Xem mẫu

XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ CHAÅN ÑOAÙN HEÏP ÑOÄNG MAÏCH THAÄN<br /> CUÛA SIEÂU AÂM MAØU DUPLEX TREÂN BEÄNH NHAÂN TAÊNG HUYEÁT AÙP<br /> COÙ ÑOÁI CHÖÙNG VÔÙI CHUÏP MAÏCH MAÙU KYÛ THUAÄT SOÁ XOÙA NEÀN<br /> Nguyeãn Vaên Trí*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Qua nghieân cöùu 106 ÑMT ôû nhoùm THA treân SAÂ maøu Duplex, treân chuïp DSA vaø qua keát hôïp ñoái chieáu<br /> vôùi nhau, chuùng toâi ruùt ra moät soá keát luaän sau:<br /> 1. Giaù trò chaån ñoaùn cuûa SAÂ maøu Duplex cao khi xeùt theo tieâu chuaån qui öôùc cuûa nghieân cöùu: Chaån<br /> ñoaùn coù heïp ÑMT coù tæ leä döông tính giaû thaáp vôùi: - Ñoä ñaëc hieäu 97,02% ; - Giaù trò tieân ñoaùn döông<br /> 94,74%; Chaån ñoaùn loaïi tröø heïp ÑMT coù tæ leä aâm tính giaû thaáp vôùi: - Ñoä nhaïy 92,5%, - Giaù trò tieân ñoaùn<br /> aâm 96,96%<br /> 2. Vieäc taêng ñoä nhaïy ñeå giaûm toái ña aâm tính giaû cuûa SAÂ maøu Duplex trong chaån ñoaùn heïp ÑMT maø<br /> khoâng laøm thay ñoåi ñoä ñaëc hieäu ñaùng keå, nghieân cöùu naøy cho thaáy: PSV 180 cm/s coù ñoä nhaïy 90%, neáu<br /> choïn PSV 115 cm/s thì ñoä nhaïy taêng leân 96,8%. RAR 3,5 coù ñoä nhaïy 54%, neáu choïn RAR 2,1 thì ñoä nhaïy<br /> taêng leân 90,3%. RI vaø AT cho ñoä nhaïy thaáp duø coù hieäu chænh ñieåm caét, do vaäy hai thoâng soá naøy chæ laø tieâu chuaån<br /> tham khaûo. Neân keát hôïp PSV 115 cm/s vaø RAR 2,1 seõ coù ñoä nhaïy vaø ñoä ñaëc hieäu cao nhaát (96,6% vaø<br /> 98,3%).<br /> <br /> SUMMARY<br /> DETERMINING VALUE OF DUPLEX FOR DIAGNOSING<br /> OF RRENAL ARTERY STENOSIS<br /> Nguyen Van Tri. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 28 – 34<br /> <br /> In 106 renal arteries of hypertensive patients with Duplex and DSA, we have some results:<br /> Diagnosing value of Duplex: Diagnosis of renal artery stenosis with specificity 97,02% and positive<br /> predictive value 94,74%. Exclusive diagnosis of renal artery stenosis with sensibility 92,5% and negative<br /> predictive value 96,96%. We increase sensitivity to reduce false negative with results: PSV 180 cm/s with<br /> sensitivity 90%, if change PSV 115 cm/s we have sensitivity 96,8%; RAR 3,5 with sensitivity 54%, if<br /> change RAR 2,1, we have sensivity 90,3%. If we have PSV 115 cm/s and RAR 2,1 at the same time, we<br /> will have the highest sensivity and specificity (96,6% and 98,3%)<br /> <br /> Taêng huyeát aùp (THA) do heïp ñoäng maïch thaän<br /> (ÑMT) laø beänh coù theå chöõa khoûi baèng taùi thoâng maïch<br /> maùu qua da hoaëc phaãu thuaät maïch maùu. Vì vaäy vieäc<br /> chaån ñoaùn ñuùng ÑMT coù heïp hay khoâng laø mong<br /> muoán cuûa moãi thaày thuoác.<br /> <br /> phaùp chaån ñoaùn chaéc chaén nhaát giuùp chuùng ta xaùc<br /> ñònh vò trí heïp, ñoä heïp vaø hình thaùi sau choã heïp cuûa<br /> ÑMT. