Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

H

TẾ

H

UPHẠM THANH XUÂN

K

IN

VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

TR
Ư


N

G

ĐIHC

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

HUẾ, 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHẠM THANH XUÂN

H

UVIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

C

K

IN

H

TẾ

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

N

G

ĐIHCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ: 8340410

TR
Ư


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT

HUẾ, 2018

LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Phạm Thanh Xuân, xin cam đoan: Luận văn"Việc làm và giải
quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Quảng Bình" là công trình nghiên cứu
của riêng tôi.
Hệ thống số liệu, thông tin được sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc rõ
ràng, trung thực và chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.Quảng Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2018

TR
Ư


N

G

ĐIHC

K

IN

H

TẾ

H

U

Người cam đoan

i

Phạm Thanh Xuân

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin kính gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất đến
Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Văn Phát, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp
đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, các Khoa và Bộ môn
trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giáo đã
quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập vànghiên cứu tại trường.

H

U

Chân thành cảm ơn Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình nơi tôi đang công tác đã

TẾ

hỗ trợ, chia sẻ, đảm nhận công việc thay tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên

H

cứu. Đồng thời, cám ơn các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện giúp

IN

đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu.

C

K

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiệnluận văn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được

Quảng Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2018

N

G

ĐIH

những đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn.

TR
Ư


Tác giả luận văn

Phạm Thanh Xuân

ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên học viên: PHẠM THANH XUÂN
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 8340410

Niên khóa: 2016 - 2018
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT
Tên đề tài: “VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMCHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH”.1. Tính cấp thiết của đề tài: Quảng Bình đang đứng trước một thách thức

H

U

lớn là vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Mỗi năm tỉnh Quảng Bình có

TẾ

trên 4 vạn lao động chưa có việc làm và thiếu việc làm, nhưng khả năng của tỉnh

H

cũng chỉ giải quyết được từ khoảng 3 vạn lao động có việc làm. Vì vậy, tôi đã lựa

IN

chọn đề tài: “Việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Quảng

K

Bình" làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.

IHC

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Luận văn sử dụng nguồn số
liệu thứ cấp từ báo cáo chính thức của Cục Thống kê tỉnh, của các sở ban ngành tỉnh

ĐQuảng Bình; nguồn số liệu sơ cấp từ kết quả điều tra lao động việc làm hàng năm;

G

sử dụng các phương pháp tổng hợp phân tích như: phương pháp phân tổ, tổng hợp
đặt ra.

TR
Ư


N

thống kê; phương pháp thống kê mô tả; phương pháp so sánh để làm sáng tỏ vấn đề
3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận: Thực trạng việc làm và giải
quyết việc làm của tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2012 - 2016 cho thấy đã tạo thêm việc
làm và việc làm mới cho trên 30 ngàn lao động hàng năm, hạn chế được lao động
thiếu việc làm và thất nghiệp nhờ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
đào tạo nghề và phát triển thị trường lao động. Tuy vậy, vấn đề giải quyết việc làm
của tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này trong thời
gian tới Quảng Bình cần thực hiện tốt các giải pháp; đẩy nhanh quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện tốt các chính sách về dân số; đẩy mạnh công tác đào
tạo nghề; mở rộng hợp tác lao động quốc tế...

iii