Xem mẫu

  1. Vi t tít cho bài báo in Tít ( u ) cho c gi bi t chuy n gì ã x y ra và vì sao c gi ph i quan tâm t i nó. Tít là ph n c gi c trư c tiên. N u b n vi t hay, c gi có th s ti p t c c bài báo. N u b n vi t h ng, toàn b bài báo công phu c a b n s b b qua. M t tít c n m b o 4 yêu c u sau: - Trung th c -H pd n - Chính xác - Trình bày p Tính trung th c * Tít ph i ph n ánh trung th c n i dung và s c thái c a câu chuy n và ph i phù h p v i nh và/ho c h a kèm bài. * Bài vi t v v n gì và mào u c a bài vi t như th nào? L y ý tư ng t mào u (v n chính c a câu chuy n) vi t tít nhưng KHÔNG ơn thu n sao chép l i mào u. * ây là m t câu chuy n vui, bu n, nghiêm túc hay nh nhàng? Câu chuy n v m t cá nhân hay là tin v m t chính sách c a chính ph ? ây là
  2. tin th i s hay m t bài? Hãy c g ng vi t tít úng v i s c thái c a câu chuy n và tính ch t c a bài vi t. * N u có nh ho c h a kèm bài, ph i m b o r ng tít ph n ánh úng n i dung nh và h a. i u này c bi t úng trong trư ng h p có nh kèm bài vì các k t qu nghiên c u cho th y h u h t c gi s nhìn nh trư c tiên khi c trang báo. Sau ó h c tít và r i m i b t u c bài báo. * N u bài có tít ph thì tít ph ph i phù h p v i tít chính và cùng s c thái v i tít chính, dù n i dung c a tít chính và ph hoàn toàn khác nhau. Tính h p d n * Tít ph i thu hút ư c c gi , làm h mu n c bài vi t, vì v y hãy dùng ngôn t s c s o và h p d n. * L a ch n t ng cho tít là v n óng vai trò quy t nh trong vi c thu hút c gi c bài vi t ó. Vì s lư ng t dành cho tít không nhi u,
  3. ph i m b o t ng t u áng giá. Khi b n c bài vi t, hãy vi t ra nh ng t có th dùng cho tít. * Vì ch trên trang báo dành cho tít r t h n ch nên ph i ti t ki m t . Tránh dùng hai t khi có th dùng m t t . Các nhà báo cũng thư ng có xu hư ng dùng nh ng t bóng b y gây n tư ng cho c gi . C n tránh dùng t bóng b y khi có th dùng t ơn gi n mà hi u qu v n v y. Trên th c t , h uh t c gi là nh ng ngư i bình thư ng và b n r n, h mu n c ngôn t ơn gi n, d hi u và không ph i m t th i gian nghĩ v chúng. * Tránh dùng các câu sáo r ng. Nên nh c gi không h quan tâm t i trình s d ng ngôn ng c a phóng viên mà h quan tâm t i b n thân tin t c. * Tránh chơi ch , vì nó có th ph n tác d ng, c bi t i v i các u tin ( i v i bài, ho c m t s phóng s c bi t thì có th chơi ch ). Nhưng n u mu n chơi ch thì ph i m b o dùng úng cách. * Hãy c áo khi dùng t . Có m t s t thư ng ư c báo chí s d ng quá nhi u trong tít. Nên tránh dùng nh ng t như v y thì tít s c áo hơn. * Nên tránh dùng các t vi t t t và nhi u d u ch m, ph y trong tít vì trông r i m t và khó hi u. * Dùng ng t ch ng thay vì b ng. i u này giúp tít ng n g n hơn và m nh hơn.
  4. * Vi t ơn gi n và m b o r ng tít có nghĩa rõ ràng. Tránh ưa nh ng thông tin ph c t p và các con s không c n thi t vào tít. * Nh ng nghi p góp ý ki n và nghiêm túc ti p thu ý ki n c a h . N u h th y r ng tít bài r t hay nhưng ch ng có nghĩa gì thì nhi u kh năng c gi cũng c m th y như v y. Tính chính xác * Tít ph i chính xác. Chính xác ây bao hàm c v n i dung, chính t , ng pháp… N u tít c a bài báo sai, c gi s nghĩ r ng toàn b bài báo cũng sai. * Trư c h t, ph i m b o ch c ch n r ng n i dung c a tít là chính xác. Ngày tháng, s li u, s ki n… ph i chính xác tuy t i như thông tin nêu trong bài. * Ki m tra và ki m tra l i t t c , k c chính t , c bi t là h tên. Khi ã vi t xong tít và ki m tra l i m i th c n th n, hãy ki m tra thêm m t l n n a cũng không th a. Hình th c p * Tít ph i v a v n v i kho ng tr ng dành cho tít trên trang báo, không ư c nén ho c dãn ch . Tít trông ph i p m t và h p v i các tít khác trên trang báo và các tít ph . * C n bi t tít c a b n s ư c dành bao nhiêu ch trên trang báo và hãy vi t tít v a v n v i kho ng tr ng ó. ng co ho c kéo dãn ch trên tít
  5. cho v a v i kho ng tr ng và ph i bi t rõ ch ng t dòng là âu ( iv i u dài 2, 3 dòng), vì ôi khi ng t dòng không úng t s làm tít r t khó c. * Hãy xem xét t i ph n trình bày c a bài báo/trang báo, nên làm vi c trư c v i biên t p viên dàn trang vi t tít bài báo c a b n h p v i các u khác, các u ph và nh.
nguon tai.lieu . vn