Xem mẫu

  1. Vô sinh vì u ng trà s a trân châu Các chuyên gia v dinh dư ng cho r ng, u ng nhi u trà s a trân châu s làm gi m s n lư ng tinh trùng c a àn ông và tăng nguy cơ vô sinh. Theo các chuyên gia dinh dư ng Trung Qu c thì nam gi i u ng trà s a có nguy cơ làm gi m lư ng tinh trùng. T i Trung Qu c, nơi trà s a trân châu là m t th u ng ph bi n, các chuyên gia dinh dư ng ã b t u khuy n cáo ngư i dân, c bi t là nam gi i,
  2. không nên u ng quá nhi u trà s a trân châu, dù chúng có ph i làm t polymer hay không. Bác s Tăng Tinh, Ch nhi m Khoa Dinh dư ng B nh vi n Quân y Qu ng ông, Trung Qu c, cho r ng, hi n t i, nh ng s n ph m g i là “trà s a trân châu” có m t trên th trư ng Trung Qu c không có “s a” mà cũng không có “trà”. Ông Tăng Tinh cho bi t, h u h t trà s a u dùng b t s a, b t trà và m t s s n ph m thay th như hương li u, b t màu,… pha thành. Trong khi ó, hàm lư ng s a ho c s a bò trong b t s a cũng như hàm lư ng các ch t có l i cho s c kh e trong b t trà u r t th p. “Nh ng th dùng b t s a và b t trà pha thành, v căn b n không th g i là ‘trà s a’ ư c”, ông Tăng nói. V bác s này còn ti t l thêm r ng, vi c s d ng b t s a pha trà s a trân châu còn khi n cho trà s a trân châu tr thành “sát th ” i v i s n lư ng tinh
  3. trùng c a àn ông. Ông Tăng gi i thích, thành ph n ch y u c a trà s a là d u th c v t hydro hóa, m t lo i axit béo d ng trans (Trans Fatty Acids). Lo i axit này s làm gi m lư ng hooc-môn nam gi i, kh ng ch s c s ng c a tinh trùng, nh hư ng tiêu c c n s c s ng c a chúng. Vì v y, nh ng ngư i àn ông mu n sinh em bé, t t nh t nên gi kho ng cách v i nh ng ly trà s a trân châu. Axit béo d ng trans làm tăng nguy cơ vô sinh còn có trong các lo i th c ph m như bánh kem, bánh mì, snack...
  4. Các chuyên gia cho hay, khi các axit béo d ng trans ư c ưa vào cơ th , chúng s thay th các axit béo trong cơ th . Các axit béo d ng trans này không ch làm tăng nguy cơ m c các b nh tim m ch, kh i u mà còn nh hư ng r t l n n s c kh e sinh s n. M t m t, chúng nh hư ng n ch t lư ng t bào tr ng và tinh trùng, làm tăng t l vô sinh và thai nhi d d ng. M t khác, chúng gây nh hư ng l n n vi c t o thành hooc-môn. M t khi vi c s n sinh hooc-môn sinh d c g p tr ng i s d n n tr ng i trong kh năng tình d c, làm tăng nguy cơ vô sinh. Theo nh n nh c a nhi u chuyên gia, lo i axit béo d ng trans này còn có trong nh ng lo i th c ph m như bánh kem, bánh mì ( c bi t là lo i có bơ), bánh quy, snack,… Vì v y, các c p v ch ng ang trong tu i sinh nên h n ch ăn nh ng lo i th c ph m này.