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng theå söû duïng phöông<br /> phaùp naøy ñeå chuïp thöôøng qui cho beänh nhaân (Bn)<br /> THA maø caàn phaûi coù moät phöông phaùp khaùc khoâng<br /> xaâm laán saøng loïc tröôùc vì DSA laø phöông phaùp thaêm<br /> doø chaûy maùu vaø trang thieát bò phöùc taïp, ñaét tieàn.<br /> <br /> Ngaøy nay, chuïp ÑMT baèng kyõ thuaät soá xoaù neàn<br /> (Digital Subtraction Angiography: DSA) laø phöông<br /> <br /> Sieâu aâm (SAÂ) maøu Duplex laø thöû nghieäm coù theå<br /> ñaùnh giaù ñöôïc kích thöôùc, caáu truùc cuûa thaän vaø möùc<br /> <br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> <br /> * Boä moân Noäi, Ñaïi hoïc Y döôïc TP Hoà Chí Minh<br /> <br /> 28<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> ñoä naëng cuûa heïp ÑMT. Ñaây laø moät phöông phaùp<br /> khoâng xaâm laán, giaù thaønh khoâng cao, an toaøn cho taát<br /> caû Bn moïi löùa tuoåi vaø cho caû Bn bò suy thaän. Ñaëc bieät<br /> SAÂ maøu Duplex raát thuaän lôïi khi theo doõi ñònh kyø<br /> ÑMT sau khi Bn ñaõ ñöôïc ñieàu trò taùi thoâng maïch maùu<br /> hoaëc gheùp thaän.<br /> <br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> <br /> Hieän nay, nhieàu nghieân cöùu nöôùc ngoaøi veà SAÂ<br /> maøu Duplex treân ÑMT cho keát quaû ñoä nhaïy vaø ñoä ñaëc<br /> hieäu raát khaùc nhau trong khi hieän nay ôû nöôùc ta coù raát<br /> ít caùc coâng trình nghieân cöùu veà lónh vöïc naøy. Chuùng<br /> toâi nhaän thaáy neáu SAÂ maøu Duplex coù tính khaû thi, coù<br /> ñoä nhaïy vaø ñoä ñaëc hieäu cao thì seõ raát coù ích trong ñieàu<br /> kieän cuûa nöôùc ta vôùi maùy SAÂ maøu Duplex phoå bieán<br /> trong khi caùc phöông tieän chaån ñoaùn khaùc (thaän ñoà<br /> captopril, chuïp maïch maùu coäng höôûng töø, chuïp maïch<br /> maùu caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác) hoaëc ñaét tieàn hoaëc coøn<br /> haïn cheá (maùy moùc chæ ñöôïc trang bò ôû nhöõng trung<br /> taâm y teá lôùn) hoaëc phaûi söû duïng chaát phoùng xaï, chaát<br /> caûn quang.<br /> <br /> Sau khi hoûi beänh, khaùm laâm saøng, xeùt nghieäm<br /> thöôøng qui ñöôïc xaùc ñònh laø THA nghi do maïch maùu<br /> thaän theo tieâu chuaån LS kinh ñieån (nhö ñaõ neâu ôû<br /> phaàn toång quan 1.5), vaø coù keát quaû cuûa SAÂ maøu<br /> Duplex, sau ñoù Bn ñöôïc chuïp DSA ñoái chöùng.<br /> <br /> Do ñoù, muïc tieâu toång quaùt cuûa chuùng toâi laø<br /> nghieân cöùu giaù trò chaån ñoaùn heïp ñoäng maïch thaän<br /> cuûa SAÂ maøu Duplex treân beänh nhaân taêng huyeát aùp<br /> coù ñoái chöùng vôùi “tieâu chuaån vaøng” laø chuïp DSA.<br /> <br /> 1. Phöông tieän nghieân cöùu:<br /> <br /> - Maùy SAÂ maøu Duplex vôùi ñaàu doø 3,5 MHz.<br /> - Maùy chuïp maïch maùu kyõ thuaät soá xoùa neàn DSA.