Xác định các loài cây có khả năng chống, chịu lửa tại khu vực vườn quốc gia...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Xác định các loài cây có khả năng chống, chịu lửa tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên thông qua sử dụng phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ hơn nội dung nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.20 M, số trang : 9

Xem mẫu

Chi tiết

 1. KHOA H C CÔNG NGH XÁC TNH CÁC LOÀI CÂY CÓ KH NYNG CH NG, CHTU L)A T I KHU VIC V $N QU C GIA HOÀNG LIÊN Tr^n Tr^n Minh C6nh1, Lê Thái S n2 TÓM T T Nghiên cbu $ã sL dKng tpng h%p các ph ng pháp nh : Tham kh6o k< thXa tài li8u, ph•ng v5n ng Ui dân, $i u tra tP mP trên 18 ô tiêu chumn (500 m2) $ i di8n cho các tr ng thái rXng tF nhiên ch a và $ã qua cháy C xã T6 Van và San S6 H@ thu)c huy8n Sa Pa, t/nh Lào Cai, tham kh6o ý ki
 2. KHOA H C CÔNG NGH 2.2. Ph ng pháp nghiên cbu cbu khô ki8t $.t thành tro C nhi8t $) 3000C, cân tr2ng SL dKng tpng h%p các ph ng pháp nghiên cbu l %ng tro, $em so v#i tr2ng l %ng m9u $3 xác $ nh ch" y
 3. KHOA H C CÔNG NGH + Hình thái k
 4. KHOA H C CÔNG NGH B6ng 1. Công thbc tp thành t^ng cây cao và cây tái sinh rXng tF nhiên t i khu vFc nghiên cbu Xã S. loài Công thbc tp thành * T^ng cây cao: 0,71VT +0,63 LD +0,52DB -0,49CTr -0,45GLM -0,41KC -0,41TH -0,41SP -0,41TLD - 31 0,41CT -0,41SOT-0,41SC -0,37TQS -0,37MR -0,34DG -0,34MRX -0,34MCN -0,34Tg - 0,34GNC +1,90LK. (01) T6 * T^ng cây tái sinh: Van 1,06VT +0,96TQS +0,77 QD +0,72SL + 0,57MR +0,57CTr +0,52DG +0,58GLM 27 +0,58GX -0,43SC -0,38DB -0,38GNC- 0,38TLD + 2,1LK. (02) * T^ng cây cao: 0,66TQS + 0,66 LD + 0,63KX + 0,60DH + 0,5VT - 0,45CM - 0,42TLD -0,42SP - 0,39CT - 47 San S6 0,39DN- 0,36GX - 0,3M- 0,3CL- 0,3DB - 0,30 V - 0,24TO - 0,24Tr+ 2,57LK. (03) H@ * T^ng cây tái sinh: 1,11VT + 1,00KX + 0,72TQS + 0,61GX+ 0,55CT+ 0,5 LD + 0,5TLD - 0,39HL - 0,33CTr - 35 0,33Tr - 0,33TO + 3,63LK. (04) Ghi chú: Tên cây Kí hi8u Tên cây Kí hi8u Tên cây Kí hi8u Bã $;u B Gipi xanh GX S@i ph6ng SP Cà mpi CM Gipi lá m‚ GLM Súm chè SC Cáng lò CL Gipi núi cao GNC Thích lá dài TLD Ch p tay CT Kháo cu.ng $• KC Tiêng Tg Chè trám CTr Kháo xanh KX Tô h p núi cao TH D h%p DH M x a r ng x‡ MRX T.ng quá s" TQS D‡ bàn DB Máu chó lá nh• MCN Trâm pi TO D‡ gai DG M‚ M Trmu Tr D‡ nhím DN M‚ rXng MR V.i thu.c VT Š quyên lá dài LD Sang #t cành tía SOT Loài khác LK K
