaùp quang hoïc: döïa vaøo khaû naêng laøm quay maët phaúng aùnh saùng phaân cöïc cuûa tinh boät. Phöông phaùp hoaù hoïc: döïa treân cô sôû thuyû phaân tinh boät ñeán glucose baèng axid, sau ñoù xaùc ñònh khaû naêng khöû cuûa dung dòch. Phöông phaùp sinh hoïc: döïa treân cô sôû thuyû phaân tinh boät baèng amylaza, sau ñoù ñem leân men dòch ñöôøng ñeå bieán thaønh röôïu roài xaùc ñònh löôïng röôïu taïo thaønh. I. Nguyeân taéc: Thuyû phaân tinh boät thaønh ñöôøng trong dung dòch HCl 5% ôû ñieàu kieän ñung soâi trong bình caùch thuyû trong thôøi gian 1 giôø. Dung dòch sau thuyû phaân ñöôïc laøm nguoäi vaø trung hoaø baèng NaOH vôùi chæ thò methyl da cam. Haøm löôïng ñöôøng trong dung dòch sau thuyû phaân coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieàu phöông phaùp, tuy nhieân trong phaïm vi baøi thí nghieäm naøy haøm löôïng ñöôøng ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp leân maøu vôùi Ferrycyanure. Keát quaû löôïng ñöôøng khöû trong dung dòch sau thuyû phaân tröø ñi löôïng ñöôøng khöû trong dung dòch tröôùc thuyû phaân chính laø löôïng ñöôøng hình thaønh töø quaù trình thuyû phaân tinh boät. Hieäu soá naøy nhaân vôùi heä soá chuyeån ñoåi ñöôøng khöû ( glucose) thaønh tinh boät laø 0.9 ta seõ coù ñöôïc haøm löôïng tinh boät trong maãu nguyeân lieäu ban ñaàu. II. Duïng cuï – Hoaù chaát 1. Duïng cuï:  Bình ñònh möùc dung tích 100, 250ml  Bình tam giaùc dung tích 250ml  Coác thuyû tinh 100, 250ml  Pheãu thuyû tinh  Oáng ñong dung tích 100ml  Oáng sinh haøn khí  Noài caùch thuyû  Beáp ñieän  Caân phaân tích coù ñoä chính xaùc 0.001g  Nhieät keá ño ñöôïc ñeán 100C 2. Hoaù chaát:
  2. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30  Axit chlohidric ñaëc  Dung dòch Ferrycyanure 1%  Dung dòch glucose 0.5%  Dung dòch hydroxyl natri 20% (5N)  Dung dòch hydroxyl natri 10% (2.5N)  Methyl da cam  (CH3COO)2Pb 10%  Na2HPO4 baõo hoaø  Methylene Blue III. Caùch tieán haønh: 1. Chuaån bò maãu thöû xaùc ñònh haøm löôïng ñöôøng khöû ban ñaàu trong maãu: Caân vaø cho vaøo coái söù chính xaùc 5.01g boät, troän vôùi 30ml nöôùc caát, chuyeån toaøn boä hoãn hôïp vaøo bình tam giaùc 100ml. Sau ñoù, keát tuûa protein vaø caùc taïp chaát baèng dung dòch acetate chì 10%(2 – 5 ml) hoaëc CHCl3 5%, sau ñoù loaïi boû löôïng acetate chì dö baèng dung dòch Na2HPO4 baõo hoaø (3 – 5 ml) theân vôùi löôïng vöøa ñuû ñeå keát tuûa hoaøn toaøn acetate chì dö. Ñeå yeân hoãn hôïp trong 10 phuùt, chuyeån vaøo bình ñònh möùc 100ml, traùng kyõ, theâm nöôùc caát tôùi vaïch ñònh möùc vaø ñem loïc. Nöôùc loïc ñöôïc mang ñi chuaån ñoä dung dòch Ferrycyanure 1% 5.01 g boät troän vôùi 30ml nöôùc Cho dung dòch acetate Cho dung dòch ôi1 chì 10%(2 – 5 ml) Na2HPO4 baõo caát roài chuyeån toaøn boä hoãn hôïp hoaëc CHCl3 5% hoaø (3 – 5 ml) vaøo bình tam giaùc 100ml Ñem ñi chuaån ñoä dung Ñeå yeân 10 phuùt, tieán dòch Ferrycyanure 1% loïc haønh ñònh möùc trong bình ñònh möùc 100ml 2. Chuaån bò maãu thöû xaùc ñònh haøm löôïng tinh boät:
  3. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 Caân 2.00g boät roài chuyeån toaøn boä vaøo bình tam giaùc 250ml. Tieáp theo cho theâm 100ml HCl 5%, nay naép laïi. Laéc nheï roài ñaët vaøo noài ñun caùch thuyû, ñun tôùi soâi vaø cho soâi khoaûng 1 giôø. Möùc nöôùc ôû noài caùch thuyû phaûi luoân cao hôn möùc nöôùc trong bình thuyû phaân, phaûi chuaån bò nöôùc soâi ñeå boå sung vaøo. Sau 1 giôø thuyû phaân, toaøn boä löôïng tinh boät ñaõ chuyeån hoaù thaønh glucose, laøm nguoäi ñeán nhieät ñoä phoøng roài cho theâm 4 – 5 gioït methyl da cam, duøng NaOH 20% ñeå trung hoaø axit tôùi ñoåi maøu (töø hoàng chuyeån sang vaøng) Chuù yù: Chæ trung hoaø khi ñaõ laøm nguoäi ñeán 300C vì ôû nhieät ñoä cao vaø kieàm cuïc boä thì glucose seõ bò phaân huyû laøm keát quaû keùm chính xaùc. Trung hoaø xong ta chuyeån toaøn boä dung dòch vaøo bình ñònh möùc 250ml, traùng kyõ, theâm nöôùc caát tôùi vaïch ñònh möùc, laéc kyõ vaø ñem loïc. Dòch ñöôøng thu ñöôïc sau khi loïc mang ñi chuaån ñoä dung dòch Ferrycyanure 1%. 2.00 g boät Cho 100ml dung Ñun caùch thuyû trong bình tam dòch HCl 5% ñaäy (ñun soâi – cho soâi giaùc 250nl naép, laéc nheï 1 giôø) Chuaån ñoä vôùi ñònh möùc NaOH 20% (maøu Laøm nguoäi, cho 4- trong bình hoàng chuyeån sang 5 gioït methyl da ñònh möùc maøu vaøng) cam 250ml Ñem ñi chuaån ñoä dung Loïc dòch Ferrycyanure 1% 3. Tieán haønh chuaån ñoä: Cho vaøo bình noùn 10ml dung dòch K3Fe(CN)6 1% vaø 2.5 dung dòch NaOH 2.5N, theâm vaøo 1 gioït Methylene Blue.
  4. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 Ñun soâi vaø chuaån ñoä ngay treân beáp baèng dung dòch ñöôøng khöû hoaëc dòch ñöôøng sau thuyû phaân töø burette, cho töøng gioït, laéc maïnh. Dung dòch seõ chuyeån töø ñoû sang vaøng vaø moät gioït ñöôøng thöøa ñaàu tieân seõ laøm maát maøu xanh Methylene Blue cho bieát phaûn öùng keát thuùc. Sau laàn chuaån ñoä ñaàu tieân mang tính ñònh höôùng aáy, tieán haønh chuaån ñoä laàn thöù 2. Laàn naøy sau khi ñun soâi dung dòch Ferrycyanure, xaû nhanh löôïng ñöôøng (theo keát quaû laàn chuaån ñoä tröôùc ), chæ ñeå laïi döôùi 1ml ñeå chuaån ñoä tieáp tìm chính xaùc ñieåm cuoái. Keát quaû tính toaùn chæ söû duïng töø laàn chuaån ñoä thöù 2 trôû ñi. Laëp laïi thí nghieäm 3 laàn. 4. Xaùc ñònh löôïng ñöôøng glucose chuaån 0.5% tieâu toán ñeå phaûn öùng heát vôùi 10ml dung dòch K3Fe(CN)6 1% Chuaån ñoä töông töï nhö ñoái vôùi dung dòch ñöôøng khöû nhöng thay dung dòch ñöôøng khöû treân burette baèng dung dòch ñöôøng glucose chuaån 0.5%. Laëp laïi thí nghieäm 3 laàn. Chuù yù: Vôùi nhöõng dung dòch ñöôøng khoâng maøu hoaëc coù maøu nhaït, ta coù theå khoâng cho chæ thò Methylene Blue, chæ xaùc ñònh ñieåm cuoái khi maøu cuûa dung dòch chuyeån töø maøu vaøng ñaäm (Ferrycyanure) sang maøu vaøng raát nhaït (Ferrocyanure). Bình noùn: - 10ml K3Fe(CN)6 1% Ñun soâi, chuaån ñoä ngay treân - 2.5ml NaOH 2.5N beáp baèng dung dòch ñöôøng - 1 gioït Methylene khöû, dòch ñöôøng sau thuyû phaân Blue hoaëc dung dòch ñöôøng glucose chuaån 0.5% IV. Tính keát quaû: Theå tích dung dòch glucose 0.5% duøng cho chuaån ñoä (Vg) Vg1 = 2.60ml Vg2 = 2.60ml Vg3 = 2.70ml Vg4 = 2.50ml 2.6 + 2.6 + 2.7 Vgtb = = 2.63ml 3 Theå tích dung dòch ñöôøng khöû duøng chuaån ñoä (VK) VK1 = 13.4ml VK2 = 13.5ml VK3 = 13.5ml VK4 = 13.4ml