<br /> 2. Phöông phaùp tieán haønh:<br /> <br /> Chuùng toâi ñaùnh giaù keát quaû SAÂ maøu Duplex baèng<br /> caùch:<br /> •<br /> <br /> Thaän ñöôïc coi laø teo nhoû khi chieàu doïc ño töø hai<br /> cöïc 60%<br /> Taéc hoaøn toaøn<br /> <br /> AT (ms)<br /> > 70<br /> 70 - 130<br /> > 130<br /> <br /> RI<br /> > 0,45<br /> ≤ 0,45<br /> ≤ 0,45<br /> <br /> Chuùng toâi ño ñaïc phim chuïp DSA ÑMT ñeå ñi ñeán<br /> keát luaän:<br /> •<br /> <br /> Coù heïp ÑMT khoâng<br /> <br /> •<br /> <br /> Vò trí heïp<br /> <br /> •<br /> <br /> Möùc ñoä heïp<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> 3. Xöû lyù soá lieäu:<br /> <br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> <br /> Taát caû soá lieäu ñöôïc tính toaùn baèng phaàn meàm<br /> SPSS 10.0. Caùc thuaät toaùn thoáng keâ ñöôïc söû duïng<br /> trong nghieân cöùu laø:<br /> <br /> Tieán haønh töø thaùng 01/2002 ñeán thaùng 9/2004.<br /> Treân Bn THA nghi ngôø coù heïp ÑMT treân laâm<br /> saøng goàm 106 ÑMT.<br /> <br /> •<br /> <br /> Tính soá trung bình coäng, ñoä leäch chuaån cuûa caùc<br /> thoâng soá.<br /> <br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> <br /> •<br /> <br /> So saùnh caùc giaù trò trung bình ôû caùc vò trí töông<br /> ñöông hai beân duøng pheùp kieåm T cho bieán soá<br /> ñònh löôïng, duøng pheùp kieåm Chi – Square cho<br /> <br /> Nghieân cöùu ñöôïc thieát keá theo nghieân cöùu caét<br /> ngang, tieân cöùu, moâ taû, so saùnh vaø phaân tích.<br /> <br /> 29<br /> <br /> caùc bieán soá ñònh tính Söï khaùc nhau coù yù nghóa<br /> thoáng keâ khi p < 0,05.<br /> •<br /> <br /> thuoác laù.<br /> Baûng 3: Thoâng soá chính cuûa ÑMT heïp vaø bình thöôøng<br /> <br /> Tính ñoä nhaïy, ñoä ñaëc hieäu, giaù trò tieân ñoaùn döông,<br /> giaù trò tieân ñoaùn aâm vaø ñoä chính xaùc cuûa SAÂ.<br /> Phaân tích ñöôøng cong ROC (Receiver Operator<br /> Characteristic) ñeå hieäu chænh ngöôõng caùc thoâng<br /> soá cuûa SAÂ chaån ñoaùn heïp ÑMT nhaèm naâng ñoä<br /> nhaïy maø khoâng thay ñoåi ñoä ñaëc hieäu ñaùng keå ñeå<br /> khoâng boû soùt chaån ñoaùn heïp ÑMT.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Nghieân cöùu chuùng toâi bao goàm 53 beänh nhaân<br /> THA coù 106 ÑMT.<br /> Baûng 1: Ñaëc ñieåm nhaân traéc cuûa nhoùm THA<br /> <br /> 35<br /> 34 ± 20<br /> 20<br /> 15<br /> 57 ± 12<br /> 158 ± 7<br /> 22 ± 3,2<br /> 75 ± 10<br /> <br /> 18<br /> 49 ± 15<br /> 8<br /> 10<br /> 55 ± 9<br /> 157 ± 6<br /> 21 ± 2,7<br /> 74 ± 10<br /> <br /> p<br /> <br /> 0,12<br /> 0,07<br /> 0,20<br /> 0,31<br /> <br /> Nhaän xeùt: Ñaëc ñieåm nhaân traéc cuûa nhoùm THA<br /> khaùc nhau khoâng coù yù nghóa thoáng keâ.