Xem mẫu

  1. V thu c, bài thu c t dư ph m h is n Khi ăn các lo i h i s n, ta thư ng v t b nh ng b ph n tư ng ch ng không có tác d ng gì như mai m c, mang cua bi n, v c... Nhưng nh ng ch t dư ph m ó l i là v thu c ư c dùng ph bi n trong y h c c truy n và kinh nghi m dân gian. Mai m c Mai m c ư c l y t con cá m c mai. Ch dùng nh ng mai dày, màu tr ng như ph n, không gãy v . Lo i màu vàng ho c thâm en là kém ph m
  2. ch t. Thành ph n hóa h c c a mai m c g m các mu i calci, các ch t h u cơ và ch t keo. Trong y h c c truy n, mai m c có tên thu c là ô t c c t hay h i phiêu tiêu, có v m n chát, mùi hơi tanh, tính m, không c, có tác d ng c m máu, gi m au, làm se ch ng loét. Ch a ho ra máu, băng huy t, tr em ch m l n: Ngày u ng 4-8g b t mai m c có th n 12g. Ch a i ti n ra máu: Mai m c nư ng vàng, tán b t, m i l n u ng 4- 8g v i nư c s c cây m c t c. Ch a au loét d dày, tá tràng, chua, i ti n táo: Mai m c 20g, cam th o 12g, th bôi m u 6g, tán nh , rây b t m n. Ngày u ng 2 l n, m i l n 6g trư c b a ăn kho ng n a gi . Ch a cam t u mã, loét mũi, viêm tai ch y nư c: Mai m c, hoàng liên, thanh i, h ng ơn, t tân, ngũ b i t , nhân trung b ch, m i th 12g, phèn phi 8g; mai hoa 4g. T ng th sao riêng tr h ng ơn, mai hoa, thanh i, r i tán nh m n, tr n u. Khi dùng, r c b t lên v t thương, v t loét.
  3. Ch a viêm tai có m : L y b t mai m c r c ho c dùng tăm bông s ch th m thu c ngoáy vào tai. Mang và mai cua bi n Mang cua bi n là l p x p hình v y dài ph lên mình cua, n m dư i mai, g kh i mình cua bi n. Ch a ch ng ái d m: Mang cua bi n r a s ch l y 20-30g, lu c chín cho tr ăn u n hàng ngày. Dùng li n 15-30 ngày.
  4. Ch a ch ng au b ng ph n sau khi : Mai cua bi n 1 cái, pv v n, sao t n tính, tán b t, u ng v i rư u hâm nóng làm 2-3 l n trong ngày. Ch a sưng t y: L y mai cua bi n 5 cái ph i h p v i xuyên sơn giáp 10g, gai b k t 7 cái. T t c sao vàng, tán nh , rây b t m n, u ng trong ngày v i rư u hâm nóng. V c kh ng ư cl yt c chín l hay c u kh u, bào ngư. c kh ng b t v r a s ch cát và rêu bám ngoài v , r i r a l i b ng nư c mu i sau ó c y v l y th t riêng r i phơi khô. Dư c li u có tên thu c là th ch quy t minh, có v m n, tính bình, không c, có tác d ng b gan th n, thanh nhi t, làm sáng m t. Ch tr chóng m t, hoa m t, thong manh, m t m có màng m ng, th l c kém. Li u dùng hàng ngày là 4-8g dư i d ng thu c b t ho c 15-30g dư i d ng thu c s c. Thư ng dùng ph i h p v i các v thu c khác trong nh ng trư ng h p sau:
  5. Ch a au m t, s chói: V c kh ng, cúc hoa vàng và cam th o (lư ng b ng nhau) phơi khô, tán b t, ngày dùng 4g chiêu v i nư c m, có th dùng d ng thu c s c u ng. Ch a au m t , m t kéo màng, au nhói v t i: V c kh ng nung thành vôi, c tháp bút (m c t c) sao khô. Hai th lư ng b ng nhau, tán nh , rây b t m n. Ngày u ng 2 l n, m i l n 2g v i nư c thang có 3 lát g ng và m t qu táo, r i ăn c bã. Ch a quáng gà: V c kh ng, sơn thù, sơn dư c, m i th 16g, cúc hoa, b ch tru t lê, k t , ơn bì, b ch thư c, ph c linh, tr ch t , th c a, m i th 12g. T t c phơi khô, tán nh , rây b t m n tr n v i m t làm thành viên. M i ngày u ng 20g chia làm 2 l n.
  6. V hàu V hàu tên thu c là m u l . Sau khi l y th t, em v hàu ch bi n như sau: Cho v vào n i cùng v i cát, trát kín nung kho ng 12 gi n khi v có màu xanh nh t và bóp v n ra là ư c. Có th nung khô ho c t m d m, r i tán thành b t m n mà dùng. V hàu ch a calci v i hàm lư ng cao dư i d ng mu i carbonat, phosphat và sulphat, magiê, s t, nhôm và ch t h u cơ, có v m n, chát, tính hơi l nh, không c, có tác d ng thanh nhi t, hóa m, gi i c, l i ti u, tr nóng khát, hư t n, ch a di tinh, b ch i, ái d t, au d dày, băng huy t.
  7. Ch a m ng tinh, di tinh: V hàu ã ch bi n 50g, l c giác sương 50g. Tr n u tán nh , u ng m i ngày 8-16g v i nư c s c dây tơ h ng 30g. Ch a khí hư: V hàu 40g, phèn chua phi 40g, t m ng ti n (nư c ti u tr em), phơi khô, tán nh , rây b t m n, m i l n u ng 4g. Ch a au d dày, chua: B t v hàu 8g, b t cam th o 8g. Tr n u, u ng v i nư c m, dùng nhi u ngày. Ch a ái r t, ái són: B t v hàu 40g, nh i vào bong bóng l n r i n u nh . B b t v hàu, thái nh bong bóng, ăn trong ngày. Kinh nghi m dân gian còn dùng b t v hàu u ng v i nư c m, m i ngày 8g ch a m hôi tr m, ch ng n i h ch.
  8. V ngao m t ư c l y t con ngao m t, ư c ch bi n như sau: Cho v vào nư c, n u trong kho ng 5-6 gi , r i phơi khô. Khi dùng nguyên ho c t m d m (t l 1kg v ngao c n 100ml d m) ho c t m ng ti n r i sao vàng, tán thành b t m n. Dư c li u có tên thu c là văn cáp, cáp xác hay h i cáp ph n, có v m n, tính bình, có tác d ng thanh nhi t, l i th p hóa àm, ch a phi n nhi t, au h ng, ho t c, ho m, b ng lâu, tràng nh c, trĩ. Li u dùng hàng ngày 12- 20g dư i d ng thu c s c ho c thu c b t u ng. B t v ngao 15g m i l n u ng v i rư u hâm nóng còn ch a ư c ch ng au b ng ph n sau .