  5. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 13.4 + 13.5 + 13.5 VKtb= = 13.47ml 3 Theå tích dung dòch ñöôøng sau thuyû phaân duøng chuaån ñoä (VTP) VTP1 = 2.00ml VTP2 = 1.90ml VTP3 = 1.60ml VTP4 = 1,90ml 2 + 1.9 + 1.9 VTPtb= = 1.93ml 3 Haøm löôïng ñöôøng khöû trong nguyeân lieäu: 0.5 V 100 XK = * Vg* * 100 VK m 0.5 100 100 13150 = *2.63* * = = 1.95 g/100g 100 13.47 5.01 6748.47 XK: Löôïng ñöôøng khöû ban ñaàu (g/100g) Vg: Theå tích dung dòch glucose 0.5% duøng cho chuaån ñoä (ml) VK: Theå tích dung dòch ñöôøng khöû duøng chuaån ñoä (ml) V: Theå tích bình ñònh möùc ñöôøng khöû (ml) m: Khoái löôïng maãu thí nghieäm (g) Haøm löôïng ñöôøng khöû trong dòch thuyû phaân: 0.5 V 100 XTP = * Vg* * 100 VTP m 0.5 250 100 32875 = *2.63* * = = 85.17g/100g 100 1.93 2 386 XTP: Löôïng ñöôøng khöû trong dòch thuyû phaân (g/100g) Vg: Theå tích dung dòch glucose 0.5% duøng cho chuaån ñoä (ml) VTP: Theå tích dung dòch ñöôøng sau thuyû phaân duøng chuaån ñoä (ml) V: Theå tích bình ñònh möùc (ml) m: Khoái löôïng maãu thí nghieäm (g) Haøm löôïng tinh boät trong maãu: X = (XTP – XK) * 0.9
  6. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 = (85.17 – 1.95)* 0.9 = 74.9g/100g X: löôïng tinh boät coù trong maãu ban ñaàu (g/100g) 0.9: heä soá chuyeån hoaù glucose thaønh tinh boät V. Bieän luaän vaø giaûi thích: 1. Bieän luaän: Nhìn vaøo keát quaû chuaån ñoä baèng 2 loaïi dung dòch: Loaïi 1: dung dòch ñöôøng khöû. Loaïi 2: dung dòch ñöôøng sau thuûy phaân. Ta thaáy: theå tích dung dòch ñöôøng khöû tieâu toán cho quaù trình chuaån ñoä cao hôn raát nhieàu so vôùi theå tích dung dòch ñöôøng sau thuûy phaân cuõng tieâu toán cho quaù trình chuaån ñoä nhö treân. Keát quaû chuaån ñoä: Theå tích dung dòch ñöôøng khöû duøng chuaån ñoä (VK) VK1 = 13.4ml VK2 = 13.5ml VK3 = 13.5ml VK4 = 13.4ml Theå tích dung dòch ñöôøng sau thuyû phaân duøng chuaån ñoä (VTP) VTP1 = 2.00ml VTP2 = 1.90ml VTP3 = 1.60ml VTP4 = 1,90ml 2.Giaûi thích: Keát quaû chuaån ñoä baèng 2 loaïi dung dòch treân coù söï cheânh leäch cao nhö vaäy laø do trong dung dòch ñöôøng khöû coù haøm löôïng ñöôøng thaáp neân söï tieâu toán theå tích seõ nhieàu, coøn trong dung dòch ñöôøng sau thuûy phaân coù haøm löôïng ñöôøng cao neân söï tieâu toán theå tích seõ ít hôn. Nhö vaäy: töø ñaây ta coù theå keát luaän neáu dung dòch chuaån ñoä coù haøm löôïng ñöôøng cao thì theå tích tieâu toán seõ ít ñi. Coøn dung dòch chuaån ñoä coù haøm löôïng ñöôøng thaáp thì theå tích tieâu toán seõ nhieàu hôn. VI. Caùc phöông phaùp khaùc: Phương pháp hóa học: xác định bằng cách đo cường độ màu của tinh bột với Iot hoặc bằng cách định lượng glucose tạo thành sau khi thủy phân tinh bột bằng axit hoặc bằng enzyme amylase.