<br /> Baûng 2: Ñaëc ñieåm laâm saøng cuûa nhoùm THA<br /> THA coù ÑMT THA coù ÑMT<br /> heïp hoaëc taéc bình thöôøng<br /> <br /> p<br /> <br /> 3,42<br /> <br /> 1,18<br /> <br /> 0,000<br /> <br /> AT trong thaän (ms)<br /> <br /> 85<br /> <br /> 52<br /> <br /> 0,000<br /> <br /> RI trong thaän<br /> <br /> 0,44<br /> <br /> 0,60<br /> <br /> 0,000<br /> <br /> Nhaän xeùt: Caùc thoâng soá chính cuûa ÑMT heïp thay<br /> ñoåi ñaùng keå khi so saùnh vôùi nhoùm ÑMT bình thöôøng.<br /> <br /> DSA<br /> Coù heïp hoaëc<br /> taéc<br /> SAÂ<br /> 37<br /> Coù heïp hoaëc taéc<br /> 3<br /> Khoâng heïp<br /> 40<br /> Toång<br /> Ñoä nhaïy = 92,5%<br /> Giaù trò tieân ñoaùn aâm = 96,96%<br /> <br /> 35<br /> 34 ± 20<br /> 20<br /> 15<br /> 178 ± 18<br /> 110 ± 13<br /> 62%<br /> 17%<br /> 5,7%<br /> <br /> 18<br /> 49±15<br /> 8<br /> 10<br /> 168 ± 8<br /> 100 ± 6<br /> 22%<br /> 0%<br /> 0%<br /> <br /> 0,020<br /> 0,020<br /> 0,010<br /> 0,005<br /> 0,030<br /> <br /> Tai bieán maïch naõo<br /> Beänh maïch vaønh<br /> Aâm thoåi ôû vuøng buïng<br /> Kích thöôùc 2 thaän khoâng ñeàu<br /> Thuoác laù > 20 ñieáu/ngaøy<br /> <br /> 2,9%<br /> 22%<br /> 22%<br /> 11%<br /> 2,9%<br /> <br /> 0%<br /> 0%<br /> 0%<br /> 2,7%<br /> 0%<br /> <br /> 0,060<br /> 0,045<br /> 0,040<br /> 0,025<br /> 0,060<br /> <br /> Nhaän xeùt: Ñaëc ñieåm LS cuûa nhoùm THA khaùc<br /> nhau coù yù nghóa thoáng keâ, tröø tai bieán maïch naõo vaø<br /> <br /> Khoâng heïp<br /> <br /> Toång<br /> <br /> 2<br /> 39<br /> 64<br /> 67<br /> 66<br /> 106<br /> Ñoä ñaëc hieäu = 97,02%<br /> Giaù trò tieân ñoaùn döông =<br /> 94,74%<br /> Ñoä chính xaùc = 95,28%<br /> <br /> Nhaän xeùt: Ñoä nhaïy vaø ñoä ñaëc hieäu cao, ñaëc bieät ñoä<br /> ñaëc hieäu raát cao.<br /> Baûng 5: Toång hôïp keát quaû SAÂ xaùc ñònh heïp ÑMT ôû<br /> caùc ngöôõng thoâng soá ñöôïc choïn khaùc nhau ñeå ñieàu<br /> chænh ñoä nhaïy vaø ñoä ñaëc hieäu<br /> Ñoä Ñoä ñaëc GTTÑ(+) GTTÑ(-) Ñoä chuaån<br /> Ngöôõng thoâng<br /> (%)<br /> (%)<br /> nhaïy hieäu<br /> xaùc (%)<br /> soá<br /> (%)<br /> (%)<br /> 180<br /> 90,3 96,.8<br /> 93,3<br /> 95,2<br /> 94,6<br /> <br /> RAR<br /> <br /> Soá Bn<br /> Tuoåi (naêm)<br /> Nam<br /> Nöõ<br /> HA taâm thu (mmHg)<br /> HA taâm tröông (mmHg)<br /> THA naëng (HA≥ 180/100)<br /> THA khoù kieåm soaùt<br /> Phuø phoåi caáp<br /> <br /> 30<br /> <br /> RAR<br /> <br /> PSV<br /> (cm/s)<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> <br /> 0,000<br /> <br /> AT (ms)<br /> <br /> Soá Bn<br /> Tuoåi (naêm)<br /> Nam<br /> Nöõ<br /> Caân naëng (kg)<br /> Chieàu cao (cm)<br /> BMI (kg/m2 da)<br /> Voøng buïng (cm)<br /> <br /> p<br /> <br /> 75<br /> <br /> RI<br /> <br /> THA coù ÑMT<br /> bình thöôøng<br /> <br /> ÑMT bình thöôøng<br /> <br /> 230<br /> <br /> PSV180<br /> cm/s vaø<br /> <br /> THA coù ÑMT<br /> heïp hoaëc taéc<br /> <br /> ÑMT heïp<br /> <br /> Baûng 4: Keát quaû