Xem mẫu

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> VIEÂM TRAØO NGÖÔÏC DAÏ DAØY-THÖÏC QUAÛN TREÂN NOÄI SOI<br /> ÔÛ BEÄNH NHAÂN VIEÄT NAM COÙ BIEÅU HIEÄN DYSPEPSIA:<br /> TAÀN SUAÁT, ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG VAØ NOÄI SOI<br /> Quaùch Troïng Ñöùc*, Traàn Kieàu Mieân*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc tieâu nghieân cöùu: xaùc ñònh taàn suaát vaø bieåu hieän laâm saøng cuûa vieâm traøo ngöôïc daï daøy-thöïc<br /> quaûn treân noäi soi (VTNDDTQ) ôû beänh nhaân coù bieåu hieän dyspepsia.<br /> Phöông phaùp vaø ñoái töôïng nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang ñöôïc tieán haønh treân caùc beänh nhaân coù<br /> bieåu hieän dyspepsia ñeán khaùm vaø noäi soi taïi Beänh Vieän Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP HCM trong khoaûng thôøi gian<br /> töø thaùng 10/2003-04/2004. Trieäu chöùng cô naêng vaø döõ lieäu noäi soi (theo phaân loaïi Los Angeles-LA) ñöôïc<br /> thu thaäp vaø phaân tích theo bieåu hieän laâm saøng, noäi soi vaø tình traïng nhieãm Hp.<br /> Keát quaû: Treân 3302 beänh nhaân trong loâ nghieân cöùu, taàn suaát VTNDDTQ laø 15,4% (Khoaûng tin caäy 95%<br /> (KTC), 14,2-16,7) so vôùi taàn suaát cuûa loeùt daï daøy laø 8,2% (KTC 95%, 7,3-9,2) vaø loeùt taù traøng laø 6,7% (KTC 95%,<br /> 5,9-7,6). Ñoä naëng VTNDDTQ theo phaân loaïi LA laàn löôït laø ñoä A 65,3% (KTC 95%, 61-69,4), ñoä B 28% (KTC 95%,<br /> 24,2-32,2), ñoä C 5,9% (KTC 95%, 4,1-8,4%) vaø ñoä D 0,8% (KTC 95%, 0,3-2,1%). Loeùt thöïc quaûn vaø thöïc quaûn<br /> Barrett’s ôû beänh nhaân VTNDDTQ chieám tyû leä laàn löôït laø 1,4% (KTC 95%, 0,6-2,9%) vaø 1,6% (KTC 95%, 0,7-3,2).<br /> Khoâng coù tröôøng hôïp naøo bi heïp thöïc quaûn. Nam giôùi vaø lôùn tuoåi töông quan thuaän vôùi ñoä naëng VTNDDTQ<br /> (p