 5. KHOA H C CÔNG NGH 4 V.i thu.c Schima wallichi (DC.) Korth 12 Chè trám Camellia sp. T.ng quá Tô h p 5 Alnus nepalensis D.Don 13 Altingia yunnamensis Rehd. etWils. s" vân nam Cinnamomum tonkinensis Kháo 6 Kháo xanh 14 Machilus odoratissima Nees Pitard cu.ng $• Betula alnoides Buch.-Ham. ex 7 Cáng lò 15 D‡ bàn Lithocarpus hemisphaericus D. Don in DC. Syzygium vestitum Merr. et 8 Trâm pi Perry Nh?ng loài cây trên $ u tham gia vào thành 3 có th3 gây tr@ng crng nh b6o t@n và phát ph^n loài c"a t^ng cây cao, t^ng cây tái sinh và ph^n tri3n nhwm phKc vK cho công tác qu6n lý lLa rXng C l#n chúng crng là nh?ng loài cây $i kèm có kh6 n ng $ a ph ng, nh?ng loài cây $ %c lFa ch2n ph6i $6m sinh tr Cng, phát tri3n t.t. b6o 3 nguyên t c sau: (1) Phù h%p v#i $i u ki8n l;p Có th3 th5y, vi8c lFa ch2n này còn phK thu)c $ a c"a $ a ph ng, có tính thích bng v#i nhi u lo i nhi u vào kinh nghi8m c"a ng Ui dân và k
 6. KHOA H C CÔNG NGH lá cây V.i thu.c (68,81%), giá tr này nh• nh5t C lá ph6n ánh kh6 n ng ch.ng, ch u lLa C các loài cây có cây D‡ bàn (52,7%). Cây V.i thu.c crng là cây có sF chênh l8ch khá rõ. hàm l %ng tro trong lá l#n nh5t (8,21%) và thUi gian TX s. li8u phân tích v các ch/ tiêu liên quan, sL cháy lá dài nh5t (0,54 phút). Ch/ tiêu v thUi gian dKng công thbc 01 $3 chumn hóa các tiêu chumn cho cháy v• cây crng có sF bi
 7. KHOA H C CÔNG NGH Sau khi $ã so sánh, lFa ch2n $ %c các loài cây có tr kinh t< là 0,2. Nh?ng loài cây nào có s. $i3m cao kh6 n ng ch.ng, ch u lLa t.t C mŠi $ a ph ng, k
 8. KHOA H C CÔNG NGH B6ng 7. M)t s. loài cây th Ung $i kèm v#i cây có kh6 kh6 n ng phòng phòng cháy t i VQG Hoàng Liên Loài cây trung STT Loài cây $i kèm (chi10%) tâm 1 Gipi xanh V.i thu.c, Chè trám, T.ng quá s", Gipi lá m‚, Š quyên lá dài, Súm lông, Tô h p 2 Ch p tay M;n rXng, Sa m)c, D‡ gai, T.ng quá s", Súm lông 3 V.i thu.c L2ng bàng, T.ng quá s", Gipi lá m‚, M;n rXng, Súm lông 4 T.ng quá s" Gipi xanh, Kháo xanh, M x a r ng c a, M;n rXng 5 Cáng lò S@i ph6ng, Thích lá dài, T.ng quá s", Tô h p núi cao, V.i thu.c, Kháo xanh, Mý 6 Kháo xanh Súm lông, Gipi lá b c, Gipi lá m‚, Chè trám, Š quyên, Tô h p núi cao 7 Súm lông S@i ph6ng, T.ng quá s", Gipi lá m‚, Gipi xanh 8 Kháo cu.ng $• T.ng quá s", Tô h p núi cao, Trâm pi 9 Chè trám Súm chè, Š quyên lá dài, Kháo cu.ng $•, Chè trám, Tô h p núi cao 10 D‡ bàn T.ng quá s", Tô h p núi cao, V.i thu.c, Khá xanh, M x a r ng x‡ 11 D‡ gai Gipi lá m‚, T.ng quá s", V.i thu.c, Súm lông, M;n rXng, Bách xanh K
 9. KHOA H C CÔNG NGH có kh6 n ng phòng cháy hi8u qu6 cho các t/nh phía 5. Nguy n H6i Tu5t (2009). Các ph ng pháp B c. Báo cáo k

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