cuûa SAÂ coù ñoái chieáu vôùi DSA (tính<br /> theo soá ÑMT chính)<br /> <br /> 1. Ñaëc ñieåm cuûa nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> <br /> Thoâng soá<br /> PSV (cm/s)<br /> <br /> 115<br /> cm/s vaø<br /> <br /> •<br /> <br /> Nhoùm THA<br /> <br /> 115<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 90,9<br /> <br /> 98,3<br /> <br /> 95,7<br /> <br /> 3,5<br /> <br /> 54,8<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 99,4<br /> <br /> 81,3<br /> <br /> 83,9<br /> <br /> 2,1<br /> <br /> 90,3<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 93,3<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 94,6<br /> <br /> 70<br /> <br /> 71,9<br /> <br /> 83,3<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> 85,9<br /> <br /> 79,6<br /> <br /> 75<br /> 0,45<br /> <br /> 71,9<br /> 40,6<br /> <br /> 92,4<br /> 92,4<br /> <br /> 76,5<br /> 72,2<br /> <br /> 81,4<br /> 76,3<br /> <br /> 80,3<br /> 75,5<br /> <br /> 0.,51<br /> <br /> 50,0<br /> <br /> 89,4<br /> <br /> 69,6<br /> <br /> 78,7<br /> <br /> 76,5<br /> <br /> RAR 3,5 85,0<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 94,4<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 95,1<br /> <br /> AT 70ms 91,3<br /> RI 0,45 81,3<br /> <br /> 98,1<br /> <br /> 95,5<br /> <br /> 96,2<br /> <br /> 96,0<br /> <br /> 98,2<br /> <br /> 92,9<br /> <br /> 94,8<br /> <br /> 94,4<br /> <br /> RAR 2,1 96,6<br /> <br /> 98,3<br /> <br /> 96,6<br /> <br /> 98,3<br /> <br /> 97,7<br /> <br /> AT 70ms 95,7<br /> <br /> 98,0<br /> <br /> 95,7<br /> <br /> 98,0<br /> <br /> 97,3<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Ñoä Ñoä ñaëc GTTÑ(+) GTTÑ(-) Ñoä chuaån<br /> Ngöôõng thoâng<br /> nhaïy hieäu<br /> (%)<br /> (%)<br /> xaùc (%)<br /> soá<br /> (%)<br /> (%)<br /> RI 0,51 93,8<br /> 98,1<br /> 93,8<br /> 98,1<br /> 97,1<br /> <br /> Nhaän xeùt:<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngöôõng PSV 115 cm/s keát hôïp baát kyø vôùi moät<br /> trong caùc ngöôõng RAR, AT, RI ñeàu coù ñoä nhaïy vaø<br /> ñoä ñaëc hieäu cao.<br /> <br /> •<br /> <br /> Keát hôïp PSV 115 cm/s vaø RAR 2,1 coù ñoä nhaïy vaø<br /> ñoä ñaëc hieäu cao nhaát.<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Giaù trò chaån ñoaùn xaùc ñònh heïp ÑMT<br /> cuûa SAÂ maøu Duplex ñoái chieáu vôùi chuïp<br /> DSA<br /> Ñeå phaùt hieän heïp ÑMT, chuùng ta caàn moät<br /> phöông phaùp saøng loïc coù ñoä ñaëc hieäu vaø giaù trò tieân<br /> ñoaùn döông cao. Vôùi SAÂ maøu Duplex khaûo saùt ÑMT,<br /> chuùng toâi ñaït ñöôïc keát quaû nhö sau: ñoä ñaëc hieäu<br /> 97,02%, giaù trò tieân ñoaùn döông tính 94,4%. Keát<br /> quaû naøy töông töï vôùi nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Ñöùc<br /> Haûi taïi Haø Noäi vaø caùc nghieân cöùu nöôùc ngoaøi.