Xem mẫu

  1. Vi t l i b n tin in phát sóng
  2. Không ph i t t c các b n tin cho phát thanh-truy n hình u ư c vi t v i m c ích rõ ràng ngay t u là dành cho lo i hình này. Dù Vi t Nam hay các nư c khác trên th gi i thì m t t l không nh tin cho ài phát thanh-truy n hình ư c l y l i c a các hãng thông t n. Tuy nhiên, không ít b n tin mà chúng ta h ng ngày trên ài phát thanh ho c truy n hình nghe ch ng khác nào... c l i tin t báo in. Chi u theo nh ng nguyên t c v bài vi t cho phát thanh-truy n hình thì nh ng bài không ư c biên t p l i cho phù h p rõ ràng không t hi u qu truy n tin qua thính giác. Sau ây chúng ta cùng xem m t tin trên báo in có th tr thành tin phát sóng như th nào. C t bên trái là b n tin g c trên báo in, phía bên ph i là tin ư c biên t p l i cho chương trình tin t c phát thanh-truy n hình. Công nhân ngành may Campuchia iêu ng B n trên báo in B n phát sóng Hôm qua, B trư ng Thương m i Campuchia cho bi t s suy gi m kinh t M ã khi n ít nh t 12 nhà máy may Campuchia ph i óng c a k t u năm t i nay.
  3. Ông Cham Prasidh cũng cho bi t có t i 3.000 công nhân t m th i ngh vi c và nhi u ngư i n a có th m t vi c n u tình hình không ư c c i thi n. Ngài b trư ng còn nói r ng hàng ngàn ngư i khác ang làm vi c ít gi hơn vì trong s 200 nhà máy may ang ho t ng có r t nhi u nhà máy ã gi m gi làm thêm và chuy n t hai ca xu ng còn m t ca. Ông nói, "nh ng v n kinh t M làm chúng tôi r t lo cho c ch và th các nhà máy." Ngành công nghi p may c a Campuchia có 200.000 công nhân, v i m c lương bình quân 40 USD/tháng. Hơn 80% s n ph m làm ra ư c xu t sang M bán l . Theo ngài b trư ng, m i có g n 40% quota xu t kh u d t may c a Campuchia sang M ư c s d ng m c dù ã h t n a năm. Ông cho bi t n u so sánh thì t i cu i tháng 6 năm ngoái, g n như toàn b quota sang M ã không còn. B trư ng Thương m i Campuchia cho bi t k t u năm t i nay, 12 nhà máy may ã t m th i óng c a, khi n 3.000 ngư i m t vi c làm. Hôm nay, ông Cham Prasidh nói vi c các nhà máy này óng c a là do s suy gi m kinh t M .
  4. Và theo ông, nhi u ngư i n a cũng ang ng trư c nguy cơ m t vi c n u tình hình không ư c c i thi n. Ông b trư ng cho bi t hàng ngàn ngư i n a ang ph i làm vi c ít gi hơn t i 200 nhà máy may c a nư c này vì nhi u nhà máy ã gi m gi làm thêm và gi m ca. Ngành công nghi p may m c Campuchia có 200.000 công nhân. Kho ng 80% s n ph m làm ra ư c xu t sang M . Ông Cham Prasidh cho bi t ông r t lo cho cu c s ng c a c ch và th các nhà máy. Trong tin phát sóng, chúng ta ph i làm cho ngư i nghe quan tâm t i ph n mào u. ó là câu nói rõ ràng, ng n g n, ph n ánh s vi c chính. Lưu ý t i c u trúc ơn gi n. Chúng ta m u b ng b trư ng thương m i ngư i nghe bi t ngay ngu n tin. Dùng thì hi n t i ngư i nghe có c m giác m i x y ra. Ph n mào u c a b n tin in k ra các công ty và c n n kinh t M nhưng trong tin phát sóng thì n n kinh t M ư c ưa xu ng o n th hai ph n mào u ng n, ơn gi n và d c. Và vì th tên ông b trư ng cũng ư c ưa xu ng o n 2.
  5. c thêm: Vài ch d n vi t tin phát thanh-truy n hình Vi t tin cho ài phát thanh Trong o n th 2, chúng ta làm rõ tên c a ông b trư ng và th i i m ông nói. S d ng t "hôm nay" vì phóng viên phát thanh truy n hình ph i ưa tin ó ngay ngày mà nó x y ra. Trong o n th ba, t "và" là c u n i t i o n thông tin ti p theo. Trong báo hình và báo nói, b t u b ng t "và" là m t cách t t làm cho câu ng n và ưa câu chuy n i ti p. Trong o n th tư, m t l n n a l i dùng thì hi n t i cho thính gi bi t s vi c v n còn ti p di n. Trong o n cu i cùng, dùng ít hoàn c nh hơn trong b n tin in vì lý do th nh t là không có nhi u th i gian trong b n tin phát sóng và th hai là ngư i nghe không th nh nhi u chi ti t./.
nguon tai.lieu . vn