  7. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 Cách tiến hành: Cân 200 – 250 mg tinh bột cho vào bình cầu dung tích 100 ml. Cho thêm vào bình 50 ml nước cất, lắc đều, để yên 30 – 45 phút rồi đem lọc để loại bỏ đường tan. Rửa tinh bột bằng nước cất 2 – 3 lần. Chọc thủng giấy lọc và chuyển tinh bột vào bình cầu chứa 25 ml dung dịch HCl 5%. Đậy kín bình bằng nút cao su. Đun cách thủy hỗn hợp 3 – 5 giờ. Thử sự thủy phân lên toàn tinh bột bằng dung dịch Iot. Làm nguội, trung hòa hỗn hợp bằng dung dịch NaOH 5% đến pH = 5.6 – 6. Chuyển hỗn hợp vào bình định mức 100 ml, kết tủa protein bằng acetate chì 10%. Loại bỏ acetate chì dư bằng dung dịch Na2HPO4 baõo hoaø. Cho nước cất định mức tới vạch. Tiến hành lọc. Định lượng đường glucose trong dung dịch (lấy 5 ml hoặc 10 ml) bằng phương pháp Bectrand. Công thức tính hàm lượng tinh bột: a * V * 100 * 0.9 X= V1 * W X : Hàm lượng tinh bột (%) a: số mg glucose tra bản tính được (ứng với số ml KMnO4) dùng chuẩn độ mẫu thí nghiệm trừ đi số ml KMnO4 dùng chuẩn độ mẫu chung với chúng. V1: thể tích dung dịch đường (sau thủy phân) lấy để xác định đường glucose (ml) V: thể tích bình định mức 100: hệ số chuyển thành % Phương pháp cực phổ Phương pháp khúc xạ kế Phương pháp hóa sinh VII. Chöùng minh coâng thöùc: Haøm löôïng ñöôøng khöû trong nguyeân lieäu: 10ml K3Fe(CN)6 Vglucose 0.5% 10ml K3Fe(CN)6 Vkhử X% Vg* 0.5% = VK* X% 0.5 * Vg V *X% = = K (trong 100 ml dung dịch) 100 100 Định mức 100 ml nên ta có công thức:
  8. Tröôøng ÑH Coâng Ngheä Saøi Goøn Lôùp: CNTP08.4 TH Phaân Tích Thöïc Phaåm Nhoùm:30 0.5 V 100 XK = * Vg* * 100 VK m Hàm lượng đường sau thủy phân: 10ml K3Fe(CN)6 Vglucose 0.5% 10ml K3Fe(CN)6 VTP X% Vg* 0.5% = VTP* X% 0.5 * Vg V *X% = = TP (trong 250 ml dung dịch) 100 100 Định mức 250 ml nên ta có công thức: 0.5 V 100 XK = * Vg* * 100 VTP m Haøm löôïng tinh boät trong maãu: Tinh bột (C6H10O5)n n C6H12O6 + n H2O Lập tỉ số giữa tinh bột và đường ta có: 160 = 0.9  Hệ số là 0.9 192