<br /> Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù 3 tröôøng hôïp<br /> döông tính giaû. Sau chuïp DSA, Bn ñöôïc ra vieän<br /> moät ngaøy sau ñoù, khoâng tai bieán vaø thaày thuoác yeân<br /> taâm loaïi tröø chaéc chaén heïp ÑMT. Caû 3 tröôøng hôïp<br /> ñeàu ñöôïc chaån ñoaùn treân SAÂ döïa vaøo daáu giaùn tieáp<br /> AT vaø RI, ñoàng thôøi phoå Doppler taïi choã heïp ñaõ<br /> khoâng ñöôïc xaùc ñònh roõ. Leõ ra, trong tröôøng hôïp<br /> naøy, chuùng toâi neân thaän troïng traû lôøi laø SAÂ khoâng<br /> khaûo saùt ñöôïc ñaày ñuû vaø chöa theå loaïi tröø heïp ÑMT<br /> ñeå thaày thuoác laâm saøng choïn löïa phöông phaùp<br /> saøng loïc khaùc tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän saün coù. Ñaây<br /> laø moät kinh nghieäm quyù baùu cho ngöôøi thöïc hieän,<br /> caàn thaän troïng trong vieäc traû lôøi keát quaû khi chöa<br /> thu thaäp ñaày ñuû caùc thoâng soá khaûo saùt caàn thieát.<br /> Giaù trò chaån ñoaùn loaïi tröø heïp ÑMT cuûa<br /> SAÂ maøu Duplex ñoái chieáu vôùi chuïp DSA<br /> Giaù trò cuûa chaån ñoaùn heïp ÑMT baèng SAÂ maøu<br /> Duplex laø caàn thieát, nhöng giaù trò cuûa chaån ñoaùn loaïi<br /> tröø heïp ÑMT cuõng raát quan troïng. Khi thaày thuoác ñaõ<br /> loaïi tröø heïp ÑMT, Bn THA seõ ñôõ toán keùm khi phaûi theo<br /> <br /> ñuoåi caùc phöông phaùp chaån ñoaùn saøng loïc khaùc. Moät<br /> phöông phaùp coù giaù trò chaån ñoaùn loaïi tröø toát laø phöông<br /> phaùp coù ñoä nhaïy vaø giaù trò tieân ñoaùn aâm cao ñeå coù soá<br /> tröôøng hôïp aâm tính giaû thaáp nhaèm traùnh boû soùt chaån<br /> ñoaùn. Keát quaû SAÂ maøu Duplex trong nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi coù ñoä nhaïy 92,5%, giaù trò tieân ñoaùn aâm<br /> 96,96% vaø 2 tröôøng hôïp aâm tính giaû. Trong nghieân cöùu<br /> cuûa Nguyeãn Ñöùc Haûi coù ñoä nhaïy 97,97%, giaù trò tieân<br /> ñoaùn aâm laø 97,73% vaø coù 1 tröôøng hôïp aâm tính giaû.<br /> Hai nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän ôû 2 trung taâm<br /> khaùc nhau ôû Vieät Nam ñeàu cho keát quaû cao vaø khaùc<br /> nhau khoâng ñaùng keå. Do ñoù, chuùng toâi nghó raèng SAÂ<br /> maøu Duplex raát ñaùng tin caäy khi loaïi tröø heïp ÑMT ôû<br /> nöôùc ta.<br /> So vôùi keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû phöông<br /> Taây (David C. Taylor (1988) coù giaù trò tieân ñoaùn aâm laø<br /> 92,7% vaø A. Nchimi (2002) laø 94%) chuùng toâi nhaän<br /> thaáy keát quaû nghieân cöùu ôû trong nöôùc coù cao hôn.<br /> Ñieàu naøy coù leõ do ngöôøi Vieät nam coù voøng buïng nhoû<br /> neân khaûo saùt baèng SAÂ thuaän lôïi hôn.<br /> ÔÛ hai tröôøng hôïp cho keát quaû aâm tính giaû trong<br /> nghieân cöùu, chuùng toâi ñeàu khoâng quan saùt thaáy doøng<br /> chaûy roái vaø vaän toác taâm thu ñænh